پایان نامه نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

جهت دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A)

رشته‌ی حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

استاد راهنما:

آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

استاد مشاور:

آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده1
مقدمه2
بیان موضوع3
سؤالات تحقیق3
فرضیات تحقیق4
پیشینه‌ی تحقیق4
روش تحقیق4
سازماندهی تحقیق4
فصل اول: کلیات مبحث اول: واژه شناسی  6
گفتار اول: اکراه در لغت و اصطلاح7
الف: اکراه در لغت7
ب: اکراه در اصطلاح8
گفتار دوم: جایگاه اکراه در متون فقهی و حقوق ایران9
الف: اکراه در فقه اسلامی9
ب: اکراه در قانون جزا12
ج: اکراه در قانون مدنی15
مبحث دوم: شرایط عمومی تحقق اکراه در حقوق ایران 20
گفتار اول: تهدید توسط اکراه کننده21
الف: غیر قانونی بودن تهدید22
ب: فعلیت داشتن یا غریب الوقوع بودن تهدید23
ج: ایجاد خوف عقلانی در اکراه شوندهد: قدرت و توانایی مکره بر عملی ساختن تهدیدات خود2324
گفتار دوم: غیرقابل تحمل بودن اکراه25
الف: ضابطه (معیار) شخصی26
ب: ضابطه (معیار) نوعی26
فصل دوم : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد 28
مبحث اول: اکراه به عنوان عامل مشدده‌ی مجازات در حدود29
گفتار اول: تأثیر اکراه در تشدید حد زنا29
گفتار دوم: لزوم یا عدم لزوم وحدت مکره و زانی36
گفتار سوم: تأثیر اکراه در تشدید سایر مجازات های حدی39
مبحث دوم: اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی 40
گفتار اول: قابلیت اکراه در زنا بر مرد40
گفتار دوم: نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی47
فصل سوم: نقش اکراه در مجازات های مستلزم قصاص56
مبحث اول: اکراه در قتل عمد57
گفتار اول: مستندات فقهی در قتل عمد الف- کتاب        

ب: سنت        

ج: اجماع          

د: عقل

5960

62

66

66

گفتار دوم: نظر آیت الله خویی در قتل67
گفتار سوم: نظر آیت الله مرعشی شوشتری در قتلگفتار چهارم: نظر فقهای اربعه اهل سنت در اکراه در قتل

مبحث دوم: بررسی نقش و آثار اکراه در قتل از منظر قانون جزا

7076

78

گفتار اول: اکراه در قتل در قوانین قبل و بعد از انقلاب78
گفتار دوم: قاعده‌ی کلی سبب اقوی از مباشر84
گفتار سوم: اکراه طفل در قتل و ضمان آن87
مبحث سوم: اکراه در جرح و قطع اعضاءِ 91
گفتار اول: رفع مسئولیت از اکراه شونده92
گفتار دوم: مجازات اکراه کننده94
نتیجه گیری96
پیشنهادها99
منابع101
چکیده انگلیسی108

چکیده

اکراه به معنی وادار کردن دیگری به کاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اکراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از شرایط[ در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی 54 قانون مذکور به طور کلی به تبعین نقش اکراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اکراه کننده و معافیت اکراه شونده در جرایم اکراهی تعزیری پرداخته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید