پایان نامه نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی


دانشگاه شیراز

واحد بین­ الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی

حقوق بین­ الملل 

                         نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­ المللی                               

به کوشش

افشین مردانی 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر فرهاد طلایی 

تیر 1393

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

داشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیت از دیرباز جزء دغدغه­های بشریت بوده است. بر این اساس جامعه بشری همواره در تلاش بوده است تا زمینه های پایداری صلح و امنیت بین المللی را فراهم سازد. امروزه این اعتقاد وجود دارد که صلح و امنیت بین­المللی به مفهوم واقعی آن در سایه وجود دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی­های بنیادین بشر شکل می­گیرد. از سویی دیگر لازمه صلح و امنیت پایدار در جهان همکاری­ و روابط دوستانه میان دولت ها می باشد. در همین راستا سازمان ملل متحد و  موسسات تخصصی آن وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده داشته و بسترهای لازم را برای همکاری میان دولت ها در زمینه های گوناگون فراهم می نمایند. هر چند در این میان به موجب منشور سازمان ملل متحد  شورای امنیت طلایه دار حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی است، موسسات تخصصی سازمان ملل متحد نیز از طریق گسترش روابط و همکاری های میان دولت ها در حوزه های فعالیت خود زمینه را برای حفظ و تقویت صلح و امنیت بین المللی فراهم می سازند. در این میان سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) از طریق گسترش همکاری های میان دولت ها در زمینه های آموزشی، علمی و فرهنگی فرهنگی و تاکید بر رعایت دموکراسی و حقوق بشر نقش خود را در حفظ صلح و امنیت بین­المللی ایفاء می نماید. بر این اساس این پایان نامه نقش یونسکو را در حفظ صلح و امنیت بین المللی بررسی نموده و راهکارهای یونسکو را برای دستیابی به جنین هدفی تشریح می نماید. همچنین پایان نامه حاضر چالش های فرا روی یونسکو را در حفظ صلح و امنیت بین المللی مورد بحث قرار می دهد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که برای رفع این چالش ها دولت های عضو یونسکو بایستی از منافع سیاسی خود چشم پوشی نموده و با گسترش همکاری ها در حوزه های آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو را در ایفای نقش موثرتر در تداوم حفظ صلح و امنیت بین المللی یاری دهند.

فصل اول: کلیات                                                                                       1

فصل دوم: آشنایی با سازمان یونسکو و تاثیر اقدامات آن بر صلح و امنیت بین­المللی   مقدمه فصل دوم                                                                                           20

مبحث اول: بررسی شکل‌گیری یونسکو و تشکیلات آن                                                  23

گفتار اول: چگونگی شکل‌گیری یونسکو                                                                  23

بند1- پیش از جنگ جهانی اول                                                                                                            24

بند 2- دوران بین دو جنگ جهانی                                                                                             25

بند3- دوران پس از جنگ جهانی دوم                                                                                         27

گفتار دوم: تشکیلات یونسکو و نحوه رأی‌گیری در این ارکان                                                       31

بند 1- کنفرانس عمومی                                                                                                         31

بند 2- شورای اجرایی                                                                                                                        35

بند 3- دبیرخانه                                                                                                                   36

مبحث دوم: نگاهی به اهداف، فعالیت ها و اهم اقدامات یونسکو                                                    37

گفتار اول: بررسی اهداف و حوزه فعالیت های یونسکو                                                                38

بند 1- آموزش                                                                                                                     39

بند 2- فرهنگ                                                                                                                    43

بند 3- علوم طبیعی                                                                                                              46

بند 4- علوم انسانی و اجتماعی                                                                                                 48

بند 5- ارتباطات و اطلاع رسانی                                                                                                            50

 

عنوان                                                                                                صفحه

گفتار دوم: بررسی اهم اقدامات یونسکو                                                                                   52

بند1- حفاظت از میراث فرهنگی                                                                                               53

بند2- یونسکو و نابودی آپارتاید                                                                                                            58

بند3- یونسکو و آموزش حقوق بشر                                                                                            60

بند4- بهبود وضعیت زنان                                                                                                       63

بند 5-یونسکو و جوانان                                                                                                          66

بند 6-  یونسکو، آفریقا و کشورهای کمتر توسعه یافته                                                                      68

نتیجه‌گیری فصل دوم                                                                                                                                                        71

فصل سوم: مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی و نهادهای تضمین کننده آن                   

مقدمه فصل سوم                                                                                                                  73

مبحث اول: مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی و ارتباط آن با مفاهیم بنیادین حقوق بشر و دموکراسی      74

گفتار اول: مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی                                                                                                         75

بند 1- صلح منفی                                                                                                                76

بند 2- صلح مثبت                                                                                                                77

بند 3-  میثاق جامعه ملل و صلح و امنیت بین‌المللی                                                                       79        بند 4- حفظ صلح و امنیت بین­المللی در منشور سازمان ملل متحد                                                    85

گفتار دوم: ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با مفاهیم بنیادین دموکراسی و حقوق بشر                       88

بند 1-  ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با دموکراسی                                                                                           89

بند 2- ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با حقوق بشر                                                                                                               98

مبحث دوم: نهادهای تضمین کننده صلح و امنیت بین‌المللی                                                                         104

گفتار اول: سازمان ملل متحد و ارکان اصلی آن                                                                                                                104

بند 1- شورای امنیت                                                                                                                                                 105

بند 2- مجمع عمومی                                                                                                                                                                111

 

عنوان                                                                                                 صفحه

  بند 3- دبیر خانه(دبیرکل)                                                                                                                                      113

بند 4- دیوان بین‌المللی دادگستری                                                                                                                        115

گفتار دوم: گزیده­ای از موسسه­های تخصصی سازمان ملل متحد                                                                  118

بند 1- سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO)                                                     119

بند 2- سازمان بین‌المللی کار (ILO)                                                                                                             122

بند 3- سازمان بهداشتی جهانی (WHO)                                                                                                              127        نتیجه­گیری فصل سوم                                                                                                                                             132

فصل چهارم: راهکارها و چالش های یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی

مقدمه فصل چهارم                                                                                                                                                    135

مبحث اول: راهکارهای یونسکو برای حفاظت از صلح و امنیت  بین المللی                                                  135

گفتار اول: جهانی کردن جامعه اطلاعاتی و توسعه آن                                                                                       136

گفتار دوم: گفتگو و تعامل میان تمدن­ها                                                                                                             140

گفتار سوم: ایجاد کمیسیون­های ملی در کشورهای عضو                                                                                 145

بند 1- نقش مشورتی                                                                                                             147

بند 2- نقش ارتباطی                                                                                                             147

بند 3- نقش اجرایی                                                                                                              148

بند 4- نقش اطلاع رسانی                                                                                                       148

گفتار چهارم: ارتباط با سازمان های غیردولتی                                                                         149

مبحث دوم: چالش های سازمان یونسکو                                                                                                            152

گفتار اول: اصل عدم مداخله                                                                                                                                 153

گفتار دوم : فقر توسعه فرهنگی                                                                                                                            157

گفتار سوم : فقدان فرهنگ دموکراسی در کشورها                                                                                           161

عنوان                                                                                                 صفحه

نتیجه گیری فصل چهارم                                                                                    166

نتیجه گیری نهایی                                                                                       167

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید