پایان نامه نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

دانشکده ی علوم انسانی ، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی«M.A.»

گرایش: بالینی

عنوان :

نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود.

استاد راهنما :

دکتر محسن جدیدی

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش… 8

1-4-اهداف پژوهش… 11

1-5- سؤالات و فرضیه های پژوهش… 11

1-6- متغیرهای پژوهش : 12

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 12

تعریف مفهومی : 12

فصل دوم. 15

پیشینه پژوهش… 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- بخش اول: سلامت اجتماعی و راه های ارتقاع آن. 18

2-2-1- سلامت.. 18

2-2-2- سلامت اجتماعی.. 20

2-2-3-رویکردهای موجود در تعریف سلامت اجتماعی.. 22

2-2-4-اجتماعی: 24

2-2-5- انسجام اجتماعی: 26

2-2-6-شکوفایی اجتماعی: 26

2-2-7-بعد فردی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام. 28

2-2-8-بهداشت روانی در اسلام. 29

2-2-9- نقش مذهب در بهداشت روانی.. 30

2-2-10- نقش مذهب در پیشگیری از بیماری های روانی.. 31

رهنمودهای قرآنی برای تسکین و درمان بیماری های روانی: 32

1-درمان، با ذکر و یاد خدا: 32

2-درمان، با خواندن قرآن و دعا 32

2-2-11-چارچوب نظری سلامت اجتماعی.. 33

2-3- بخش دوم:پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن. 34

2-3-1- پرخاشگری: 34

5-بازیهای ویدیویی و رایانه ای: 37

6-سلیقه کودکان به عنوان عامل موثر پرخاشگری: 38

2-3-3- راهکارهایی جهت کاهش پرخاشگری: 39

2-تنبیه: 39

3-پاداش به نمونه های دیگر رفتار : 39

4-ایجاد هم حسی نسبت به دیگران: 39

5- آموزش مهارت های اجتماعی: 40

6-موسیقی: 41

2-3-4- مبانی نظری پرخاشگری.. 42

2-4- مرور تحقیقات انجام شده 44

2-5- فرضیه های تحقیق: 45

فصل سوم. 46

روش اجرای پژوهش… 46

3-1- مقدمه. 46

3-2-روش پژوهش… 46

3-3-تکنیک ها و ابزارهای گردآوری اطلالاعات.. 47

3-4- ابزار پژوهش… 47

3-5- پایایی و روایی.. 49

3-6- جامعه آماری پژوش… 49

3-7- روش نمونه گیری، فرمول و برآورد حجم نمونه. 49

3-8- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 50

فصل چهارم. 50

تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها) 50

4-1مقدمه. 51

4-2-1:آزمون پایایی پرسشنامه ها 52

4-2-1-1- پرخاشگری.. 52

4-2-1-2- سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام. 52

4-2-2:آزمون فرضیه پژوهش… 53

فصل پنجم. 55

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 55

5-1مقدمه. 55

5-3-پیشنهادات پژوهش: 59

5-4- محدودیت های تحقیق.. 60

5-5-پیشنهادهای پژوهشی.. 60

منابع و مأخذ. 61

ضمیمه. 66

چکیده

 برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید