پایان نامه هنر: نقدو بررسی روانکاوانه بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر هداگابلر و بانوی دریایی و مرغابی وحشی و خانه عروسک و ایولف کوچولو


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده هنر و معماری /گروه نمایش

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : ادبیات نمایشی

عنوان:

نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)

استاد راهنما:

دکتر اردشیر صالح پور

استاد مشاور:

دکترقطب الدین صادقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات …………………….. 1

مقدمه :……………………. 2

1-1) بیان مسئله تحقیق:……………………. 5

1-2) هدفهای تحقیق:……………………. 7

1-3) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن:………….. 8

1-4) سؤالات و فرضیه های تحقیق:……………………. 9

1-5) مدل تحقیق:……………………. 10

1-6) تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی:…………. 11

1-7) روش تحقیق:……………………. 11

1-8) قلمرو تحقیق:……………………. 12

1-9) جامعه و حجم نمونه:……………………. 12

1-10) محدودیت ها و مشکلات تحقیق:……………………. 12

فصل دوم (معرفی ایبسن و تأثیر شخصیت و زندگی او در خلق آثار نمایشی)…… 14

2-1 آثار:……………………. 15

2-2 معرفی مکان و زمان زندگی ایبسن:……………………. 17

2-3 فعالیت‏های شغلی:……………………. 22

2-4 تغییرمسیرزندگی نمایشنامه ای:……………………. 25

2-5 شرایط سیاسی و اجتماعی دوران:……………………. 26

2-6 نگاهی گذرا به تاریخچه ی برخی از آثار ایبسن:………….. 28

2-7 برخی از دلایل جهانی شدن ایبسن:……………………. 34

فصل سوم روانکاوی……………………… 38

3-1) روانکاوی چیست؟…………………….. 39

3-2) آراء و اندیشه های فروید در مقوله ی روانکاوی………. 40

3-2-1 خلاصه ای از زندگینامه ی فروید:……………………. 40

3-2-2 دیدگاههایی از نظریه ی روانکاوی فروید:…………. 44

3-3) آراء و اندیشه های لکان در مقوله ی روانکاوی:………… 47

3-4) کودک نامشروع در نمایشنامه‌ها……………………. 51

3-5) وراثت و شرایط اجتماعی…………………….. 52

3-6) هویت فردی، درک حقیقت………………………. 54

3-7) خودکشی در آثار ایبسن……………………… 56

فصل چهارم بررسی تحلیلی و روانکاوانه ی نمایشنامه های ایبسن از منظر فروید و لکان…… 59

بررسی تحلیلی و روانکاوانه ی نمایشنامه های ایبسن از منظر فروید و لکان…..59

4-1) خانه عروسک………………………. 60

4-2) بانوی دریایی……………………… 65

4-3) هداگابلر…………………….. 72

4-4) ایولف کوچک………………………. 96

4-5) مرغابی وحشی……………………… 101

4-6) روسمرس هولم…………………….. 124

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………. 142

نمایشنامه…………………….. 150

منابع:……………………. 193

چکیده:

این پژوهش مبتنی بر ارتباط روانشناسی و هنر است، که به طور جزئی تر به نقد و بررسی آثار ایبسن از منظر روانکاوی پرداخته است.با توجه به تقسیم بندی فروید از روان یا ذهن انسان به خودآگاه،ناخودآگاه و نیمه آگاه و همچنین نظریات لکان درموردارتباط علوم مختلف از جمله هنر، ادبیات و فلسفه با روانکاوی آثار ایبسن را می توان جزو آثاری دانست که به این مشخصه ها در انسان توجه بسیار نموده و فرامنی را که با توجه به تابوهای جامعه ی آن زمان نروژ ساخته شده است را مورد انتقاد قرار داده است. از طرف دیگر بحث کودک نامشروع، وراثت، سائق مرگ و خودکشی نیز برروی تعدادی از آثار در این پژوهش موردبررسی قرار گرفته است. اصطلاح دیگری که مورد بحث قرار گرفته، عقده ی ادیپ است که به بحث لیبیدو در آثار فروید مرتبط می شود. عوامل دیگری نظیرترس، آزادی فرد، حقیقت و دروغ نیزکه می تواند در روان انسان برای بروز شخصیتی متفاوت ظاهر شود در این پژوهش موردبحث قرار گرفته است. روش تحقیق کتابخانه ای- اسنادی، تحلیلی و میدانی روشهایی است که برای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه ی این پژوهش، توجه به آثاری مطرح می شود که به طور خاص بر نتایج به دست آمده توسط فروید نیز تأثیر گذاشته اند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید