پایان نامه نقد و بررسی چیستی مبانی و روش تفسیر تطبیقی

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

رساله دوره دکتری تفسیر تطبیقی

عنوان:

نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی

استاد راهنما:

دکتر محمدکاظم شاکر

استادان مشاور:

دکتر محمدتقی دیاری

دکتر سید هدایت جلیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات………………………………………… 4

1. بیان مسأله تحقیق……………………………………….. 5

2. سؤال‌های اصلی و فرعی تحقیق……………………………………….. 7

3. فرضیه‌های تحقیق……………………………………….. 7

4. اهداف تحقیق……………………………………….. 8

5. ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………….. 9

6. پیشینه تحقیق……………………………………….. 9

7. روش تحقیق……………………………………….. 11

فصل دوم: چیستی تفسیر تطبیقی……………………………………….. 13

1. توصیف تلقی‌ها……………………………………… 14

1. 1. تلقی‌ها از اصطلاح «تفسیر مقارن»……………………………………… 15

1. 2. تلقی‌ها از اصطلاح «تفسیر تطبیقی»……………………………………… 22

2. تحلیل و نقد تلقی‌ها……………………………………… 29

2. 1. معنایابی تفسیر تطبیقی/ مقارن………………………………………. 29

2. 1. 1. معنایابی واژه «تطبیق»……………………………………… 30

2. 1. 2. معنایابی واژه «مقارن»……………………………………… 33

2. 2. گونه‌شناسی تفسیر تطبیقی……………………………………….. 34

2. 3. هدف تفسیر تطبیقی؛ مطالعه درجه اول یا دوم…………………………. 40

2. 4. جایگاه تفسیر تطبیقی در میان گونه‌های تفسیری…………………….. 45

2. 5. تبار تفسیر تطبیقی……………………………………….. 51

فصل سوم: جریان‌شناسی تفسیر تطبیقی……………………………………….. 56

1. بررسی جریان «تطبیق» در میراث تفسیری……………………… 58

1. 1. سده‌ اول تا سوم………………………………………. 60

1. 1. 1. تفسیر جامع البیان………………………………………. 62

1. 1. 2. تفسیر قمی……………………………………….. 68

1. 2. سده‌ چهارم تا ششم………………………………………. 71

1. 2. 1. تفسیر تبیان………………………………………. 72

1. 2. 2. تفسیر مجمع البیان………………………………………. 76

1. 2. 3. تفسیر کشّاف………………………………………… 82

1. 2. 4. تفسیر مفاتیح الغیب………………………………………… 85

1. 3. سده‌ هفتم تا نهم………………………………………. 94

1. 3. 1. تفسیر الجامع لأحکام القرآن………………………………………. 95

1. 3. 2. تفسیر کنز العرفان فی فقه القرآن………………………………………. 103

1. 3. 3. تفسیر مواهب علّیه………………………………………. 105

1. 4. سده‌ دهم تا سیزدهم………………………………………. 108

1. 4. 1. تفسیر منهج الصادقین……………………………………….. 110

1. 4. 2. تفسیر صافی……………………………………….. 114

1. 4. 3. تفسیر روح البیان………………………………………. 116

1. 4. 4. تفسیر روح المعانی……………………………………….. 121

1. 5. سده‌ چهاردهم تا پانزدهم………………………………………. 129

1. 5. 1. تفسیر المنار………………………………………. 131

1. 5. 2. تفسیر المیزان………………………………………. 137

1. 5. 3. التفسیر الأثری الجامع………………………………………. 144

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد