پایان نامه نقش پرورش گل و گیاه در توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا

گرایش: برنامه ریزی روستایی

عنوان:

نقش پرورش گل و گیاه در توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت

 استاد راهنما:

دکتر عیسی پوررمضان

 

فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

چکیده ……… 1

مقدمه …. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله. 5

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-3 اهداف تحقیق.. 6

1-4 سوالات تحقیق.. 6

1-5 فرضیه های تحقیق.. 6

1-6 موانع و محدودیت های تحقیق.. 7

1-7 واژه ها و مفاهیم. 7

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 پیشینه تحقیق.. 9

2-2 ادبیات تحقیق.. 12

2-3 برنامه ریزی روستایی.. 16

2-4 توسعه روستایی.. 16

2-5 ضرورت برنامه ریزی توسعه روستایی.. 17

2-6 مفهوم توسعه روستایی.. 20

2-7 توسعه اقتصادی.. 21

2-8 انواع سیستم های کشاورزی.. 31

2-9 پرورش گُل و گیاه 33

فصل سوم: روش اجرای تحقیق مواد و روش

3-1 روش اجرای تحقیق.. 38

3-1-1 روش تحقیق.. 39

3-1-2 مراحل تحقیق.. 39

3-1-2 -1 مرحله جمع آوری اطلاعات (اسنادی و میدانی) 39

3-1-2-2 مرحله سازماندهی و طبقه بندی اطلاعات… 39

3-1-2-3 مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات… 39

3-2 جامعه آماری، حجم نمونه و متغیر تحقیق.. 40

3-2-1 متغیرهای تحقیق.. 42

3-3 روش شناسی تحقیق.. 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 یافته های تحقیق.. 43

4-1-1 محدوده مورد مطالعه. 44

4-1-2 توپوگرافی.. 45

4-1-3 اقلیم. 48

4-1-4 پوشش گیاهی.. 49

4-1-5 خاک.. 51

4-1-6 منابع آب… 53

4-1-7 کشاورزی و دامداری.. 53

4-1-8 جمعیت و خانوار. 54

4-1-9 نسبت جنسی.. 55

4-1-10 وجه تسمیه. 56

4-1-11 سواد. 56

4-1-12 صنعت و معدن-بازرگانی.. 56

4-1-13 مهاجرت… 57

4-1-14 تحلیل وضع موجود پرورش گل و گیاه در محدوده مورد مطالعه. 58

4-1-14-1 تعداد و توزیع گلخانه های بخش مرکزی.. 58

4-1-14-2 تعداد افراد شاغل در پرورش گل و گیاه 59

4-1-14-3 میزان تولید گل و گیاه 61

4-1-14-4 میزان فروش گل و گیاه 62

4-1-14-5 میزان سود حاصل از فروش گل و گیاه 63

4-1-14-6 میزان صادرات و واردات گل و گیاه 64

4-1-14-7 تعداد گلخانه ها ی موجود در روستاهای نمونه. 65

4-1-14-8 تعداد افراد شاغل پرورش دهنده گل و گیاه در روستاهای نمونه. 67

4-1-14-9 میزان تولید گل و گیاه در روستاهای نمونه. 68

4-1-14-10 میزان فروش گل و گیاه در روستاهای نمونه. 69

4-1-14-11 میزان سود حاصل از فروش گل و گیاه درروستاهای نمونه. 70

4-1-14-12 میزان صادرات و واردات گل و گیاه 71

4-2 ارزیابی نقش پرورش گل و گیاه از دیدگاه پاسخ گویان. 72

4-3 وضعیت گل و گیاه در مناطق روستایی.. 82

4-4 پرورش گل و گیاه و توسعه اقتصادی روستاها 95

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 120

5-2 آزمون فرضیه ها 125

5-3 پیشنهادات… 129

منابع و مأخذ. 130

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید