پایان نامه نوآوری‏های شغلی عشایر


دانشکده علوم‏ اجتماعی

 

پایان‏ نامه جهت دریافت

کارشناسی ‏ارشد رشته علوم ‏اجتماعی

 (مردم‏ شناسی)

 

 

بررسی و مقایسه نوآوری‏های شغلی درمیان

عشایر اسکان یافته شهرستان مُهر

(مورد مطالعه: روستای کریم ‏آباد)

 

 

استاد راهنما:

دکتر عسکری خانقاه

 

 

استاد مشاور:

دکتر رفیع‏فر

 

 

نگارش:

*********

داتشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

در چارچوب ارزیابی مرحله تحقیقاتی مقطع کارشناسی‌ارشد دانشجویان دانشگاه تهران‏، آقای *******به شماره دانشجویی******* در رشته علوماجتماعی گرایش مردمشناسی، پایان‌نامه خود  را  به  ارزش 4 واحد  در نیمسال دوم سال تحصیلی 1383-1382  تحت عنوان بررسی و مقایسه‌ نوآوری‌های شغلی در میان عشایر اسکان‌یافته شهرستان مهر (مورد مطالعه: روستایکریم‌آباد) اخذ و ثبت نام نموده و  در حضور هیأت  داوران  به  شرح ذیل، مورد  دفاع قرار گرفته و موفق به اخذ  درجه عالی  با  نمره  18 گردید.

 

محل امضاءرتبه علمی

نام  و  نام خانوادگی

 

استاد
دکتر اصغر عسکری خانقاه

استاد راهنما

دانشیاردکتر جلال‌الدین رفیع‌فر

استاد مشاور

دانشیاردکتر منصور وثوقی

استاد داور

دانشیاردکتر ناصر فکوهی

مدیر گروه آموزشی

دانشیاردکتر اعظم راورد‏راد

معاون تحصیلات‌ تکمیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

موضوع این رساله، بررسی و مقایسه نوآوری‌های شغلی در میان عشایر اسکان‌یافته‌ شهرستان مهر (مورد مطالعه: روستای کریم‌آباد) است که با توجه به ماهیت پژوهشی این موضوع، اطلاعاتی را درمورد ویژگی‌های جغرافیایی و انسانی شهرستان مهر جمع‌آوری کرده‌ایم، در این تحقیق که تحقیقی کیفی و میدانی است برای نیل به اهداف اصلی آن از روش‌های مردم‌شناختی از جمله مشاهده، گفتگوهای غیر رسمی و مصاحبه، مطالعه اسناد مدارک و ابزارهایی مانند عکس‌برداری و اینترنت سود برده‌ایم.

در این پژوهش سعی ما بر آن است که رابطه عشایر مورد مطالعه را با یکجانشینان اطراف مورد مطالعه قرار دهیم و نیز فعالیت‌ها و مشاغل این عشایر را دو دوره قبل و پس از اسکان با یکدیگر مقایسه نمائیم.

این تحقیق شامل 7 فصل به این شرح می‌باشد: در فصل اول به ارائه طرح تحقیق پرداخته‌ایم. در فصل دوم ویژگی‌های جغرافیایی و انسانی شهرستان مهر و عشایر مورد مطالعه بیان شده است. فصل سوم تحقیق به فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل عشایر مورد مطالعه قبل از اسکان و نیز ویژگی‌های این فعالیت‌ها و مشاغل عنوان شده است. فصل چهارم، دلایل اسکان این عشایر از دهه60  به بعد و زمینه‌ها و ریشه‌های اسکان از دهه‌های اول قرن حاضر (از زمان رضاخان) شرح داده شده است. در فصل پنجم، تحولات کلی این عشایر آمده است. در فصل ششم، فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل پس از اسکان همراه با ویژگی‌های آن ذکر شده است و در فصل هفتم، تفاوت یکجانشینی این عشایر با روستائیان منطقه به لحاظ مشاغل اصلی (دامداری و کشاورزی) بیان شده است.

اساسی‌ترین نتایج این تحقیق (بر اساس تئوری کارکردگرایی) این بوده است که ساخت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همراه با تحولات اقتصادی ناشی از اسکان تغییر یافته است.  از مهمترین تغیرات سیاسی می‌توان به این موراد اشاره نمود: از میان رفتن اقتدار سنتی افرادی که از سن بیشتری برخوردارند و افزایش کنترل و نظارت دولت مرکزی بر عشایر. تغییرات فرهنگی که همراه با اسکان آنان رخ داده است، یکی پایین بودن سطح اطلاعات روز در میان بزرگسالان است که به ناتوانی تولید و تبادل اطلاعات در میان آنها منجر شده است و دیگری بروز افکار جدید و متضاد با بزرگسالان در میان نوجوانان و جوانان است. عمده‌ترین تغییرات اجتماعی می‌توان از کاهش اهمیت و نقش همسایگی وحسن همجواری، کم‌رنگ شدن یگانگی و وحدت و از میان رفتن سادگی زندگی به مانند گذشته در میان آنها نام برد.

واژگان کلیدی: عـشـایـر، عـشـایـر کـوچـنــده، عـشـایـر اسکان‌یافته، ایـل، طـایـفـه، یـیـــلاق، قـشـــلاق، بـنـکـوه

ـ فـهـرسـت مـطـالـب

صفحه

فـصـل اول : کـلـیـات 11
1ـ 1ـ  مـقـدمـه12
2ـ 1ـ طـرح مسئـلـه14
3ـ 1ـ سئوالات تحقیق19
4ـ 1ـ  اهـمـیـت و ضرورت تـحـقـیـق20
5ـ 1ـ اهداف تحقیق22
6ـ1ـ زمان پژوهش23
7ـ1ـ ابهامات و مشکلات تحقیق23
8ـ1ـ انگیزه تحقیق24
9ـ1ـ ابزار تحقیق24
10ـ 1ـ  روش تـحـقـیـق24
1ـ 10ـ 1ـ تکنیک های تحقیق31
1ـ 1ـ 10ـ 1ـ مـشـاهـده 31
2ـ 1ـ 10 ـ 1ـ  مـصـاحـبـه32
3ـ 1ـ10 ـ 1ـ  مـطـالـعـه اسـنـاد و مـدارک33
4ـ 1ـ10ـ 1ـ  عـکـس33
11ـ 1ـ چـارچـوب نـظـری34
1ـ 11 ـ1 ـ نـظـریـه کارکردگـرایـی34
1ـ 11ـ1 ـ نـظـریـه نوآوری38
12ـ 1ـ پـیـشـیـنـه تحـقـیـق43
13ـ1ـ مفاهیم و اصطلاحات47
فـصـل دوم : میدان تحقیق51
1ـ 2ـ  اسـتـان فـارس52
2ـ 2ـ شـهـرسـتـان مُهر55
1ـ2ـ 2ـ مـوقـعـیـت جـغـرافـیـایـی55
2ـ 2ـ 2ـ جـغـرافـیـای انـسـانـی58
1ـ2ـ2ـ2ـ تعداد و سیر تحول جمعیت طی چهار دوره سرشمـاری58
2ـ2ـ2ـ2ـ تـوزیـع جـمـعـیـت60
3ـ2ـ2ـ2ـ تـراکـم جـمـعـیـت63
4ـ2ـ2ـ2ـ وضـعـیـت سـواد63
‌5ـ2ـ2ـ2ـ تـرکـیـب سـنـی و جـنـسـی65
3ـ2ـ2ـ اقـتـصـادی و انـرژی65
3ـ2ـ عـشـایـر67
1ـ3ـ2ـ‌وضعیت‌موجود در‌جامعه‌عشایری‌براساس‌سرشماری137770
2ـ3ـ2ـ سـرشـمـاری عـشـایـر کـوچـنـده سال 137772
3ـ3ـ2ـ توزیع‌جمعیت6ساله‌وبیشترعشایری‌کشوربرحسب‌وضع‌سواد72
4ـ3ـ1ـ آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـایـر72
5ـ3ـ2ـ اراضـی زراعـی مـتـعـلـق بـه عـشـایـر72
6ـ3ـ2ـ‌آمارجمعیتی‌عشایرداوطلب‌اسکان‌برحسب‌محل‌موردنظربرای‌اسکان73
7ـ3ـ2ـ آمار جمعیتی عشایر بر حسب  علاقه به اسکان یا کوچ73
8ـ3ـ2ـ جـامـعـه مـورد مـطـالـعـه (روستای کریم آباد)75
فـصـل سوم : فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقـتـصادی عشایر مورد مطالعه قبل از اسکان84
1ـ 3ـ فعالیت‏های اقتصادی84
1ـ 1ـ 3ـ صـنـایـع دسـتـی و فـرش بـافـی86
2ـ 1ـ 3ـ بـافـت سـیـاه چـادر91
3ـ 1ـ 3ـ تـولـیـد مـحـصـولـات مـخـتـلـف لـبـنـی92
4ـ1ـ3ـ فـعالـیت‏های‏مـبتنی بـر نـگهـداری، پرورش، چـرا دام‏هـا94
2ـ3ـ ویـژگـی‏هـای فعالیت های شـغـلـی و اقـتـصـادی96
1ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد نـیـمـه خـود کـفـا و تـقـریـبـاً خـود کـفـا97
2ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد بـسـتـه مـعـیـشـتـی97
3ـ2ـ3ـ تـولـیـد بـرای مـصـرف98
4ـ2ـ 3ـ تکنـولوژی ابتدائی در تهیـه و ساخـت مـحـصـولات99
5ـ2ـ 3ـ نـوع مـعـیـشـت غـالـب مـبـتـنـی بـر دامـداری99
6ـ2ـ 3ـ زنـدگـی اقـتـصـادی پـر مـشـقـت99
7ـ2ـ 3ـ رابـطـه کـاری خـانـوادگـی99
فـصـل چهارم : دلایـل و ریشه‌های اسـکـان101
1ـ4ـ خـلـع سـلاح و اسـکان عـشـایـر ایـران105
2ـ4ـ اصـلاحـات ارضـی108
3ـ4ـ  مـلـی کـردن جـنـگل هـا و مـراتـع110
4ـ4ـ نـفـوذ سـاختـار شـهری111
5ـ 4ـ بسط نهاد‌های فرهنگی جدید112
6ـ4ـ عـدم تـوانـائـی مـالـی ، دسـت دادن دام هـا و فقر اقتصادی113
7ـ4ـ دلایـل شـخـصـی114
فـصـل پنجم : تـحـولات عـشـایـر مورد مطالعه پـس از اسـکـان116
1ـ5ـ تغییر رفتارهای گروهی117
2ـ5ـ گسترش ارتباطات119
3ـ5ـ تغییر اشکال معیشتی120
4ـ5ـ روابط جدید با دستگاه‌های دولتی123
5ـ5ـ نیازهای جدید124
6ـ5ـ افزایش نرخ با سوادی125
1ـ 6ـ 5ـ بالا رفتن سطح آگاهی افراد127
2ـ 6ـ 5ـ تأثـیر بر پایـگاه اجتـماعی افـراد128
3ـ 6ـ 5 ـ مهاجرت128
4ـ 6ـ 5 ـ ایجاد هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری جدید129
5ـ 6ـ 5 ـ تحول در ملاک های ازدواج129
6ـ 6ـ 5 ـ شکاف میان دو نسل130
فـصـل ششم: فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقتصادی پس از اسکان عشایر روستای کریم‏آباد131
1ـ 6ـ فعالیت‏های اقتصادی132
1ـ1ـ 6ـ دامـداری و فـعـالـیـت هـای وابـسـتـه132
2ـ1ـ6ـ صنایع دستی134
3ـ1ـ 6ـ بـاغـبـانـی136
4ـ1ـ 6ـ فـعـالـیـت در شـرکـت هـای صـنـعـتـی139
5ـ1ـ 6ـ پـرورش زنـبـور عـسـل140
6ـ1ـ 6ـ مـشـاغـل خـدمـاتـی142
7ـ1ـ 6ـ کـشـاورزی143
2ـ6ـ ویژگی‏های اقتصادی144
1ـ2ـ6ـ خانواده به عنوان اصلی ترین واحد تولید144
2ـ2ـ6ـ  گـسـتـرش خـانـواده‏هـای هـسـتـه‏ای و مـسـتـقـل145
3ـ2ـ6ـ نوع معیشت غالب بر دامداری146
فـصـل هفتم : تفاوت یکجانشینی عشایر با یکجانشینی روستایی در شهرستان مُهر147
1ـ7ـ کشاورزی148
1ـ نوع محصول تولید شده148
2ـ کشاورزی به عنوان یک شغل و فعالیت اقتصادی149
3ـ سابقه کشاورزی متفاوت149
2ـ7ـ دامـداری150
1ـ سـابـقـه دامـداری150
2ـ دامداری به عنوان شغل و فعالیت اصلی151
3ـ نوع دام‏ها152
4ـ نوع تغذیه دام‏ها153
ـ نتیجه‏ گیری155
ـ فـهـرسـت مـنـابـع161

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید