پایان نامه نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن


فهرست مطالب:

مقدمه. 2

1-1. طرح مسئله تحقیق و تعریف آن. 4

1-2. بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق. 8

1-2-1-  بیان ضرورت و اهمیت نظری یا علمی. 8

1-2-2-  بیان ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی. 9

1-3. تشریح فرآیند تاریخی موضوع تحقیق. 11

1-4. اهداف تحقیق. 11

1-4-1-  هدف اصلی. 11

1-4-2-  اهداف جزئی. 11

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق

مقدمه. 14

2-1. تاریخچه موضوع. 14

2 -1-1. تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان. 14

2-1-2. تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران. 16

2-1-3. تاریخچه زیبایی و مدیریت بدن در جهان. 20

2-1-4. تاریخچه زیبایی و مدیریت بدن در ایران. 22

2-2. مضامین نظری مرتبط با تبلیغات بازرگانی. 24

2-2-1. تبلیغات بازرگانی. 24

2-2-1-1. تعاریف تبلیغات.. 24

2-2-1-2. انواع تبلیغات.. 28

2-2-1-3. کارکردهای تبلیغات.. 29

2-2-1-4. آثار منفی تبلیغات از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. 33

2-2-1-5. آثار مثبت تبلیغات از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. 34

2-2-1-6. اهداف تبلیغات.. 35

2-2-1-7. تکنیک‌های تیلیغات 35

2-2-1-8. ویژگی های تبلیغات مدرن. 38

2-2-1-9. مدل‌های تبلیغ. 39

2-2-1-10. تعاریف مرتبط با مفهوم تبلیغات 41

2-2-1-10-1. اقناع. 41

2-2-1-10-2. آگاهی. 41

2-2-1-10-3. ترغیب.. 42

2-2-1-10-4. ابلاغ. 42

2-2-1-10-5. تبلیغات و اطلاعات.. 42

2-2-2. نظریات مرتبط با تاثیرِ رسانه‌. 42

2-2-2-1. نظریه استحکام 43

2-2-2-2. نظریه شکاف آگاهی 44

2-2-2-3. نظریه برجسته‌سازی  45

2-2-2-4.  نظریه کاشت 46

2-2-2-5. نظریه وابستگی  مخاطبان 48

2-2-2- 6. چارچوب سازی  49

2-2-2- 7. نظریه مارپیچ سکوت 51

2-2-2- 8. نظریه استفاده و رضامندی 52

2-2-2- 9. نظریه ی نشر نوآوری. 53

2-2-2-10. نظریه بازنمایی رسانه. 54

2-2-2- 11. نظریه یادگیری اجتماعی 55

2-2-2-12. نقش رسانه‌ها در شکل دهی تصور بدن   57

2-2-2- 13. ایدئولوژی آگهی. 58

2-2-2- 14. صنعت فرهنگ 59

2-2-2- 15. تبلیغات از منظر پسامدرنیسم  61

2-2-2- 16. تبلیغات از منظر نشانه‌شناسی. 65

2-2-2- 17. سازوکارهای روانشناسی تاثیرگذاری رسانه بر مخاطبان. 66

2-3. مضامین مرتبط با مدیریت بدن. 67

2-3-1-1. تعریف مدیریت بدن. 67

2-3-1-2. مقبولیت اجتماعی بدن. 68

2-3-1-3. تصور از بدن. 67

2-3-1-4. جراحی زیبایی. 70

2-3-1-5. مد. 70

2-3-2. بررسی نظریات مرتبط با بدن. 70

2-3-2-1. اروینگ گافمن 71

2-3-2-2. برایان ترنر 73

2-3-2-3. آنتونی گیدنز 76

2-3-2-4. ژان بودریار 79

2-3-2-5. پی یر بوردیو 81

2-3-2-6. رویکردهای فمنیستی: جنسیت و بدن. 83

2-3-2-6-1. فمنیست های مخالف (رادیکال) 83

2-3-2-6-2. فمنیسم لیبرال. 84

2-3-2-6-3. فمینیسم سوسیال. 84

2-3-2-7. میشل فوکو 88

2-3-2-8. سینوت 92

2-4. پژوهش‌های پیشین. 93

2-4-1. تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 93

2-4-1-1. پایان‌نامه‌ها 93

2-4-1-2. مقاله‌ها 99

2-4-2. تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور 104

2-4-3. ارزیابی پیشینه ها 112

2-5. فرموله کردن. 114

2-6. چهارچوب نظری تحقیق. 120

2-7. مدل نظری و مفهومی: 122

2-8. فرضیه های تحقیق 124

2-8-1. فرضیه اصلی. 124

2-8-2. فرضیه فرعی. 124

فصل سوم : روش­ تحقیق

3-1. روش شناسی تحقیق. 125

3-2. روش پژوهش… 126

3-3. تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغییرهای تحقیق. 127

3-3-1. تبلیغات بازرگانی 127

3-3-1-1. تبلیغات رسانه‌ای. 128

3-3-1-2. تبلیغات محیطی. 130

3-3-1-3. تبلیغات چهره به چهره 131

3-3-2. مدیریت بدن. 129

3-3-2-1 مدیریت بدن رفتاری. 132

3-3-2-2- تمایل نسبت به مدیریت بدن. 135

3-3-3- نگرش نسبت به تبلیغات بازرگانی. 136

3-3-4- تصور از بدن. 137

3-4- تکنیک تحقیق. 138

3-5- جامعه آماری. 138

3-6- برآورد حجم نمونه   138

3-7- روش نمونه گیری. 140

3-8- روش گردآوری اطلاعات.. 140

3-9- سطح تجزیه و تحلیل داده ها 138

3-10- تکنیک‌های آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل اطلاعات.. 138

3-11- واحد تحلیل  یا مشاهده 141

3-12- سنجش روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 142

3-12-1- اعتبار (روایی) 142

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید