پایان نامه نقش بازاریابی برشاخص های مالی ، اقتصادی و بیمه ای شرکت های بیمه


دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی
عنوان :
نقش بازاریابی برشاخص های مالی ، اقتصادی و بیمه ای شرکت های بیمه

 

چکیده :

ازارگرایی به عنوان یک حس غرور در سازمان که در آن کلیه واحدها وکارکنان در راستای
ارضای نیازهای مشتریان گام بر میدارند، تعریف شده است. در واقع ارضای نیازهای مشتریان
هدف مشترک کلیه واحدها محسوب میشود و واحدها به حرکت در این راستا افتخار
میکنند.اما این نگرش نیازمند آن است که کارکنان یک حس تعلق و تعهدرا نسبت به سازمان
خود داشته باشند. در نتیجه میتوان که سطح بالاترگرایش به بازار در سازمان میتواند باعث
افزایش روحیه کارگروهی و کار جمعی و درنتیجه افزایش تعهد در بین کارکنان سازمان شود
که این امر منجر به عملکرد بهتر کارکنان و در نتیجه عملکرد بهتر و ایجاد منافع اقتصادی برای
سازمان خواهد شد.

توسعه روابط شخصی در مشتریان باعث ایجاد علاقه مندی و تعهد در مشتریان برای باقی
ماندن در گروه مشتریان شده، لذا این امر منجر به افزایش سوددهی خواهد شد
با توجه به توسعه سریع و روزافزون تکنولوژی و آگاهی اکثریت مشتریان از تکنولوژیهای
مورد استفاده همواره برای جلب مشتری از بهترین و به روزترین تکنولوژی برای همگام بودن
با تغییرات و ایجاد سهولت برای مشتریان استفاده میشود
از آنجا که مشتریان شرکت در ارتباط مستقیم با کارکنان بوده و خدمات خود را از آنان دریافت
می نمایند پس بسیار حائز اهمیت است که کارکنان از انگیزه و تعهد کافی برای برخورد با
مشتری و حفط او برای شرکت برخوردار باشند که در غیر اینصورت تمامی استراتژیها و
سرمایه گذاریهای سازمان در نبود انگیزه در کارکنان بی نتیجه خواهد بود.هر چه اطلاعات
کارکنان از وضعیت شرکت و فعالیتهای رقبا بهتر باشد از آنجا که آنان در ارتباط مستقیم با کار
و مشتری هستند بهتر می توانند فعالیتهای آتی خود را برنامه ریزی نمایند و راهکارهای
مناسبتری برای توسعه و بهبود عملکرد ارائه خواهند داد.
هر خدمت جدید متمایز از خدمات پیشین و متمایز از خدمات رقبا میتواند یک مزیت رقابتی
برای جلب مشتری به سوی شرکت و سعی در نگه داشتن او باشد. هرچه یک شرکت در
شناسایی نیازهای مشتریان بتواند سریع تر و کاراتر از رقبا عمل نماید و بتواند خدمت مورد
نیاز مشتری را شناسایی و ارائه نماید بدون شک از سهم بازار بیشتر و سود بیشتری برخوردار
خواهد بود.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.