پایان نامه نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران


پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مددکاری اجتماعی

 موضوع تحقیق :

نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران

 استاد راهنما :

آقای دکتر سید احمد حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

      چکیده ……………………………..

1     فصل اول:کلیات تحقیق.. 1

1-1    مقدمه : 1

1-2    بیان مسئله: 1

1-3    انگیزه پژوهشگر: 2

1-4    هدف اصلی تحقیق: 3

1-5    ضرورت و اهمیت تحقیق: 3

2       فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 6

1-2      مقدمه: 6

2-2    ادبیات نظری تحقیق.. 6

2-2-1  حمایت اجتماعی. 6

2-2-1-1ابعاد و انواع حمایت اجتماعی.. 7

2-2-1-2منابع حمایت اجتماعی.. 10

2-2-1-3کارکردهای حمایت اجتماعی.. 10

2-2-1-4عوامل مؤثردر بهره مندی از حمایت اجتماعی.. 11

2-2-1-5 نظریه های حمایت اجتماعی.. 12

1.5.1.2.2تئوری های شکل گیری روابط.. 12

1.1.5.1.2.2 رویکرد های مبادله و انصاف : 12

تئوری وابستگی متقابل کلی و تیبات… 13

تئوری انصاف هاتفیلد. 13

مدل سرمایه گذاری راسبالت… 14

2.1.5.1.2.2رویکرد رشد مرحله ای رابطه. 14

 مدل شکل گیری و گسترش رابطه لوینگر و استوک… 14

 تئوری نفوذ اجتماعی آلتمن و تیلور. 15

3.1.5.1.2.2رویکرد علی تعاملی…………………………. 16

مدل علی تعاملی زوجی……. 16

4.1.5.1.2.2رویکرد تقویت… 16

مدل شرطی سازی کلاسیک لات و لات: 16

5.1.5.1.2.2رویکرد هماهنگی شناختی.. 17

تئوری سازماندهی شناختی هایدر. 17

تئوری توازن نیوکامب… 17

2.5.1.2.2 تئوری های حمایت اجتماعی.. 17

1.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به میزان تغییر در اندازه و جهت حمایت اجتماعی در دوره های زندگی.. 18

تئوری کناره گیری از رابطه. 18

تئوری بانک حمایتی.. 18

 مدل کمبود………  19

2.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به پیامدهای حمایت اجتماعی بر سلامتی.. 19

مدل تأثیر مستقیم( کلی) حمایت… 20

مدل تأثیر غیر مستقیم حمایت( فرضیه سپر/ضربه گیر) 20

3.2.5.1.2.2 مدلهای مربوط به نحوه کسب حمایت اجتماعی بر حسب اولویت در رابطه ، جایگزین های روابط از دست رفته یا توافق در روابط.. 21

مدل سلسله مراتبی- جبرانی.. 21

مدل تخصیص وظیفه. 21

مدل تخصیص کارکردی.. 21

مدل هم چینی مناسب استرس و حمایت اجتماعی.. 22

4.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به کاهش یا افزایش حمایت اجتماعی ناشی از تغییر در تعداد پیوندها،عضویت ها و هویت های اجتماعی   22

تئوری انسجام اجتماعی.. 22

فرضیه انباشت هویتی.. 23

تئوری شبکه… 23

2-2-2……………………………………………………………………………………………………….. سلامت روان. 29

2-2-2-1عوامل مؤثر بر سلامت روان. 30

1.1.2.2.2سن و سلامت روان:. 30

جوانان و سلامت روان. 30

2.1.2.2.2پایگاه اجتماعی- اقتصادی و سلامت روان. 31

3.1.2.2.2شغل و سلامت روان. 32

4.1.2.2.2تأهل و سلامت روان. 33

2-2-2-2نظریه های سلامت روان. 34

1.2.2.2.2سلامت روان از دید گاه جامعه شناسی.. 34

2.2.2.2.2دیدگاههای روانشناسی:.. 34

دیدگاه روانکاوی.. 34

دیدگاه گشتالتی.. 34

دیدگاه انسان گرایی.. 35

دیدگاه روانی، اجتماعی،زیستی.. 35

دیدگاه شناختی: 37

2-3      ادبیات تجربی تحقیق.. 37

2-3-1                                                                         پیشینه تحقیق در ایران(سوابق پژوهشی داخلی) 37

2-3-2                                                   پیشینه تحقیق درکشورهای خارجی (سوابق پژوهشی خارجی) 39

4-2      چارچوب نظری تحقیق.. 40

2-4-1                                                                                                                   فرضیات پژوهش… 43

3       فصل سوم: روش تحقیق.. 46

3-1      مقدمه : 46

3-2      روش پژوهش…. 46

3-3      جمعیت مورد مطالعه. 47

4-3      روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری.. 48

3-5      واحد پژوهش…. 49

3-6      روش جمع آوری داده ها 49

3-7      ابزار پژوهش و اعتبار و روایی.. 49

3-7-1  پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل: 49

3-7-2  پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ: 51

8-3      روش تجزیه و تحلیل داده ها 53

3-9      تعاریف مفاهیم اصلی پژوهش…. 54

3-9-1  جوان. 54

3-9-2  حمایت اجتماعی.. 55

3-9-3  سلامت روان: 58

نشانه های جسمانی(شکایات جسمانی) 58

اضطراب و بی خوابی 59

اختلال در کارکرد اجتماعی.. 60

افسردگی………. 61

3-9-4  میزان تحصیلات61

3-9-5  میزان درآمد ماهیانه. 62

3-9-6  جنس…. 62

3-9-7  وضعیت تاهل.. 62

4       فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات… 65

4-1      مقدمه. 65

4-2      آمار توصیفی.. 66

4-2-1  توزیع فراوانی جنسیت66

4-2-2  توزیع فراوانی سن.. 67

4-2-3  توزیع فراوانی تحصیلات68

4-2-4  توزیع فراوانی وضعیت تاهل.. 69

4-2-5  توزیع فراوانی درآمد. 70

4-2-6  توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. 71

4-2-7  توزیع فراوانی سمت شغلی.. 72

4-2-8  توزیع فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی.. 73

4-2-9  توزیع فراوانی پیوند قابل اطمینان با دیگران. 74

4-2-10   توزیع فراوانی وابستگی……………………………….   75

4-2-11   توزیع فراوانی راهنمایی و اطلاعات………………... 76

4-2-12   توزیع فراوانی فرصت برای رشد و پرورش…. 77

4-2-13   توزیع فراوانی انسجام اجتماعی……………………..   78

4-2-14   توزیع فراوانی اطمینان از ارزشمندی……………….. 79

4-2-15   توزیع فراوانی حمایت اجتماعی……………………..   80

4-2-16   توزیع فراوانی نشانه های جسمانی………………….   81

4-2-17   توزیع فراوانی اضطراب و بی خوابی………………   82

4-2-18   توزیع فراوانی اختلال در کارکرد…………………..  83

4-2-19   توزیع فراوانی افسردگی…………………………………..   84

4-2-20   توزیع فراوانی سلامت روان…………………………… 85

4-3      آمار استنباطی.. 86

4-3-1  بررسی فرضیه شماره یک86

4-3-2  بررسی فرضیه شماره دو. 102

4-3-3  بررسی فرضیه شماره سه. 104

4-3-4  بررسی فرضیه شماره چهار. 106

4-3-5  بررسی فرضیه شماره پنج.. 108

4-3-6  بررسی فرضیه شماره شش…. 111

4-3-7  بررسی فرضیه شماره هفت113

4-3-8  بررسی فرضیه شماره هشت115

5       فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات… 119

5-1      مقدمه: 119

5-2      نتایج پژوهش…. 119

5-2-1  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره یک119

5-2-2  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره دو. 120

5-2-3  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره سه. 121

52-4   نتایج به دست آمده از فرضیه شماره چهار. 121

5-2-5  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره پنج.. 122

5-2-6  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره شش…. 122

5-2-7  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هفت123

5-2-8  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هشت123

3-5      پیشنهادات پژوهش…. 124

5-3-1                                                                                                                پیشنهادات کاربردی.. 124

5-3-2                                                                                                               پیشنهادات پژوهشی.. 125

5-4      محدودیتهای پژوهش…. 125

    پیوست های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….127

 منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..128

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………..130

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..131

     چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..136

1-1         مقدمه :

پیشرفت و اعتلای هر سیستم و نهادی در گرو کارآمدی عناصر و اعضای آن است .کار آمدی و کارایی اعضا نیز در نتیجه سلامت جسمانی و روانی مناسب و متعادل آنها تحقق می یابد.بنابراین می توان گفت بهداشت و سلامت روانی یکی از ضرورتهای اجتماعی است؛ چرا که عملکرد مطلوب جامعه مستلزم برخورداری از افرادی است که از نظر سلامت و بهداشت روانی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند. برهمین اساس نیز یکی از اهداف و برنامه‌های نظام‌های اجتماعی، تلاش برای ارتقاء سطح رفاه و بهزیستی افراد جامعه است . انسان عصر حاضر بیش از گذشته برای غلبه بر فشارهای روانی ، به نظام های حمایتی چون خانواده، دوستان ، همکاران و… نیاز دارد. یکی از راهبردهای مناسب جهت کنارآمدن با فشارهای روانی، جلب حمایت های اجتماعی است . حمایت های اجتماعی که از خانواده و شبکه شخصی دریافت می شود ، برای سلامتی و بهزیستی ضروریست و همچنین نقش تسهیل کنندگی در سازگاری با تنشها دارد و از این رو به عنوان یکی از عوامل مهار کننده اثرات منفی تنش شغلی نیز شناخته شده است

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید