پایان نامه نقش زن در بازاریابی سبز


دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

گروه:

مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

پایانامه برای در یافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

موضوع:

نقش زن در بازاریابی سبز

(مطالعه موردی زنان فروشنده ساکن شهرستان ابهر)

استاد راهنما:

دکتر حسین عابدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

۱-1-بیان مسئله: 8

۱-2- اهمیت و ضرورت پژوهش: 9

۱-3- اهداف پژوهش: 10

۱-4- پرسش‌های پژوهش: 10

۱-5- فرضیات پژوهش: 11

۱-6- روش پژوهش: 11

۱-7- روش گردآوری داده‌ها: 13

۱-8- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش: 13

۱-9- قلمرو پژوهش: 15

فصل دوم

۲-1- مقدمه: 17

۲-2-مبانی نظری پژوهش: 17

2-3 پیشینه پژوهش: 52

فصل سوم

۳-1- مقدمه: 58

۳-2- روش پژوهش: 58

۳-3- روش جامعه آماری: 60

۳-4- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل: 66

فصل چهارم

۴-1- مقدمه. 73

۴-2-تحلیل توصیفی دادهها (ویژگی‌های جمعیتشناختی نمونه آماری): 73

4-3- آزمون فرضیات: 76

فصل پنجم

۵-1- مقدمه: 93

۵-2- بحث راجع به موضوع: 93

۵-3- نتایج حاصل از پژوهش: 93

5-4- پیشنهاد: 96

5-5- محدودیت های پژوهش: 96

منابع فارسی و لاتین: 97

پیوست… 102

پرسشنامه نقش زن دربازاریابی سبز. 102

چکیده:

انسان همواره برای عرضه کالای خود به دیگران از هرگونه ابزاری استفاده نموده و گاه این ابزار فروش کالا که با نام بازاریابی، از آن یاد شده مشکلات خاص خود را برای محیط زیست و سلامت انسان به وجود آورده است. این پژوهش با هدف تأثیرگذاری نقش زن در بازاریابی سبز با مطالعه موردی زنان فروشنده ساکن ابهر انجام گرفته است. پژوهش ازنوع توصیفی- پیمایشی و کاربردی هست. با انتخاب 60نفر نمونه از فروشندگان خانم ساکن ابهر که دارای جامعه محدود می باشند از فرمول کوکران محدود با استفاده از جدول مورگان انتخاب و با تهیه پرسشنامه استاندارد توسط نرم افزار 21SPSS  داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .آلفای کرونباخ  0.88داده هادارای پایایی قابل قبول بودند. به وسیله آزمون کلموگروف- اسمیرنوف دارای توزیع نرمال، خطای متغیرهای مستقل بین1.5 الی2.5 بود که توسط آزمون دوربین واتسن انجام شد .رگرسیون فرضیات توسط آزمون تی- مستقل و مشخص شدن ضریب (R)70% نقش زنان فروشنده ساکن ابهر تعیین شد و تأیید همه فرضیات به کمک آزمون تحلیل عاملی به اثبات رسید.

کلید واژگان: زن، بازاریابی سبز، محیط زیست، فروشنده، ارتباط سالم

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید