پایان نامه نقش شبکه های تلویزیونی خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه هرات در باره شبکه های تلویزیونی آریانا، تمدن، سبا، تلویزیون یک و طلوع


فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………….. پ

فصل اول ………………………………………………………………………………………………………….   1

مسئله اصلی تحقیق و اهمیت آن ……………………………………………………………………………..2

ضرورت و اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………..5

هدف اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………7

اهداف فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….9

تاریخ مختصر افغانستان…………………………………………………………………………………………..10

پیشینه تحقیقات اولیه در جهان…………………………………………………………………………………14

پیشینه تحقیقات اولیه در افغانستان……………………………………………………………………………15

بخش اول سیر تاریخی تلویزیون در جهان و افغانستان……………………………………………..16

1-1 تاریخچه تلویزیون در جهان…………………………………………………………………………….16

2-1- تاریخچه تلویزیون های خصوصی در جهان …………………………………………………….22

3-1- تاریخچه تلویزیون در افغانستان …………………………………………………………………….23

4-1- انواع تلویزیون ………………………………………………………………………………………………23

5-1- اولین تلویزیون های خصوصی در افغانستان ……………………………………………………..24

معرفی شبکه های مورد بررسی………………………………………………………………………………….23

– الف : شبکه طلوع……………………………………………………………………………………….27

– ب : شبکه تلویزیونی آریانا………………………………………………………………………..27

– ج: شبکه تلویزیونی یک ………………………………………………………………………….28

– د: شبکه تلویزیونی سبا ……………………………………………………………………………29

– ه : شبکه تلویزیونی تمدن …………………………………………………………………………30

بخش دوم- تلویزیون وتوسعه ، توسعه سیاسی در افغانستان………………………………………30

ویژگی های تلویزیون ……………………………………………………………………………………………31

نظریات انتقادی از تلویزیون……………………………………………………………………………………36

تلویزیون و انتقال مفاهیم سیاسی در جامعه ……………………………………………………………..34

نقش تلویزیون در فرایند توسعه …………………………………………………………………………….42

نقش تلویزیون در توسعه سیاسی …………………………………………………………………………..42

توسعه و مفهوم آن ………………………………………………………………………………………………43

نظریه های توسعه ……………………………………………………………………………………………….46

-الف : الگوی نوسازی ………………………………………………………………………………………….46

-ب: الگوی انتقادی ………………………………………………………………………………………………50

-ج: الگوی رهایی بخش ……………………………………………………………………………………….52

-د : الگوی توانمند سازی ……………………………………………………………………………………..54

مفهوم توسعه سیاسی …………………………………………………………………………………………….55

تعریف توسعه سیاسی …………………………………………………………………………………………..55

شاخص های توسعه سیاسی ………………………………………………………………………………….59

الف :اعتماد سیاسی ………………………………………………………………………………………………61

ب : فرهنگ سیاسی ……………………………………………………………………………………………..63

ج : مشروعیت سیاسی ………………………………………………………………………………………….67

د : مشارکت سیاسی ……………………………………………………………………………………………..68

بخش سوم- توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم و افغانستان، نظریه های ارتباطی و نقش تلویزیون در فرایند توسعه سیاسی ……………………………………………………………………….. 65

ارتباطات و توسعه سیاسی ……………………………………………………………………………………71

توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم …………………………………………………………………75

توسعه سیاسی در افغانستان …………………………………………………………………………………..77

موانع توسعه سیاسی در افغانستان ……………………………………………………………………………83

مخاطبان و رسانه ها………………………………………………………………………………………………77

نظریه استفاده و رضامندی ………………………………………………………………………………………87

ریشه های نظریه استفاده و رضامند ی …………………………………………………………………….88

نیازها و انگیزه ها ………………………………………………………………………………………………….90

استفاده و رضامندی در کارزار انتخاباتی ………………………………………………………………….93

مزایای نظریه استفاده و رضامندی …………………………………………………………………………..94

نظریه سرمایه فرهنگی ………………………………………………………………………………………….95

حالت های سرمایه فرهنگی …………………………………………………………………………………..97

بخش چهارم-چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………….102

سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………….106

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..107

فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………..108

روش تحقیق و تعریف متغیرها……………………………………………………………………………..109

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………….110

روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………..110

حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………….111

واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………113

ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 113

روش جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………….113

فنون تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………… 114

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل …………………………………………………………….114

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای وابسته ……………………………………………………………. 115

روایی ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 124

پایایی ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 124

محدویت ها و مشکلات پژوهش ………………………………………………………………………. 125

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………….. 127

بررسی یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………. 128

بخش اول- توصیف یافته ها ………………………………………………………………………….. 128

بخش دوم- بررسی رابطه بین متغیرها …………………………………………………………………..150

فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………….. 164

خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………165

محدویت ها و مشکلات پژوهش ………………………………………………………………………… 170

پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 170

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………. 172

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………..172

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید