پایان نامه نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم


دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

استاد راهنما:

دکتر محتشم محمدی

استادان مشاور:

دکتر خیرالله محمودی

دکتر زیبا قلاوندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده

پیشینه پژوهش

پیشگفتار

فصل اول: رمان……………………………………………………………………………………………….. 12-1

1-1- درباره رمان………………………………………………………………………………………………. 1

2-1- رمان فارسی………………………………………………………………………………………………. 3

3-1- انواع رمان……………………………………………………………………………………………….. 13-8

1-3-1- رمان وقایع نامه ای…………………………………………………………………………………. 8

2-3-1- رمان عمل…………………………………………………………………………………………….. 9

3-3-1- رمان شخصیت………………………………………………………………………………………. 9

4-3-1- رمان دراماتیک………………………………………………………………………………………. 10

5-3-1- رمان ناحیه ای………………………………………………………………………………………. 11

6-3-1- رمان محلی………………………………………………………………………………………. 10

7-3-1- رمان اجتماعی……………………………………………………………………………………… 12

8-3-1- رمان روان شناختی………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم: اصطلاحات داستانی…………………………………………………………………….. 32-13

1-2- پیرنگ…………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- شخصیت و شخصیت پردازی ………………………………………………………………… 14

3-2- صحنه و صحنه پردازی………………………………………………………………………… 15

4-2- زاویه دید…………………………………………………………………………………………….. 16

5-2- موضوع…………………………………………………………………………………………….. 21

6-2- درو نمایه…………………………………………………………………………………………… 22

7-2- لحن………………………………………………………………………………………………….. 24

8-2- فضا و رنگ………………………………………………………………………………………….. 24

9-2- گفتگو……………………………………………………………………………………………….. 25

10-2- کنش و حادثه………………………………………………………………………………… 26

11-2- توصیف………………………………………………………………………………………… 27

12-2- نام و عنوان…………………………………………………………………………………….. 27

13-2- تنه داستان…………………………………………………………………………………….. 28

1-13-2- مقدمه……………………………………………………………………………………….. 28

2-13-2- گره و  بحران………………………………………………………………………………. 29

3-13-2- تعلیق…………………………………………………………………………………………. 30

4-13-2- کشمکش………………………………………………………………………………………. 30

5-13-2- هیجان……………………………………………………………………………………….. 31

6-13-2- اوج………………………………………………………………………………………….. 32

7-13-2- پایان……………………………………………………………………………………… 32

14-2- حقیقت مانندی……………………………………………………………………………… 32

فصل سوم: مکتب های ادبی………………………………………………………………… 40-33

1-3- رئالیسم…………………………………………………………………………………………. 33

1-1-3- رئالیسم روان شناختی………………………………………………………………….. 34

2-1-3- رئالیسم جادوئی………………………………………………………………………… 35

3-1-3- رئالیسم انتقادی…………………………………………………………………………. 35

4-1-3- رئالیسم نو………………………………………………………………………………… 35

2-3- رمانتیسم……………………………………………………………………………………… 35

3-3- ناتورالیسم………………………………………………………………………………… 37

4-3- سوررئالیسم……………………………………………………………………………….. 38

5-3- سمبولیسم………………………………………………………………………………… 39

6-3- جریان سیال ذهن………………………………………………………………………… 40

فصل چهارم: سبک ادبی……………………………………………………………………….. 41

فصل پنجم: تلخیص کتاب شوهر آهو خانم……………………………………….. 64-45

1-5- خلاصه فصل اول رمان……………………………………………………………….. 45

2-5- خلاصه فصل دوم رمان ………………………………………………………………. 45

3-5- خلاصه فصل سوم رمان……………………………………………………………… 45

4-5- خلاصه فصل چهارم رمان………………………………………………………….. 46

5-5- خلاصه فصل پنجم رمان……………………………………………………………. 46

6-5- خلاصه فصل ششم رمان…………………………………………………………… 47

7-5- خلاصه فصل هفتم رمان……………………………………………………………. 48

8-5- خلاصه فصل هشتم رمان…………………………………………………………… 50

9-5- خلاصه فصل نهم رمان……………………………………………………………… 50

10-5- خلاصه فصل دهم رمان………………………………………………………….. 52

11-5- خلاصه فصل یازدهم رمان…………………………………………………….. 53

12-5- خلاصه فصل دوازدهم رمان…………………………………………………….. 54

13-5- خلاصه فصل سیزدهم رمان…………………………………………………….. 56

14-5- خلاصه فصل چهاردهم رمان……………………………………………………. 57

15-5- خلاصه فصل پانزدهم رمان…………………………………………………….. 58

16-5- خلاصه فصل شانزدهم رمان……………………………………………………… 60

17-5- خلاصه فصل هفدهم رمان………………………………………………….. 60

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید