پایان نامه نقش رابطه معنی دار میان خلق دانش و نوآوری سازمانی


مدل فیرستون و مک الروی(۲۰۰۵)

این مدل در سه لایه: محیط مدیریت، محیط پردازش دانش و محیط پردازش کسب و کار ارائه شده که هر کدام خروجی‌هایی دارند. نمونه‌هایی از این خروجی‌ها عبارتند از:

 • خروجی‌های مدیریت دانش:
 • استراتژی‌های پردازش دانش
 • سیاست‌ها و قوانین پردازش دانش
 • زیر ساختار‌های دانش
 • خروجی‌های پردازش دانش
 • استراتژی‌های کسب و کار
 • مدل‌های سازمانی
 • استراتژی‌های کالا
 • فرآیندهای کسب و کار
 • خروجی‌های کسب و کار
 • سودآوری
 • سهم بازار
 • مطلوبیت محیط
 • حفظ مشتری(Firestone & Mcelroy, 2005)
 • مدل مفهومی مدیریت دانش

  جعفری و همکاران ( ۱۳۸۵ ) نیز به توسعه یک مدل مفهومی برای مدیریت دانش باتکیه بر عوامل کلیدی موفقیت پرداخته اند. این مدل برپایه فرهنگ سازمانی، مدیریت، نیروی انسانی، آموزش، ابعاد سازمانی، پایلوت،  فناوری اطلاعات، اندازه‌گیری عملکرد، الگوبرداری و ابعاد مدیریت دانش شکل گرفته است (اخوان و همکاران، ۱۳۸۹).

 • استراتژی‌های دانش

  استراتژی‌های دانش، استراتژی هایی است که مسیر اهداف دانشی را در سازمان مشخص می کند. سازمان هایی که می خواهند مدیریت دانش را اجرا نمایند، علاوه بر اهداف معمولی سازمانی، باید اهداف دانشی خود را نیز معین نمایند و پس از آن با تعریف راهبردهای دانشی، دستیابی به آن اهداف را مشخص کنند. با توجه به اینکه اهداف دانشی و به تبع آن راهبردهای دانشی با ساختارهای سلسله مراتبی و سنتی سازگار نمی باشد لذا توجه به فرآیندها در سازمان های دانش محور بسیار حائز اهمیت است. ساختارهای سلسله مراتبی بااین نگرش کمتر همخوانی دارند و بیشتر وظیفه ها را پوشش می دهند تااینکه فرآیندها را پوشش دهند (اخوان، ۱۳۸۹ :۱۱۶).

  برخی صاحبنظران میان استراتژی دانش و استراتژی مدیریت دانش تفاوت قائل شده‌اند. از دیدگاه زک[۱][۱] -Zack

 •  متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

  برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  پایان نامه

  متن کامل