پایان نامه همترازسازی نمرات هوشی به دست آمده از دو فرم A و B آزمون هوشی کتل


دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

عنوان :

همترازسازی نمرات هوشی به دست آمده از دو فرم A و B آزمون هوشی کتل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر همترازسازی نمرات هوشی به دست آمده از دو فرم A و B آزمون هوشی کتل با توجه به پارامترهای c,b,a سوالات و توانایی افراد است، تا بر اساس آن بتوان معادل هر یک از نمرات هوشی فرم A را از روی فرم B پیدا کرد. هدف دیگر پژوهش بررسی این موضوع است که آیا وقتی فرم A قبل از فرم B روی افراد واحدی اجرا می شود نمرات خام فرم B بالا می رود؟

برای این منظور در مجموعه 200 نفر به عنوان واحد نمونه پژوهش از کل پیش دانشگاهی پسر شهر سقز به روش نمونه گیری تصادفی خودشه ای انتخاب شدند، که پس از حذف نمونه هایی که به هر دلیل نا مناسب تشخیص داده شدند، حجم نهایی نمونه به 180 نفر رسید. به ترتیب فرم A و با فاصله زمانی یک هفته فرم B روی همه آزمودنی ها اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا پایایی هر یک از ابزار اندازه گیری (فرم A و فرم B آزمون هوشی کتل مقیاس 3) با روش آلفای کرونباخ برآورد شد؛ که ضریب پایایی برای فرم A و فرم B به ترتیب 740/0 و 801/0 بدست آمد که نشان می دهد هر دو تست از پایایی کافی برای همتراز سازی برخوردارند. سپس برای تعیین تفاوت بین میانگین نمرات خام فرم B به گونه معناداری بالاتر از میانگین نمرات خام فرم A است (به دلیل اینکه اجرای فرم A و سپس فرم باعث یادگیری می شود و اثر ترتیب و تمرین ایجاد می کند).

در ادامه پارامترهای سوال و توانایی افراد بر اساس مدل سه پارامتری در هر دو تست با استفاده از برنامه BILOG-MG برآورد گردید؛ ودر انتها با استفاده از همین برنامه نمرات هوشی دو فرم A و B آزمون هوشی کتل بر اساس پارامترهای سوالات و توانایی های برآورد شده افراد، همتراز گردید که نتایج آن در جدول مربوطه ارائه شده است .

 واژگان کلیدی:

همتراز سازی ،پارامترضریب تشخیص، پارامتر دشواری، پارامتر حدس و گمان، پارامتر توانایی افراد، آزمون هوشی کتل، مدل سه پارامتری و میانگین .

فهرست مطالب

مقدمه. 2

بیان مساله. 4

سوالات پژوهش… 5

ضرورت و اهمیت پژوهش… 6

اهداف پژوهش… 7

تعاریف واژگان (مفهوم عملیات ) 7

نظریه کلاسیک اندازه گیری.. 11

محدودیت های نظریه کلاسیک.. 13

1- وابستگی پارامترهای  سوال به نمونه آزمونی. 13

2- وابستگی پارامتر توانایی افراد به نمونه سوالات آزمون. 13

3- محدودیت دیگر تعریف فرض آزمون های موازی است ؛ 13

4- خطاهای تصادفی اندازه گیری 14

5- دیگر محدوده نظریه کلاسیک به شیوه طرح و ساختن تست بر می گردد، 14

نظریه های جدید اندازه گیری.. 14

مفروضه های اصلی مدل های سوال- پاسخ (IRT) 15

تک بعدی بودن. 15

استقلال موضعی (شرطی) 16

نظریه صفت مکنون و ارتباط آن با IRT. 17

انواع مدل براساس تعداد پارامتر. 19

1- مدل منطقی تک پارامتری (مدل راش) 20

2- مدل منطقی دو پارامتری.. 21

3- مدل منطقی سه پارامتری.. 21

4- مدل منطقی چهار پارامتری.. 22

همترازسازی تست.. 25

ویژگی ها و پیش نیازهای همتراز سازی.. 26

طرح های جمع آوری داده ها برای همترازسازی.. 29

1) طرح تک گروهی. 29

2) طرح یک گروهی با موازنه. 30

3) طرح گروه های تصادفی. 30

4) طرح گروه های تصادفی با سوالات مشترک 31

5) طرح گروه های غیر همسان باسوالات مشترک.. 31

انواع روش های همترازسازی (نمرات مشاهده شده) در مدل کلاسیک.. 33

1- همترازسازی میانگین. 33

2- همترازسازی خطی. 34

3) روش همترازسازی همصدک.. 36

منابع خطا در همترازسازی.. 40

1) خطای تصادفی همتراز سازی.. 40

2) خطای نظام دار همتراز سازی.. 40

هموارسازی (در همترازسازی همصدک) 41

روش های همترازسازی در نظریه سوال- پاسخ. 42

ارزشیابی نتایج همترازسازی.. 47

پایایی. 47

روش های برآورد پایایی. 48

1) بازآزمایی. 48

2) اجرای آزمون های همتا یا معادل. 49

3) روش دو نیمه کردن آزمون. 49

عوامل موثر در پایایی تست.. 50

اعتبار 50

ارزیابی هوش.. 51

هوش چیست؟ 52

نظریه های هوش.. 52

نظریه های کلاسیک.. 52

نظریه اسپیرمن. 53

نظریۀ تواناییهای ذهنی اولیۀ ثرستون. 55

نظریه گیلفورد. 56

الگوهای سلسله مراتبی. 57

نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال. 58

نظریه کارول. 60

نظریه های تحولی هوش.. 60

نظریه رشد شناختی پیاژه 61

مرحله حسی – حرکتی (از تولد تا دوسالگی): 61

مرحله پیش عملیاتی (2 تا 6 سالگی): 61

مرحله عملیاتی عینی (7 تا 12 سالگی): 61

مرحله عملیاتی صوری (12 سال به بالا): 62

پردازش اطلاعات و نظریه های بیولوژیک هوش.. 62

نظریه جنسن. 63

نظریه استرنبرگ.. 63

نظریه هوش های چندگانه گاردنر. 64

نظریه داس، ناگلیری و کربای.. 64

رابطه آزمون ها و نظریه های هوش.. 65

مطالعات انجام شده درباره موضوع پژوهش… 66

جامعه آماری.. 69

نمونه و روش نمونه گیری.. 69

روش پژوهش… 69

ابزار پژوهش… 70

پایایی و اعتبار 72

روش جمع آوری داده ها 73

روش تجزیه و تحلیل داده ها 73

داده های توصیفی. 75

سوال 1 :   آیا بین میانگین نمرات حاصل از فرم هایA و Bتفاوت وجود دارد؟ 77

سوال 2:  آیا همبستگی دو فرم A وB جهت همتراز سازی کافی است؟ 78

سوال 3 : آیا بین پایایی فرم   Bو Aکتل تفاوت وجود دارد؟ 80

سوال 4: هر یک از نمرات فرم A در مقیاس 3 آزمون هوش کتل معادل چه نمره ای در فرم B این مقیاس است ؟ 86

مقدمه. 97

بحث و نتیجه گیری.. 98

محدودیت های پژوهش… 102

پیشنهادهای پژوهش… 103

منابع فارسی. Error! Bookmark not defined.

مقدمه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید