پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.SC)

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان :

نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

(مورد مطالعه : محله های منطقه 1 شهر تهران )

استاد راهنما:

دکتر زهره فنی

استاد مشاور:

دکتر ژیلا سجادی

 

فهرست مطالب:

فصل اول …………………………………………………………………………………………….1

کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….1

1 – 1 بیان مسئله …………………………………………………………………………….2

1- 2 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………3

1- 3 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………….3

1- 4 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………….4

1- 5 بهره وران تحقیق………………………………………………………………………….4

1- 6 جنبه جدید بودن تحقیق  ……………………………………………………………….4

1- 7 روش تحقیق  …………………………………………………………………………..4

1- 8 تکنیک کار/ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………..5

1- 9 نمونه برداری یا نمونه گیری  …………………………………………………………..5

1-10روش تحلیل اطلاعات و داده ها………………………………………………………..5

1-11 جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت انجام کار……………………………………..6

1-12 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………..6

1-13 تعریف مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………..8

1-13-1 عملکرد ( Function )………………………………………………………………8

1-13-1-1 عملکرد به مثابه استعاره ای مربوط به ریاضی…………………………………9

1-13-1-2 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه، برای بیان مقصود…………..9

1-13-1-3 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه در نظریه ارگانیک فرم……….10

1-13-1-4 عملکرد به معنای کاربرد……………………………………………………………10

1-13-1-5 عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی زاخلیش……………………………….10

1-13-1-6 عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی تسو کمسیگ…………………………11

1-13-1-7 معنای عملکرد در عملکرد گرایی………………………………………………..11

1-13-1-7-1 فرم از عملکرد تبعیت می کند………………………………………………11

1-13-1-7-2 خانه ماشینی برای زندگی است…………………………………………….12

1-13-2  سازمان( ( organization و سازمان مردم نهاد یا سمن ( ( Non government Organization

1-13-2-1  واحد سازمانی ………………………………………………………………13

1-13-2-2  رده یا طبقه سازمانی……………………………………………………….13

1-13-2-3  تثبیت سازمان……………………………………………………………..13

1-13-2-4  راهنمای سازمان …………………………………………………………….13

1-13-2-5  مشخصات مشاغل سازمان ……………………………………………….13

1-13-2-6  نمودارهای سازمانی……………………………………………………….14

1-13-2-7  دستورالعمل های کتبی…………………………………………………….14

1-13-2-8  فرهنگ سازمانی………………………………………………………………15

1-13-2-9  انواع سازمان ها…………………………………………………………….15

1-13-2-9-1  سازمان انتفاعی و غیر  انتفاعی…………………………………………16

1-13-2-9-2  سازمان های تولیدی و خدماتی…………………………………………16

1-13-2-9-3  سازمان های دولتی و خصوصی…………………………………………..16

1-13-2-9-4  سازمان رسمی………………………………………………………………16

1-13-2-9-5  سازمان غیر رسمی………………………………………………………..18

1-13-2-9-6  سازمان های یادگیرنده………………………………………………….19

1-13-2-9-7  سازمان داخلی…………………………………………………………..19

1-13-2-9-8  سازمان وظیفه ای …………………………………………………………19

1-13-2-9-9  سازمان های دولتی و انواع آن در ایران………………………………….20

1-13-2-9-10 سازمان مردم نهاد یا سمن (NGO)……………………………………….22

1-13-2-9-10-1  انواع سازمان های مردم نهاد……………………………………………26

1-13-3 سازمان های ایمان محور یا سام ( FBO )……………………………………….. 30

1-13-4 مدیریت ( Management ) و مدیریت یکپارچه شهری (Integrated management of urbun )….35

1-13-4-1  مدیریت ………………………………………………………………………….35

1-13-4-2  انواع مدیریت ………………………………………………………………….37

1-13-4-3  مدیریت یکپارچه شهری…………………………………………………….37

1-13-4-3-1  سیستم مدیریت شهری…………………………………………………..40

1-13-4-3-2  حکومت محلی و سازمان محلی……………………………………….41

1-13-4-3-3  شهرداری…………………………………………………………………42

1-13-4-3-4  شورای شهر…………………………………………………………..42

1-13-5  توسعه پایدار ( Sustainable Development ) …………………………….43

1-13-6  محله ( Neighborhood  )…………………………………………………44

1-13-6-1  اجتماع محلی…………………………………………………………….45

1-13-6-2  توسعه اجتماع محلی……………………………………………………46

1-13-7 شهر ( City )…………………………………………………………………46

فصل دوم……………………………………………………………………………..48

چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………48

مقدمه…………………………………………………………………………………49

2-1 سرمایه اجتماعی  ( Social Capital )………………………………………49

2-1-1  نظریه پپربوردیو …………………………………………………………….55

2-1-2  نظریه جیمز کلمن ………………………………………………………….56

2-1-3  نظریه رابرت پاتنام …………………………………………………………….57

2-1-4   نظریه فرانسیس فوکویاما ……………………………………………………58

2-1-5   نظریه دوتوکویل ……………………………………………………………..59

2-1-6   نظریه افه و فوش ……………………………………………………………60

2-1-7   نظریه پیوند هیریشی ………………………………………………………..62

2-1-8   نظریه نان لین ……………………………………………………………….64

2-1-9   نظریه آپهوف ……………………………………………………………… 65

2-1-10  حوزه های سرمایه اجتماعی ………………………………………….68

2-1-10-1   سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی ……………………………..68

2-1-10-2   سرمایه اجتماعی و سلامت روانی…………………………………..68

2-1-10-3   سرمایه اجتماعی و شادمانی و رضایت از زندگی…………………68

2-1-10-4   سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی………………………………….69

2-1-10-5   سرمایه اجتماعی و جرم و بزهکاری ………………………………69

2-1-10-6   سرمایه اجتماعی و مشارکت های زنان ……………………………69

2-2   تئوری سرمایه انسانی ( Humane Capital Theory   ) ……………….70

2-3   نظریه توانمندسازی ( Empowerment Theory  )………………………..77

2-3-1   دیدگاه سنتی توانمندسازی …………………………………………….78

2-3-2   دیدگاه توانمندسازی به عنوان یک سازه انگیزشی ………………….79

2-4   دیدگاه های ایمان گرایی در حوزه سازمان های ایمان محور (Fait-oriented View Of Fait-Based Organizations)….82

2-4-1   دیدگاه ایمان گرایی کرکگور …………………………………………….83

2-4-2   دیدگاه ایمان گرایی لودویک وینگنشتاین ……………………………84

2-4-3   رویکرد نص گرایی اسلامی……………………………………………..84

2-4-4   رویکرد تربیت دینی براساس ایمان محوری ……………………….86

2-4-5   پدیده شناسی ، عناصر و پویایی ایمان ……………………………87

2-4-6   نمودهای هستی شناسانه ایمان ………………………………….89

2-4-6-1   ایمان عرفانی ………………………………………………………….90

2-4-6-2   ایمان اومانیستی ( سکولار ) ………………………………………….92

2-4- 7   تیپ ها و نمودهای اخلاقی ایمان……………………………………..94

2-4-7-1  آیین کنفوسیوس …………………………………………………………..95

2-4-7-2   آیین یهود ……………………………………………………………….96

2-4-7-3   آیین انسان گرایی عصر جدید ……………………………………….97

2-4-7-4   یگانگی و وحدت نمود های ایمان …………………………………….98

2-5  نظریه فقر زدایی ( Powerty Reduction Theory  ) ……………………….99

1-5-1   نظریه قانون طبیعی توزیع درآمد و فقرزدایی………………………………100

2-5-2   نظریه مطلوبیت گرایی توزیع درآمد و فقرزدایی ……………………………100

2-5-3   نظریه بیشینه کمترین توزیع مجدد درآمد و فقرزدایی………………………101

2-5-4   نظریه بهبود پارتویی فقرزدایی مبتنی بر ارزش اخلاقی نوعدوستی…………………103

2-5-5   نظریه فقرزدایی اسلامی …………………………………………………….. 104

2-6   دیدگاه توسعه و توسعه پایدار  (Development & Sustainable Development Theory)…….105

2-6-1   دیدگاه توسعه و توسعه پایدار ……………………………………………………..106

2-7   نظریه توسعه پایدار شهری  (Urban Sustainable Development Theory) …115

2-7-1   نظریه توسعه پایدار شهری  …………………………………………………116

2-7-1-1   عوامل پایداری شهری در مقیاس شهر……………………………………117

2-7-1-2   عوامل پایداری شهری در مقیاس محله ……………………………………117

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید