پایان نامه نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران (مطالعه موردی محلات نیاوران و حصاربوعلی)


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ملکان

 

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته? جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

عنوان

نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران
(مطالعه موردی محلات نیاوران و حصاربوعلی)

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر بشیر بیگ بابایی

استاد مشاور (استادان مشاور)

جناب آقای دکتر بهمن هادیلی

سال تحصیلی1391 – 1392

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول :کلیات…………………………………………………………………………………………………3

1-1- طرح و بیان مساله. 4

1-2- سوالات و فرضیات تحقیق. 7

1-3- ضرورت و اهمیت بررسی. 7

1-4- اهداف بررسی. 8

1-5- روش شناسی بررسی. 8

1-5-1- نوع روش بررسی. 8

1-5-2-روش یا تکنیک. 8

1-5-3- جامعه آماری. 9

1-5-4- روش نمونه گیری و تعیین حجم. 10

1-5-5- تکنیک‌های جمع آوری اطلاعات. 10

1-5-6- داده‌پردازی. 11

1-6- مشکلات تحقیق. 11

1-7- محدویت های تحقیق. 11

فصل دوم : مبانی نظری و تحقیقات تجربی پیشین………………………………………………………..13

2-1- شهر. 15

2-1-1-انواع شهر. 15

2-1-2-شهر و فضاهای فرهنگی. 17

2-1-3-فضاهای فرهنگی و اوقات فراغت. 18

2-1-4-فضاهای فرهنگی و نیازهای جامعه. 20

2-1-5- فعالیتها و نیازهای فرهنگی،ورزشی و تفریحی   22

2-2- شهروند. 24

ت

2-2-1-حقوق شهروندی. 25

عنوان                                                                                                    صفحه

2-3- مبانی نظری. 25

2-3-1-نظریه مشارکت اجتماعی. 26

2-3-2-نظریه یادگیری اجتماعی. 27

2-3-3- نظریه‌ مبادله اجتماعی . 28

2-3-3- نظریه‌ مبادله اجتماعی . 28

2-4- نیازسنجی. 29

2-4-1-اصول نیازسنجی. 30

2-4-2- روش ها و ابزارهای سنجش نیازها. 34

2-4-3- فنون نیازسنجی. 35

2-5- روش دلفی. 37

2-5-1-پیشینه. 37

2-5-2-تعاریف و برداشتها. 39

2-5-3-اهداف و کاربردها. 40

2-6- پیشینه تجربی. 41

2-7- نتیجه. 44

فصل سوم : شناخت وضع موجود محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری………………..47

3-1- تهران. 49

3-1-1-تاریخچه تهران. 50

3-1-2-شرایط اقلیمی. 53

3-1-3- جاذبه های گردشگری. 55

3-1-4- جغرافیای طبیعی. 56

3-1-5- شبکه حمل و نقل . 57

3-1-6- موقعیت جغرافیایی. 60

3-1-7- جغرافیای انسانی. 60

3-2- منطقه یک در یک نگاه. 65

3-3- تاریخچه منطقه. 67

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد