پایان نامه نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی


فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………. 2

1-2) بیان مسئله ………………………………………………………………………….. 3

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق ……………………………………………………………… 4

1-4) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………… 4

1-5) سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………… 5

1-6) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………. 5

1-7) الگوی مفهومی تحقیق ……………………………………………………………… 5

1-8) قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………….. 6

1-9) تعاریف نظری واژگان تخصصی …………………………………………………… 6

1-9-1)حجاب ……………………………………………………………………………….. 6

1-9-2) مدیریت …………………………………………………………………………. 7

1-9-3) نظم ……………………………………………………………………………. 8

1-9-4) انتظام ………………………………………………………………………….. 8

1-10) تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی …………………………………………….. 8

1-10-1) مدیریت انتظامی …………………………………………………………… 9

1-10-2) تعریف نظری و عملیاتی کنترل بدحجابی ………………………………..11

1-10-11) وضعیت منطقه دو تهران …………………………………………………11

1-11) خلاصه فصل یک ……………………………………………………………… 15

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………. 17

2-2) مبانی نظری …………………………………………………………………. 18

2-3) مرور ادبیات و نظریه ها ………………………………………………………. 18

2-3-1) تاریخچه حجاب در ایران ……………………………………………….. 18 

2-3-2) سیمای حقیقی مسأله حجاب ……………………………………… 23

2-3-3) آثار تربیتی حجاب ………………………………………………………… 24

 2-3-4) حجاب از دیدگاه قرآن ……………………………………………….. 33

2-3-5) حجاب از دیدگاه سنت(روایات واحادیث) …………………………. 38

2-3-6) حجاب از دیدگاه عقل ……………………………………………………. 41

2-3-7) حجاب از دیدگاه فطرت ………………………………………………….. 43

2-3-8) بدحجابی از دیدگاه امام خمینی (رضوان الله تعال علیه) ……………..44

2-3-9) بدحجابی و تهاجم فرهنگی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب……………… 45

2-3-10) عوامل مؤثر بر بد حجابی ……………………………………………….. 48

2-3-11) پیامدهای ضعف حجاب …………………………………………….. 50

2-4) حجاب در قانون ………………………………………………………………… 53

2-5) مدیریت …………………………………………………………………………. 55

2-5-1) وضعیت مدیریت ……………………………………………………… 56

2-5-2) نظریه های مدیریت ………………………………………………………. 57

2-5-3) وظایف سازمانی پلیس …………………………………………………… 59

2-5-4) مهمترین کارکردهای مدیریت ………………………………………. 62

 2-5-5) مهارت های سه گانه مدیران …………………………………………. 64

2-6) پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی  ……………………………………… 65

2-7) چهار چوب نظری …………………………………………………………….. 68

2-7-1) الگوی مفهومی تحقیق ………………………………………………….. 68 

2-8) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………… 69

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه …………………………………………………………………………. 71

3-2) نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………. 72

3-3) جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………. 72

3-4) روش نمونه گیری ……………………………………………………………… 73

3-5) روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………… 73

3-6) روش های سنجش روایی و پایایی……………………………………………. 73

3-7) روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………… 76

3-8) شناسایی متغیرها ……………………………………………………………… 76

3-9) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………. 76

3-10) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………….. 77

 فصل چهارم : یافته های تحقیق(تجزیه وتحلیل داده های آماری)

4-1) مقدمه …………………………………………………………………… 79

4-2) تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………………80

4-3) تحلیل استنباطی داده ها ……………………………………………………. 86

4-4) خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………….. 98

فصل پنجم : تجزیه وتحلیل و پیشنهاد

5-1) مقدمه ………………………………………………………………………….. 100

5-2) نتیجه گیری ……………………………………………………………………. 101

5-2-1) مروری اجمالی بر یافته های تحقیق ……………………………….. 102

5-2-2) پاسخ به سؤالات تحقیق ……………………………………………….. 103

5-3) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………….. 106

5-4) پیشنهادات …………………………………………………………………… 106

5-4-1) پیشنهاد کاربردی برای سازمان مورد مطالعه( استخراج از نتایج تحقیق)…… 106

5-4-2) پیشنهاد تجربی برای محققین ……………………………………………… 108

5-5) خلاصه فصل پنجم ……………………………………………………………….. 109

6-1) منابع و مآخذ ……………………………………………………………………… 111

7-1) ضمائم …………………………………………………………………………… 115

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید