پایان نامه نقش شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران


فهرست مطالب:

چکیده: 1

فصل اول )کلیات تحقیق) 2

‌‌۱-‌‌۱- مقدمه. 3

‌‌2-‌‌1- بیان مساله. 4

‌‌3-‌1- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-3-1- ضرورت و اهمیت نظری.. 7

2-3-1 – ضرورت و اهیمت عملی.. 7

‌‌4-‌1- اهداف تحقیق: 7

‌‌5-‌1- سوالات تحقیق.. 8

‌‌6-1- فرضیه‌های تحقیق: 9

‌‌7-1- تعریف متغیرها: 11

1-7-1- تعریف مفهومی مشارکت سیاسی: 11

2-7-1- تعریف عملیاتی مشارکت سیاسی: 11

فصل دوّم  (ادبیات و پیشینه  تحقیق) 12

1-2- مقدمه: 13

2-2- پیشینه تحقیق در جهان و ایران: 13

3-2- مبانی نظری تحقیق: 17

1-3-2- مشارکت سیاسی.. 17

2-3-2 مشارکت در لغت: 20

3-3-2- مشارکت اجتماعی و سیاسی.. 21

4-3-2- مشارکت، بی‌تفاوتی.. 22

5-3-2- اشکال مشارکت.. 24

6-3-2- مشارکت سیاسی در دنیای معاصر. 25

7-3-2- کارکردهای مشارکت.. 26

8-3-2- راهکارهایی برای مشارکت عمومی و سیاسی مردم: 26

9-3-2- ویژگی‌های مشارکت: 30

1-9-3-2- دانیل لرنر. 32

2-9-3-2- لیپست.. 33

3-9-3-2- رابرت دال. 33

4-9-3-2- ‌بیگانگی اجتماعی – سیاسی.. 35

5-9-3-2- هانتینگتن.. 36

6-9-3-2 کالینز. 37

7-9-3-2- سیمن.. 38

8-9-3-2- میلبرات و گوئل.. 39

9-9-3-2- ‌مشارکت سیاسی از دیدگاه میلبرات.. 42

4-2- بحران و مشارکت سیاسی.. 43

1-4-2- بحران سیاسی.. 44

5-2- رسانه‌ها 48

1-5-2- تعریف رسانه و اهمیت آن. 48

2-5-2- نقش رسانه‌ها در سازماندهی توسعه. 51

3-5-2- افکار عمومی و اهمیت آن ‌ 52

4-5-2- سیر تاریخی وسایل ارتباط جمعی: 53

5-5-2- تلویزیون؛ جعبه جادو. 55

6-5-2- رادیو: (Radio) ‌ 59

7-5-2- ماهواره: 61

1-7-5-2- تاریخچه بی‌بی‌سی (BBC) 61

2-7-5-2- ‌عملکرد بی‌بی‌سی فارسی.. 62

3-7-5-2- اهداف بی‌بی‌سی فارسی.. 64

4-7-5-2- ویژگی‌ها‌ی تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی.. 65

5-7-5-2- اهداف اصلی تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای بی‌بی‌سی.. 66

6-7-5-2- تفاوت‌های تلویزیون  BBC با سایر رسانه‌ها‌ 66

6-2- توسعه و سند چشم انداز توسعه. 67

1-6-2- سهم رسانه در چشم انداز توسعه. 69

7-2- نقش‌های متفاوت رسانه‌ها 73

8-2- کدام رسانه؟، کدام توسعه؟ ‌‌ ‌‌ ‌Which Media ? Which development?. 77

9-2- ‌نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران‌های سیاسی.. 80

1-9-2- رسانه‌ها و متقاعدسازی: 81

10-2- چارچوب نظری تحقیق.. 85

فصل سوم: روش شناسی.. 87

1-3- روش تحقیق.. 88

2-3- جامعه آماری.. 88

4-3- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری.. 88

5-3- نحوه تعیین حجم نمونه. 88

6-3- روش گردآوری اطلاعات.. 89

7-3- ابزار گردآوری اطلاعات.. 89

8-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ 89

9-‌3- سوالات تحقیق.. 90

‌‌10-3- فرضیه‌های تحقیق.. 91

فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل داده‌ها 93

1-4- مقدمه. 94

2-4- آمارهای توصیفی متغیرهای زمینهای.. 94

1-2-4- جنسیت.. 94

2-2-4- سن.. 94

3-2-4- وضعیت تأهل.. 94

4-2-4- نوع دانشگاه 95

5-2-4- وضعیت اشتغال. 95

6-2-4- مقطع تحصیلی.. 96

3-4- آمارهای توصیفی متغیرهای اصلی.. 96

1-3-4- داشتن مقام اداری یا سیاسی.. 97

2-3-4- ‌جست‌وجوی مقام سیاسی یا اداری.. 98

3-3-4- عضویت فعّال دریک سازمان سیاسی.. 99

4-3-4- عضویت فعّال در یک سازمان شبه سیاسی.. 100

5-3-4- مشارکت در اجتماعات عمومی و تظاهرات.. 102

6-3-4- ‌عضویت انفعالی دریک سازمان سیاسی.. 103

7-3-4- عضویت انفعالی دریک سازمان شبه سیاسی.. 104

8-3-4- مشارکت دربحث‌های سیاسی غیر رسمی.. 106

9-3-4- ‌اندکی علاقه و میل به سیاست.. 107

4-4- مقایسه میانگینهای ابعاد متغیر مشارکت سیاسی در دو دانشکده 109

1-4-4- داشتن مقام سیاسی یا اداری.. 109

2-4-4- جست‌وجوی مقام سیاسی یا اداری.. 109

3-4-4-عضویت فعّال در یک سازمان سیاسی.. 110

4-4-4-عضویت فعّال در یک سازمان شبه سیاسی.. 110

5-4-4- مشارکت دراجتماعات عمومی، تظاهرات و … 110

6-4-4-عضویت انفعالی دریک سازمان سیاسی.. 111

7-4-4- عضویت انفعالی دریک سازمان شبه سیاسی.. 111

8-4-4- مشارکت در بحث‌های سیاسی غیر رسمی.. 111

9-4-4-اندکی علاقه و میل به سیاست.. 112

5-4- آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 114

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید