پایان نامه نقش استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش شرکت های کوچک و متوسط غذایی دریایی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

دانشکده علوم انسانی،گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش:مدیریت بازاریابی

عنوان :

نقش استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش شرکت های کوچک و متوسط غذایی دریایی

( مطالعه موردی شرکت توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب )

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسین عابدی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                                                                              

چکیده. ‌1

فصل اول:کلیات تحقیق.. 2

1-1.مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله. 3

1-3. .اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق.. 4

1-4. اهداف تحقیق.. 5

1-4-1. اهداف کاربردی… 5

1-5.سوالات  تحقیق.. 5

1-6.فرضیه های تحقیق.. 5

1-6-1 .فرضیه اول.. 5

1-6-2.فرضیه دوم. 5

1-6-3 فرضیه سوم. 5

1-6-4.فرضیه چهارم. 6

1-6-5.فرضیه پنجم.. 6

1-7. چارچوب نظری… 6

1-8.تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصص( به صورت مفهومی و عملیانی). 8

1-8-1.تعاریف مفهومی.. 8

1-8-2.تعاریف عملیاتی.. 9

1-9. قلمرو تحقیق.. 10

1-9-1.  قلمرو موضوعی.. 10

1-9-2.  قلمرو مکانی تحقیق.. 10

1-9-3. قلمرو زمانی.. 10

1-10.جامعه و نمونه آماری… 10

1-11.روش تجزیه و تحلیل داده ها 11

1-12. خلاصه فصل.. 11

 فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 12

2-1.مقدمه. 13

2-2.تاریخچه. 13

2-3.تعریف و محتوا استراتژی 15

2-3-1.استراتژی چیست؟. 15

2-3-2.بازاریابی چیست؟. 17

2 ـ 3-3. تعریف مدیریت…. 18

2 ـ 3-4. تعریف مدیریت استراتژی… 18

2 ـ4 . مراحل مدیریت استراتژی… 19

2 ـ 5. استراتژی بازاریابی.. 20

2 ـ 5 ـ 1.اهمیت استراتژی بازاریابی.. 22

2 ـ 6.تاثیر استراتژی های تجاری مختلف بر تصمیم های بازاریابی.. 22

2 ـ 6-1. سیاست های محصول.. 23

2 ـ 6-2. سیاست های قیمت گذاری… 23

2-6-3. سیاست های توزیع.. 23

2-6-4.سیاست های پیشبرد. 24

2-7.استراتژی های رشد.. 25

2-7-1. توسعه از طریق افزایش نفوذ بازار- محصول های موجود. 25

2-7-2.توسعه از طریق طراحی و تولید محصولات جدید برای مشتریان موجود. 27

2-7-3.توسعه از طریق فروش محصولات موجود به بخش ها یا کشورهای جدید.. 28

2-7-4.توسعه از طریق متنوع ساختن.. 29

2-7-5.انواع استراتژی های تنوع.. 29

2-7-5-1. استراتژی های یکپارچگی.. 29

2-7-5-2. تنوع همگون.. 30

2-7-5-3.تنوع ناهمگون.. 30

2-8.برخی از مدل های استراتژی 31

2-8-1. مدل تدوین استراتژی… 31

2-8-2. ماتریس سهم- رشد بازارگروه مشاوره ای بوستون.. 32

2-8-3.مدل تدوین استراتژی جنرال الکتریک….. 34

2-8-4.مدل رقابتی ( مایکل پورتر). 36

2-8-5. مدل دیوید(1990). 37

2-8-6.ماتریس داخلی و خارجی.. 37

2-8-7.ماتریس ارزیابی موقیعیت و اقدام استراتژیک….. 38

2-8-8.مدل آنسوف…. 39

2-9.مقدمه ای بر فروش…. 40

2-10. تعریف فروش…. 41

2-11. پیشبرد فروش…. 42

2-12.استراتژی ها و تاکتیک های فروش…. 42

2-12-1.تبلیغات پیشبرد فروش…. 44

2-12-1-1.مراحل استفاده از تبلیغات پیشبرد فروش…. 45

2-12-1-2. انواع ابزارهای تبلیغات پیشبرد فروش…. 45

2-12-1-3. عوامل تعیین برنامه تبلیغات پیشبرد فروش…. 46

2-12-2.روابط عمومی.. 46

2-12-2-1. ابزارهای روابط عمومی.. 47

2-12-2-2. وظایف مدیران روابط عمومی.. 47

2-13 .سازمان های کوچک و متوسط… 48

2-13-1.ادبیات و تعاریف سازمان های کوچک و متوسط… 48

2-13-2. جایگاه سازمان های کوچک و متوسط در اقتصاد کشورهای جهان: 50

2-13-3 . منافع سازمان های کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی.. 51

2-13-3-1 .کارآفرینی.. 51

2-13-3-2 .نوآوری و تغییر فناوری… 51

2-13-3-3 .پویایی صنعت…. 52

2-13-3-4 .ایجاد فرصت های شغلی و در آمد.. 52

2-13-4 .توسعه جهانی بنگاه های کوچک و متوسط… 53

2-13-5 . جهانی شدن بنگاه های کوچک و متوسط… 53

2-13-6 .چالش ها و محدودیت های بنگاه های کوچک و متوسط… 55

2-14 .پیشینه تحقیق.. 56

2-14-1 .پژوهش های داخلی.. 56

2-14-2 .پژوش های خارجی.. 63

2-15 .شرکت میلاتون جنوب… 67

2-16.خلاصه فصل.. 69

فصل  سوم:روش تحقیق.. 70

3-1. مقدمه. 71

3-2. روش تحقیق.. 72

3-3.روش گردآوری داده ها و اطلاعات… 73

3-3-1. مطالعات کتابخانه ای… 73

3-3-2. مطالعات میدانی.. 74

3-4.ابزار تحقیق ( پرسشنامه). 74

3-5. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه. 75

3-5-1. تعیین روایی پرسشنامه. 75

3-5-2. تعیین پایایی پرسشنامه. 76

3-6 .جامعه و نمونه آماری… 78

3-6-1. جامعه آماری… 78

3-6-2. نمونه آماری… 78

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها 79

3-8. خلاصه فصل.. 80

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 81

4-1.مقدمه. 82

4-2.آمار توصیفی(توصیف داده های جمعیت شناختی). 82

4-2-1. جنسیت…. 83

4-2-2. وضعیت تاهل.. 84

4-2-3. سن.. 86

4-2-4.سطح تحصیلات… 87

4-2-5.میزان درآمد.. 89

4-3.آزمون فرضیات… 90

4-3-1.آزمون کولموگروف اسمیرنوف…. 90

4-3-2.آزمون فرضیات… 91

4-4.خلاصه فصل 101

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری… 102

5-1.مقدمه. 103

5-2.خلاصه فرآیند تحقیق.. 103

5-3.نتایج حاصل از فرضیات پژوهش…. 104

5-4.مقایسه نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق.. 107

5-5. جمع بندی و نتیجه گیری… 108

5-6.پیشنهادات تحقیق.. 109

5-6-1.پیشنهادات کاربردی… 109

5-6-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 110

5-7. محدودیت های تحقیق.. 110

5-8. جمع بندی و خلاصه فصل.. 111

منابع و ماخذ.. 112

منابع فارسی.. 112

منابع انگلیسی.. 114

پرسشنامه 116

پیوست…. 120

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان” نقش استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش شرکت های کوچک و متوسط غذایی دریایی( مطالعه موردی شرکت توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب )”طراحی شده است.

ساختار و استراتژیهایی که برای مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا می گردد، تاثیری مستقیم بر توسعه فروش آن دارد.

اما  استراتژی بازاریابی چیست و چگونه در ارتباط با محیط خارج و داخل سازمان بر توسعه فروش تأثیر می گذارد؟

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین استراتژی های بازاریابی با توسعه فروش مواد غذایی دریایی میباشد. این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی ، از نظر ویژگیهای موضوعی، توصیفی و از نظر روش انجام کار نیز تحقیقی پیمایشی – میدانی است. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه ای شامل 32 سوال بود که در بین مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت میلاتون جنوب که تعداد آنها محدود بوده و قسمت دوم جامعه آماری مشتریان  فروشگاه های زنجیره ای شهروند و هایپر بودند که توزیع گردید.

 در پژوهش حاضر ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد  که نهایتا از 230پرسشنامه جمع آوری شده برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شده که از رگرسیون و با توجه به غیر نرمال بودن متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات پژوهش  در نرم افزای 20spss استفاده گردید که نهایتا نتایج حاصل نشان داد که بین استراتژی های بازاریابی که شامل : استراتژی نفوذ، توسعه بازار، توسعه محصول،متنوع ساختن می باشد با توسعه فروش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی:

استراتژی بازاریابی،  توسعه فروش ، استراتژی نفوذ، استراتژی توسعه بازار، استراتژی توسعه محصول، استراتژی متنوع ساختن

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید