پایان نامه نقش رابطه بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و نگرش عاطفی کارکنان


تعریف عملیاتی متغیرها

 • سبک‌های تفکر: در این پژوهش سبک‌های تفکر به‌وسیله‌ی ۶۵ سؤال که توسط استرنبرگ و واگنر[۱] طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • سبک تفکر قانونی: در این پژوهش سبک تفکر قانونی به‌وسیله‌ی ۵ سؤال (۵ – ۱۰- ۱۴ -۳۲ – ۴۹) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • سبک تفکر اجرایی: در این پژوهش سبک تفکر اجرایی به‌وسیله‌ی ۵ سؤال (۸ -۱۱ – ۱۲ -۳۱ – ۳۹) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • سبک تفکر قضایی: در این پژوهش سبک تفکر قضایی به‌وسیله‌ی ۵ سؤال (۲۰ – ۲۳ -۴۲ – ۵۱ – ۵۷) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • سبک تفکر مونارشی (تک‌قطبی): در این پژوهش سبک تفکر مونارشی به‌وسیله‌ی ۵ سؤال (۲ – ۴۳ – ۵۰ – ۵۴ – ۶۰) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • سبک تفکر سلسله مراتبی: در این پژوهش سبک تفکر سلسله مراتبی به‌وسیله‌ی ۵ سؤال (۴ – ۱۹ – ۲۵ – ۳۳ – ۵۶) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • سبک تفکر الیگارشی: در این پژوهش سبک تفکر الیگارشی به‌وسیله‌ی ۵ سؤال (۲۷ – ۲۹ – ۳۰ – ۵۲ – ۵۹) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • سبک تفکر آنارشی: در این پژوهش سبک تفکر آنارشی به‌وسیله‌ی ۵ سؤال (۱۶ -۲۱ – ۳۵ – ۴۰ -۴۷) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • سبک تفکر کل‌نگر: در این پژوهش سبک تفکر کل‌نگر به‌وسیله‌ی ۵ سؤال (۷ – ۱۸ – ۳۸ – ۴۸ – ۶۱) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • سبک تفکر جزئی‌نگر: در این پژوهش سبک تفکر جزئی‌نگر به‌وسیله‌ی ۵ سؤال (۱ – ۶ – ۲۴ – ۴۴ – ۶۲) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • سبک تفکر درونی: در این پژوهش سبک تفکر درونی به‌وسیله‌ی ۵ سؤال (۹ – ۱۵ -۳۷ – ۵۵ – ۶۳) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • سبک تفکر بیرونی: در این پژوهش سبک تفکر بیرونی به‌وسیله‌ی ۵ سؤال (۳ – ۱۷ – ۳۴ – ۴۱ – ۴۶) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • سبک تفکر آزاداندیش: در این پژوهش سبک تفکر آزاداندیش به‌وسیله‌ی ۵ سؤال (۴۵ – ۵۳ – ۵۸- ۶۴ – ۶۵) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • سبک تفکر محافظه‌کارانه: در این پژوهش سبک تفکر محافظه‌کارانه به‌وسیله‌ی ۵ سؤال (۱۳ – ۲۲ – ۲۶ – ۲۸ – ۳۶) که توسط استرنبرگ و واگنر طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • پذیرش تغییر سازمانی: در این پژوهش پذیرش تغییر سازمانی به‌وسیله‌ی ۱۸ سؤال که توسط ساعتچی، کامکاری و عسکریان طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود
 • نگرش عاطفی: در این پژوهش نگرش عاطفی به‌وسیله‌ی ۶ سؤال (۱-۲-۳-۴-۵-۶) که توسط ساعتچی، کامکاری و عسکریان طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • نگرش شناختی: در این پژوهش نگرش شناختی به‌وسیله‌ی ۶ سؤال (۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲) که توسط ساعتچی، کامکاری و عسکریان طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.
 • نگرش رفتاری: در این پژوهش نگرش رفتاری به‌وسیله‌ی ۶ سؤال (۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸) که توسط ساعتچی، کامکاری و عسکریان طراحی‌شده بود، سنجیده می‌شود.

۱-۸ چهارچوب فصول بعدی

در این رساله به ترتیب در فصل دوم به توضیح و تشریح متغیرهای موردپژوهش می­پردازیم و در پایان فصل به نتایج تحقیقات داخلی و خارجی که متغیرهای پژوهش را بررسی نموده­اند ارائه می­گردد. در فصل سوم روش تحقیق مورداستفاده، قلمرو زمانی و مکانی، مراحل انجام تحقیق، محدودیت­های پژوهش، روش­های تجزیه‌وتحلیل داده­ها، روش­های گردآوری داده­ها و ابزارهای مورداستفاده پرداخته می­شود. فصل چهارم به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و فرضیات در سطح توصیفی و استنباطی اختصاص دارد و در فصل پنجم به نتیجه­گیری و بحث پیرامون نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیات و ارائه چند پیشنهاد کاربردی و پژوهشی  پرداخته می­شود.

[۱]– Wagner

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید