پایان نامه نقش آموزش و پرورش در رفتار فردي و اجتماعي


مقدمه

آموزش و پرورش نقش مهمي در رفتار فردي و اجتماعي دارد و تأثير در فرآيند رشد اقتصادي مي گذارد. آموزش و پرورش از طريق تحولاتي كه در رفتار فردي به وجود مي آورد در رشد و پويايي فرهنگ جامعه تأثير عميقي مي گذارد و در حقيقت ميزان مشاركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه در تحول جامعه نقش اساسي دارد وابسته به سطح آموزش و پرورش آنان است. علاوه بر انتقال علم و دانش، مدارس ارزشهاي ديگري از جمله نظم و انضباط تعهد و احساس مسئوليت را در جوانان ايجاد و تقويت مي‌نمايند.

آموزش محركي قوي جهت ايجاد تحول اجتماعي است، كه به طور بالقوه موقعيتهاي برابر براي افراد به وجود مي آورد و آنان را براي تحرك شغلي و استفاده هر چه بيشتر از استعدادهايشان آماده مي سازد و نهايتاً باعث ايجاد حوزه هاي وسيعي از انديشه ها و مهارتهاي ضروري براي ايجاد جامعه اي نو و توسعه يافته مي شود.

اكنون مسلم است كه اعتلاي كيفيت نيروي انساني، يكي از راههاي اساسي افزايش بهره وري و تسريع رشد اقتصادي مي باشد. كيفيت نيروي كار از طريق سرمايه گذاري در سرمايه انساني و به خصوص از طريق آموزش و پرورش بهبود و ارتقاء مي‌يابد. امروزه خانواده‌ها و جامعه به طور روزافزوني در آموزش و پرورش سرمايه گذاري مي نمايند. چرا كه آموزش و پرورش از يك سو قابليت هاي نيروي انساني را ارتقاء مي بخشد و در شكوفا ساختن استعدادها نقش مؤثري دارد و از سوي ديگر نيروي كار را براي استفاده بهتر از تكنولوژي برتر توليد آماده و مهيا مي سازد. اين دو نقش آموزش و پرورش هر دو در شد و توسعه اقتصادي سهم مهمي دارد.

فصل اول

كليات

توسعه

توسعه يا Derelopmemt داراي ابعاد وسيعتري از رشد بوده و به چند شاخص و نمودار مثل توليد ناخالص ملي درآمد سرانه مصرف پروتئين، تعداد باسوادان و امثال آن محدود و منحصر نمي شود و طبق تعريف هوارد و مك كيم: توسعه مفهومي به مراتب بيش از برآوردن نيازهاي مادي است و همچنين نكته مهم اين است كه وجود سيستم هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي «توسعه» بر پايه هر تعريفي و با هر تعبير و ديدگاهي، در نهايت بيانگر مفهومي واحد براي رسيدن به شادابي، بالندگي، عدالت، آزادي و پويايي اجتماعي – اقتصادي است.

معناي لغوي و مفهوم توسعه

توسعه از نظر لغوي داراي معاني گوناگون از جمله فراخي، گشادگي، بسط، گسترش و پيشرفت مي باشد. توسعه يا Development به معناي گسترش، پرورش، تكامل، ظاهر كردن يا ظاهر داشتن.

معنا و مفهوم كلاسيك توسعه : عبارت است از تكامل شيوه هاي توليد و معيشت انسان مفهوم واقعي توسعه ارشد منظم و مداوم كم و كيف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه به معناي اعم كلمه: توسعه مشتمل بر توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است جامعه پيشرفته و توسعه يافته: جامعه ايكه در هر سه زمينه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيشرفته باشد را جامعه توسعه يافته يا پيشرفته مي گويند.

تعريف توسعه

توسعه عبارت است از كاربرد منابع توليدي به نحوي كه موجب رشد بالقوه درآمد سرانه شود كه اين همان تعريف رشد دوران زا است. «مك لوپ اقتصاددان آمريكايي» توسعه عبارتند از از افزايش ظرفيتهاي توليدي و تنوع در محصولات توليدي. «كوزنتز»

توسعه يعني نوگرايي و مدرن شدن، مدرن شدن يعني تغيير زندگي و خود انسان و توسعه يعني بهبود ابعاد مرتبط با هم. «استرتين»

توسعه چيزي بيشتر از افزايش درآمد است مفهوم اين است كه افزايش درآمد واقعي همراه با تحولات در آداب و رسومي بوده كه در گذشته مانع پيشرفته بوده است. «تيروال»

توسعه فرايندي است كه اقتصاد را از يك دوگانگي به اقتصاد مدرن تبديل كند.

«پروفسور هيگنيز»

توسعه درگر و تغيير روابط بين كشورهاي مركز و پيرامون است كه البته اصطلاح مركز كشورهاي صنعتي است و پيرامون همان كشورهاي در حال توسعه است. «مكتب وابستگي»

توسعه عبارت است از تحولات اقتصادي بر اثر بهبود بنيادهاي اجتماعي و اقتصادي حاصل ميشود. كه به طور كلي بنيانهاي اجتماعي و اقتصادي عبارتند از :

الف : بنيان تأسيساتي : شامل مقررات بر فعاليتهاي سه گانه (توليد، توزيع و مصرف) و قوانين و مقررات حاكم در جامعه مانند قانون صادرات و واردات.

ب : بنيان تبليغاتي: منظور ارزشهاي اقتصادي تحت حمايت ارزشهاي اجتماعي يا بالعكس مي‌باشند.

ج : بنيان تشكيلاتي : منظور انواع بازارها شامل بازار پول، بازار توليد و بازار عوامل توليد است.

د : بنيان تكنولوژي : شامل كاربر و سرمايه بر، بدين مفهوم كه تكنولوژي با شرايط زماني و مكاني و امكانات جامعه تطبيق داشته باشد. «توسعه در كل»

اهداف توسعه

هدف توسعه در قطعنامه سومين كنفرانس جهاني جمعيت (مكزيك) چنين بيان مي كند.

«هدف اصلي توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه هدفها و سياستهاي جمعيتي جزء جدايي ناپذير آن است چيزي جز بهبود سطح زندگي و كيفيت زيست مردم نيست، دستيابي به اين هدفها نيز مستلزم هماهنگي اقدامات جمعيتي با همه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي است. بدين ترتيب، تحولات جمعيتي بايد با تحولات توسعه اقتصادي و اجتماعي همسوگردد و سياستهاي جمعيتي بايد همواره به عنوان عنصر اصلي و تشكيل دهنده سياست اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود.»

بطور كلي به غير از پيشرفت اقتصادي مسائل ديگري نيز در توسعه مطرح است.

1- امكان دسترسي بيشتر به كالاهاي تداوم بخش مانند : غذا، مسكن ، پوشاك و از همه مهمتر امنيت شغلي و غيره.

2- افزايش سطح زندگي از جمله درآمد بالاتر، اشتغال بيشتر، آموزش بهتر، احترام به ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي، احترام به نفس ملي، شخصي و مذهبي

3- گسترش دامنه انتخاب اقتصادي و اجتماعي از طريق عدم وابستگي به افراد

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد