پایان نامه نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان:

نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا

مورد : روستاهای بخش مرکزی شهرستان مهرستان(1390-1375)

استاد راهنما:

دکتر عباس سعیدی

استاد مشاور:

دکتر فرهاد عزیزپور

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- بیان مسئله و ضرورت تحقیق ………………….1

2-1- سؤالات تحقیق………………………… 2

3-1-فرضیات تحقیق…………………………2

4-1-اهداف تحقیق………………………… 2

5-1-روش تحقیق………………………… 2

1-5-1- جامعه آماری و روش نمونه گیری………………………. 2

1-1-5-1 جامعه آماری………………………… 2

2-1-5-1- روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………3

3-5-1- روش تحقیق…………………………6

6-1- روش جمع آوری داده ها………………………… 6

7-1- فرایند انجام تحقیق………………………… 6

8-1- تعریف مفاهیم و کلید واژه های تحقیق……………………. 8

1-8-1- مفهوم روستا………………………… 8

2-8-1- مفهوم روابط شهر و روستا………………………… 8

4-8-1- مفهوم سلطه………………………… 9

9-1- پیشینه تحقیق………………………… 9

1-9-1- کتابها………………………… 9

2-9-1- مقالات…………………………10

3-9-1- پایان نامه ها………………………… 14

فصل دوم:  مبانی نظری

1-2- نظریه، مدلها و رویکردهای پایه…………………………. 19

1-1-2- نظریه مکان مرکزی………………………….. 19

2-1-2- نظریه سرمایه داری بهره بری………………………… 22

3-1-2- نظریه قطب رشد…………………………. 27

2-2- رویکردهای مرتبط با روابط شهر و روستا………………………… 29

1-2-2- رویکرد مرکز – پیرامون…………………………. 29

2-2-2- رویکرد توسعه اگروپلیتن………………………….. 31

3-2-2- رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی……………… 32

4-2-2- رویکرد شبکه منطقه ای………………………… 34

3-2- رویکرد نظری حاکم بر تحقیق و مدل مفهومی………………. 40

فصل سوم: بستر طبیعی و اجتماعی-اقتصادی

1-3- موقعیت و وسعت………………………….. 43

2-3- ساختار محیطی- اکولوژیکی………………………….. 45

1-2-3- ساختار زمین………………………….. 45

2-2-3-  اشکال ناهمواری………………………….. 46

3-2-3- وضعیت آب و هوا………………………… 51

1-3-2-3- گرما………………………… 53

2-3-2-3- وضعیت بارش…………………………… 55

1-3-2-3- منحنی آمبروترمیک………………………….. 59

4-3-2-3- طبقه بندی اقلیمی………………………….. 59

5-3-2-3- وضعیت باد…………………………. 60

4-2-3- بررسی منابع آب………………………….. 61

5-2-3- بررسی خاک………………………….. 61

6-2-3- وضعیت پوشش گیاهی………………………….. 62

3-3- ویژگی های اجتماعی- اقتصادی  بخش مرکزی………… 63

1-3-3- سابقه سکونت و فعالیت در محدوده مورد بررسی………. 64

2-3-3- مقایسه جمعیتی و سکونتگاهی بخش مرکزی در استان و شهرستان…….65

3-3-3- تعداد، توزیع و تراکم نسبی جمعیت بخش مرکزی شهرستان مهرستان……66

4-3-3- پراکنش روستاها بخش مرکزی در ردههای جمعیتی بر اساس خانوار……..67

5-3-3- ساختار جنسی و سنی جمعیت………………………….. 70

6-3-3- روند تحولات خانوارهای روستایی بخش مرکزی………….. 71

7-3-3- روند تحولات جمعیتی روستاهای  بخش مرکزی…………….. 72

8-3-3- بررسی ابعاد خانوار………………………… 74

9-3-3- سواد و آموزش…………………………… 74

10-3-3- وضعیت اشتغال و بار تکفل…………………………. 75

11-3-3- ساختار اقتصادی بر اساس فعالیت در بخش عمده اقتصادی………. 76

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید