پایان نامه نقش توبه در حدود قصاص و دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

چکیده 1

الف- مقدمه: 2

ب- تبیین موضوع تحقیق.. 3

ج- سوالات تحقیق.. 4

د- پیشینه تحقیق.. 5

و- فرضیه های تحقیق.. 8

ه- اهداف پژوهش: 9

ی- روش تحقیق: 9

ز- ساماندهی تحقیق.. 10

فصل اول: کلیات و مبانی

مبحث اول – مفاهیم. 12

گفتار اول – مفهوم توبه در  لغت  و اصطلاح.. 12

بند اول- مفهوم توبه در لغت: 13

بند  دوم-  مفهوم  توبه  در اصطلاح: 13

گفتار دوم : مفهوم حد در لغت و اصطلاح.. 14

بند اول- مفهوم حد در لغت: 14

بند دوم- مفهوم حد در اصطلاح: 15

گفتار سوم: مفهوم قصاص در لغت و اصطلاح.. 16

بند اول: تعریف قصاص در لغت: 17

بند دوم- مفهوم اصطلاحی قصاص: 17

گفتار چهارم: مفهوم دیه در لغت و اصطلاح.. 19

بند اول: تعریف دیه در لغت: 19

بند دوم- تعریف اصطلاحی دیه: 20

مبحث دوم – ارکان  توبه. 23

گفتار اول: رکن، شرایط  قبولی توبه و شرط کامل شدن توبه. 23

بند اول: ارکان توبه. 23

بند دوم: شرایط قبولی توبه. 25

بند سوم: شرط کامل شدن توبه. 26

گفتار دوم: فوائد و آثار توبه: 27

بند اول- امیدواری.. 27

بند دوم- بخشودگی گناهان. 27

بند سوم- تبدیل سیئات به حسنات… 27

بند چهارم- زمینه رستگاری.. 28

بند پنجم- جلب رحمت الهی.. 28

مبحث سوم- تاریخچه توبه. 28

گفتار اول-  تاریخچه توبه. 29

گفتار دوم- جایگاه توبه در آیات… 30

گفتار سوم- توبه در روایات… 32

گفتار چهارم- توبه در حکایات… 34

مبحث چهارم- توبه نصوح، تفاوت توبه و استغفار، توبه و جوانان. 35

گفتار اول-  مفهوم توبه نصوح در لغت و اصطلاح.. 35

گفتار دوم- تفاوت استغفار و توبه. 38

گفتار سوم- توبه و جوانان. 40

بند اول- جوانی و توبه در روایات… 41

مبحث پنجم- مفاهیم حق الله و حق الناس و مصادیق حق الله و حق الناس در حقوق کیفری   42

گفتار اول-  مفهوم حق الله و حق الناس در لغت و اصطلاح.. 42

بند اول- تعریف حق الله و حق الناس…. 42

بند دوم- مصادیق حق الله و حق الناس در حقوق کیفری.. 43

بند سوم- آثار تفکیک حق الله و حق الناس…. 44

بند چهارم: حق الله.. 44

بند پنجم: حق الناس…. 45

بند ششم- حق جامعه. 46

مبحث پنجم: جایگاه و فلسفه توبه در سیستم قضایی اسلام. 49

گفتار اول- کار کرد های اجتماعی توبه. 49

بند اول: ارکان حقوقی توبه. 51

بند دوم: ارکان کیفری توبه. 51

فصل دوم تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید

مبحث اول – تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید  54

گفتار اول – موارد  حدود. 54

بند اول – اسباب حدود درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 54

گفتار دوم: اصول یا اصل های حاکم بر مجازات حدود. 56

گفتار سوم: جرایم موجب حد و تاثیر توبه در سقوط مجازاتهای حدی.. 59

بند اول- زنا: 59

بند دوم- اقسام حد زنا: 62

بند سوم – لواط، تفخیذ و مساحقه. 64

بند چهارم- قوادی: 70

بند پنجم- قذف: 71

بند ششم- سبّ النبی: 73

بند هفتم- ارتداد: 75

بند هشتم- شرب خمر: 78

بند نهم- سرقت: 79

بند دهم- محاربه: 84

مبحث دوم : محدوده  تأثیر گذاری توبه. 87

گفتار اول- توبه قبل از اثبات جرم. 89

گفتار دوم – توبه بعد از اثبات جرم. 90

مبحث سوم- احراز توبه و ارتباط آن با علم قاضی، قاعده اصاله الصحه، و قاعده درء. 91

گفتار اول- علم  قاضی و توبه. 91

گفتار دوم: احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه. 94

گفتار سوم: احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درء. 95

مبحث چهارم- حجیّت اقرار در اثبات جرایم. 96

گفتار اول – شرایط تحقق اقرار. 96

گفتار دوم- تعداد و تکرار دفعات اقرار. 97

مبحث پنجم: بررسی توبه در حدود. 97

گفتار اول- توبه در حق الله محض و توبه در حق الله توام با حق الناس…. 98

بند اول – اصل غیر قابل گذشت بودن حدود. 98

مبحث ششم- مرحله اجرای مجازات… 98

گفتار اول- دلایل اجرای مجازات… 98

فصل سوم: تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری«قصاص و دیات» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید

گفتار اول- ماهیت قصاص…. 103

گفتار دوم- موارد تعلق قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 105

بند اول- جنایت عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 106

بند دوم- جنایت غیر عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 107

گفتار سوم- شرایط عمومی قصاص…. 107

بند اول- شرایط قصاص نفس: 107

بند دوم- شرایط قصاص عضو: 108

گفتار چهارم- راههای  ثبوت  قتل در دادگاه 111

بند اول- اقرار: 111

بند دوم- بینه: 112

بند سوم- قسامه: 112

گفتار پنجم- احکام قصاص…. 114

بند اول: احکام قصاص در دین یهود. 116

بند دوم: احکام قصاص در مسیحیت: 117

بند سوم: قصاص در ایران  باستان. 117

گفتار ششم- هدف از قصاص…. 117

گفتار هفتم- تاثیر توبه در سقوط  قصاص…. 118

مبحث دوم – تأثیر توبه در دیات… 121

گفتار اول: ماهیت و موارد مشروعیت دیه. 121

بند اول- دیه ماهیتی کیفری ـ مدنی دارد. 122

گفتار دوم- موارد تعلق دیه. 124

گفتارسوم- تفاوت دیه در فقه و قانون. 126

بند اول- قتل عمد. 127

بند دوم- قتل غیر عمد. 128

گفتار چهارم: توبه در دیات… 130

بند اول- توبه در دیه. 131

بند دوم: توبه در تعزیرات… 131

نتیجه گیری.. 133

پیشنهادها 135

فهرست منابع و مآخذ. 137

 

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «نقش توبه در حدود، قصاص و دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، با هدف بررسی تاثیر توبه در سقوط جرایم مختلف می باشد. در هر نظام حکومتی اولین قانونی که تغییر می‌ یابد قانون کیفری آن نظام است، چون قانون کیفری بازوی حکومت است و ثبات و استقرار آن به قوانین کیفری بستگی دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات منطبق بر شرع انور اسلام تدوین و یا اصلاح گردید و از توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات نام برده شد. گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره ای موارد، باعث سقوط  و عفو مجازات می شود، کمتر می بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط  مجازات  مجرمان  استفاده شود. در این تحقیق ضمن بررسی مسأله توبه به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته ایم و چنین نتیجه گرفته ایم که اگر به توبه متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این  زمینه وجود (دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره مند می شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود و توبه اختصاص به حد خاصی ندارد بلکه می توان آن را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید