پایان نامه نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی


دانشگاه آزاد اسلامی رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:جغرافیای سیاسی

عنوان:

نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

استاد راهنما:دکتر عمران علیزاده

 

فهرست  
صفحه  عنوان
1چکیده فارسی
2چکیده­انگلیسی
3فصل اول
4مقدمه1-1
5بیان مسئله2-1
6سوال تحقیق3-1
6فرضیه تحقیق4-1
6اهداف تحقیق5-1
6روش تحقیق6-1
8اهمیت و ضرورت تحقیق7-1
9تنگناها و محدودیت های تحقیق8-1
9پیشینه تحقیق9-1
10محدوده مورد مطالعه10-1
11موقعیت جمهوری اسلامی ایران درمنطقه1-10-1
12خلیج فارس هارتلند انرژی جهان1-10-2
13قلمرو تحقیق1-11
13محدوده زمانی1-11-1
13سازمان دهی تحقیق11-1
14تعریف مفاهیم و اصطلاحات12-1
17فصل دوم
18مفهوم ژئوپلتیک اطلاعات1-2
19عوامل ژئوپلیتیک اطلاعات1-1-2
19نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در امنیت کشورها2-1-2
24کارکردهای ژئوپلیتیک اطلاعات3-1-2
24کارکرد امنیتی1-3-1-2
27کارکرد نظامی2-3-1-2
27کارکرد اقتصادی3-3-1-2
28کارکرد سیاسی4-3-1-2
30کارکرد همگرایی5-3-1-2
31کارکرد واگرایی6-3-1-2
32مفهوم مرزومرزنشینی2-2
32مفاهیم مرتبط با مرز و مرزنشینی1-2-2
32خطوط مرزی1-1-2-2
32اختلافات مرزی2-1-2-2
34کارکرد مرز3-1-2-2
35عوامل تأثیرگذاربر تحولات مرزهای سیاسی2-2-2
39مفهوم همگرایی و واگرایی3-2
43عوامل تأثیرگذار بر همگرایی1-3-2
43عوامل تأثیرگذار بر واگرایی2-3-2
44دیدگاه های مختلف درباره ی همگرایی و واگرایی4-2
44دیدگاه سیاسی-امنیتی1-4-2
45دیدگاه اجتماعی  2-4-2
45دیدگاه اقتصادی3-4-2
46دیدگاه ایدئولوژیکی4-4-2
46چشم انداز ژئوپلیتیک همگرایی و واگرایی5-2
46تحلیل سنتی1-5-2
48تحلیل مدرن2-5-2
50تحلیل پست مدرن3-5-2
53تحلیل پسامدرن4-5-2
54امنیت ملی2-6
56عوامل تعیین کننده امنیت ملی1-2-6
60منابع ناامنی ایران از حوزه خلیج فارس2-2-6
64فصل سوم
65مواد تحقیق1-3
70روش تحقیق2-3
70جامعه آماری تحقیق3-3
71نمونه وروش نمونه گیری4-3
71روش و ابزار جمع آوری اطلاعات5-3
71روش کتابخانه ای1-5-3
71روش میدانی2-5-3
71روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات7-3
73فصل چهارم
74فضای سایبر در خدمت جنگ نرم1-4
74تبیین اجمالی مفهوم قدرت و فضای سایبر2-4
75تازگی فضای سایبر و پیچدگی فهم روابط موجود در این فضا3-4
77جنگ سایبری چیست؟4-4
78تبلیغی درباره جنگ سایبری5-4
78مسئله امنیت ملی6-4
78مسئله دنیای مجازی و فضای سایبر7-4
79گسترش نفوذ فناوری اطلاعات (IT)8-4
82نگاهی اجمالی به رتبه ایران در اینترنت پرسرعت و موبایل9-4
107فصل پنجم
108ارزیابی فرضیه ها1-5
108ارزیابی فرضیه اول1-1-5
109ارزیابی فرضیه دوم2-1-5
110نتیجه گیری2-5
112بیان محدودیتها3-5
113پیشنهادها و راهکارها4-5
114منابع

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد