پایان نامه هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب:

1-1- مقدمه
11
2-1- طرح مساله
13
3-1- اهداف تحقیق
14
4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق
15
فصل دوم : 2.مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2- مقدمه
17
2-2- مبانی نظری تحقیق
19
3-2- چارچوب نظری تحقیق
25
4-2- پیشینه تحقیق
26
5-2- سوالات تحقیق
28

فصل سوم : 3.روش شناسی تحقیق

1-3 –مقدمه
30
2-3- پژوهش کیفی
31
3-3- جامعه آماری
40
4-3- حجم نمونه
40
5-3- شیوه جمع آوری داده ها
40
6-3- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
40
7-3- قابلیت اعتماد
41

فصل چهارم : یافته های تحقیق

1-4 مقدمه
49
جدول کدگزاری مصاحبه شوندگان
46
جدول کدگزاری پرسش ها
47
گزاره
48
2-4 داده ها و اطلاعات استخراج شده
49
3-4-اهداف تحقیق
60
1-3-4- سوال اصلی
60
2-3-4- سوال های فرعی
60

فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری

1-5- مقدمه
64
2-5- جمع بندی و نتیجه گیری
65
3-5- محدودیت های تحقیق
70
4-5- پیشنهادها
71
منابع و ماخذ

72

ب. فهرست جدول داده ها

الف.جدول کد گزاری مصاحبه شوندگان
46
ب0جدول کدگزاری پرسش ها
47
جدول یکم
49
جدول دوم
51
جدول سوم
52
جدول چهارم
53
جدول پنجم
54
جدول ششم
55
جدول هفتم
56
جدول هشتم
57
جدول نهم
58
جدول دهم
59

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی تأثیراسکندر نامه ی نظامی گنجوی برآیین اسکندری عبدی بیگ شیرازی
پایان نامه نظریه قراردادگرایی در حقوق بشر عرفی
پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
پایان نامه اداره اموال مشاع در حقوق ایران
پایان نامه درباره اساس، چهارچوب و ساختار رفتار شهروندی سازمانی