پایان نامه نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

دانشکده ی علوم انسانی ، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی«M.A.»

گرایش: بالینی

عنوان :

نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود.

استاد راهنما :

دکتر محسن جدیدی

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش… 8

1-4-اهداف پژوهش… 11

1-5- سؤالات و فرضیه های پژوهش… 11

1-6- متغیرهای پژوهش : 12

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 12

تعریف مفهومی : 12

فصل دوم. 15

پیشینه پژوهش… 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- بخش اول: سلامت اجتماعی و راه های ارتقاع آن. 18

2-2-1- سلامت.. 18

2-2-2- سلامت اجتماعی.. 20

2-2-3-رویکردهای موجود در تعریف سلامت اجتماعی.. 22

2-2-4-اجتماعی: 24

2-2-5- انسجام اجتماعی: 26

2-2-6-شکوفایی اجتماعی: 26

2-2-7-بعد فردی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام. 28

2-2-8-بهداشت روانی در اسلام. 29

2-2-9- نقش مذهب در بهداشت روانی.. 30

2-2-10- نقش مذهب در پیشگیری از بیماری های روانی.. 31

رهنمودهای قرآنی برای تسکین و درمان بیماری های روانی: 32

1-درمان، با ذکر و یاد خدا: 32

2-درمان، با خواندن قرآن و دعا 32

2-2-11-چارچوب نظری سلامت اجتماعی.. 33

2-3- بخش دوم:پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن. 34

2-3-1- پرخاشگری: 34

5-بازیهای ویدیویی و رایانه ای: 37

6-سلیقه کودکان به عنوان عامل موثر پرخاشگری: 38

2-3-3- راهکارهایی جهت کاهش پرخاشگری: 39

2-تنبیه: 39

3-پاداش به نمونه های دیگر رفتار : 39

4-ایجاد هم حسی نسبت به دیگران: 39

5- آموزش مهارت های اجتماعی: 40

6-موسیقی: 41

2-3-4- مبانی نظری پرخاشگری.. 42

2-4- مرور تحقیقات انجام شده 44

2-5- فرضیه های تحقیق: 45

فصل سوم. 46

روش اجرای پژوهش… 46

3-1- مقدمه. 46

3-2-روش پژوهش… 46

3-3-تکنیک ها و ابزارهای گردآوری اطلالاعات.. 47

3-4- ابزار پژوهش… 47

3-5- پایایی و روایی.. 49

3-6- جامعه آماری پژوش… 49

3-7- روش نمونه گیری، فرمول و برآورد حجم نمونه. 49

3-8- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 50

فصل چهارم. 50

تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها) 50

4-1مقدمه. 51

4-2-1:آزمون پایایی پرسشنامه ها 52

4-2-1-1- پرخاشگری.. 52

4-2-1-2- سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام. 52

4-2-2:آزمون فرضیه پژوهش… 53

فصل پنجم. 55

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 55

5-1مقدمه. 55

5-3-پیشنهادات پژوهش: 59

5-4- محدودیت های تحقیق.. 60

5-5-پیشنهادهای پژوهشی.. 60

منابع و مأخذ. 61

ضمیمه. 66

چکیده

 برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تاثیر ده هفته مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی
دانلود پایان نامه مطالعه جامعه شناختی خوانش رمان های جدی و عامه پسند بر مبنای نظریه هوش داستانی
دانلود پایان نامه بررسی جامعه شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال 1392
دانلود پایان نامه تاثیر اندازه گیری و تعیین میزان پارامترهای ورودی و خروجی
بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی :پایان نامه روا...