پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مشاوره خانواده

عنوان:

نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

استاد راهنما:

دکتر کاترین فکری

استاد مشاور:

دکتر زهرا قادری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه……………………………….. 3

1-2 بیان مسأله……………………………….. 6

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………….. 8

1-4 اهداف پژوهش………………………………….. 9

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- پیشینه نظری پژوهش………………………………….. 13

2-1-1 رضایت جنسی………………………………… 13

2-2- نظریه های مطرح شده در رضایت جنسی……………………. 18

2-3- اضطراب اجتماعی………………………………… 29

2-4- سبک های هویتی………………………………… 40

2-5- مفهوم شناسی هویت…………………………………. 41

2-6- نظریات مرتبط با سبک هویت…………………………………. 43

2-7- تحقیقات خارجی………………………………… 51

2-8- تحقیقات داخلی………………………………… 54

2-9- جمع بندی و نتیجه گیری………………………………… 57

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 روش پژوهش………………………………….. 59

3-2 جامعه آماری پژوهش………………………………….. 59

3-3 نمونه مورد مطالعه……………………………….. 59

1 -3-2  روش نمونه گیری………………………………… 60

3-4 ابزار پژوهش………………………………….. 60

3 -4-1 مقیاس سبک های هویت  (6G-ISI)……………………………….. 60

3 -4-2 پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک………………………………….61

3 -4-3 مقیاس رضایت جنسی یاوری کرمانی………………………………… 62

3-5 روش اجرای پژوهش………………………………….. 62

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………. 63

3-6- ملاحظات اخلاقی………………………………… 63

فصل چهارم:یافته های پژوهش

4 -1 یافته‌های‌ توصیفی مربوط به آزمودنیها……………………………….. 65

4 -2 یافته‌های‌ استنباطی………………………………… 67

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1- خلاصه پژوهش………………………………….. 74

5 -2-  بحث و نتیجه گیری (تبیین و تفسیر نتایج پژوهش)………………….. 74

5-4-  پیشنهادات…………………………………. 78

منابع و مآخذ………………………………… 80

منابع فارسی……………………………….. 81

پیوست ها……………………………….. 97

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه معلمین متأهل زن و مرد شهر مشهد که در سال تحصیلی 93-92 در مقطع دبیرستان مشغول به تدریس بودند. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش310 نفر است که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده­ها از پرسشنامه های رضایت جنسی یاوری کرمانی (1386)، سبک های هویت برزونسکی (1989) و اضطراب اجتماعی جرابک (1996) استفاده شد. در این پژوهش داده ها به لحاظ توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS و Amos تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اضطراب اجتماعی دارای نقش واسطه­گری معناداری در رابطه سبک های هویت و رضایت جنسی می باشد. همچنین سبک های هویتی بر رضایت جنسی اثر مستقیم معناداری نیز دارد. در مجموع نتایج این پژوهش تاییدی بر نقش سبک های هویت و اضطراب اجتماعی در رضایت جنس معلمین متأهل بود.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در دنیای اطلاعات و جهان ارتباطات امروز، که پیشرفت تکنولوژی، هر لحظه، انسانهای جوامع و فرهنگهای مختلف را به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر می کند، خواسته های بشر، بیشتر و جدیدتر شده و رفاه، آزادی، آرامش، لذت و تنوع اهمیت بیشتری پیدا نموده اند. از این رو «سکس» جایگاهی مهمتر یافته و نه تنها در رده نیازهای فیزیولوژیک انسانها همانند تشنگی، گرسنگی و نیاز به هوا و خواب، بلکه در حیطه نیازهای معنوی و عرفانی چون نیاز به زیبایی و کمال در نظر گرفته می شود (اوحدی، 1385). غریزه جنسی از نیاز های ذاتی انسان است.  به طوری که مزلو[1] (1976؛ به نقل از واندر ماسن[2]؛ 2004). این نیاز را در رده ی نیاز های جسمانی یا نیاز های حیاتی اولیه قرار داده است. در زمینه رابطه جنسی نیز می توان گفت که اگر چه زندگی زناشویی سعادتمندانه فقط تا اندازه ای مربوط به رابطه جنسی است ولی این رابطه ممکن است از مهم ترین علل خوش بختی یا عدم خوش بختی در زندگی زناشویی باشد. زیرا اگر این رابطه قانع کننده نباشد منجر به احساس محرومیت، ناکامی و عدم احساس ایمنی (به خطر افتادن سلامت روان) و در نتیجه از هم پاشیدگی خانواده می شود. (شاملو، 1380). در بیان نیاز های بیولوژیک، غریزه جنسی، آمیختگی عمیقی با نیاز های روانی داشته به طوری که می توان تاثیر این خواسته را در بسیاری از ابعاد زندگی مشاهده کرد (بایرز و دمونز[3]، 1999). از لحاظ لغوی واژه رضایت جنسی به احساس خوشایند فرد از نوع روابط جنسی اطلاق می گردد. باید اشاره کرد که سطوح بالایی از رضایت جنسی منجر به افزایش کیفیت زندگی زناشویی شده که این منجر به کاهش بی ثباتی زناشویی در طی زندگی می گردد. هاید ودی لاماتر (2000) رضایت جنسی را رضایت در فعالیت جنسی و رضایت هیجانی تعریف کرده اند (هاید و دلاماتر، 2000). رضایت جنسی فقط لذت جسمانی نیست و شامل کلیه احساسات باقی مانده پس از جنبه های مثبت و منفی ارتباط جنسی می شود (مک نیل[4] و بایرز، 2006). رضایت جنسی شامل رضایت فرد از فعالیت های جنسی خود تا رسیدن به اوج لذت جنسی است (اسپنس[5]، 1991). رضایت جنسی زناشویی در دو حالت صورت می گیرد: 1. رضایت با فعالیت ها 2. رضایت عاطفی و هیجانی (هاید و دلاماتر[6]، 2000).  

رشد فرد در زمینه های اجتماعی و سازگاری با دیگر افراد، یکی از فاکتورهای مهم در زندگی زناشویی است که کیفیت آن به سالهای قبل تر زندگی فرد بر می گردد. اضطراب اجتماعی که از آن به عنوان تجربه ی ناراحت کننده در حضور دیگران تعریف می شود و یکی از عواملی است که در روند رشد و تکامل اجتماعی افراد خلل ایجاد می کند. مراد از اختلال اضطراب اجتماعی  یا هراس اجتماعی ترس آشکار و پیوسته از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی است و از این باور فرد ناشی می شود که او در این موقعیت ها به طرز خجالت آور یا تحقیرآمیزی  رفتار خواهد کرد (رینگولد ، هربرت و فرانکلین[7]، 2003). شیوع کلی این اختلال تقریبا 13 درصد است (انجمن روانپزشکی آمریکا[8]، 1381) و در جایگاه سوم اختلال های روان پزشکی پس از اختلال افسردگی اساس و وابستگی به الکل قرار دارد (نیکلسون[9]، 2008؛ کسلر[10] و همکاران، 1994) و اگر درمان نشود با دوره ای مزمن و پنهان همراه می گردد (لمپ[11]، 2009) و اختلال اساسی در کار و حوزه های اجتماعی ، عملکردهای علمی، خانوادگی و شخصی (رپی[12]، 1995) ایجاد می کند و سبب کاهش کیفیت زندگی فرد می شود (استین[13] و همکاران، 2005). این اختلال زمینه ساز اختلال های شخصیتی، اختلال های خلقی، اضطرابی و اختلال های مرتبط با مواد است (انجمن روان پزشکی آمریکا، 1381) و از این رو در سالهای اخیر، به عنوان اختلالی دارای اهمیت در زمینه بهداشت همگانی در نظر گرفته شده است (فرمارک[14]، 2002؛ به نقل از رپی و اسپنس[15]، 2004). فردی که دچار اضطراب اجتماعی است، هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیر معمول از هر موقعیت که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار بگیرد، اجتناب می ورزد. این افراد ممکن است احساس عدم اعتماد به نفس کنند؛ زیرا تصور می کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. علاوه بر این، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود دارند (هرمزی نژاد،1380). طبق تعریف انجمن روان پزشکی آمریکا (APA،1994)، اضطراب اجتماعی عبارت است از ترس دائمی و مشخص از یک یا چند موقعیت اجتماعی یاعملکردی که فرد احساس می کند در معرض افراد نا آشنا یا موشکافی احتمالی از سوی دیگران قرار گرفته و تحقیر یا شرمسار خواهد شد (نقل از مسعود نیا،1388).

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید