پایان نامه نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان


دانشگاه رازی

                  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

                                                گروه زبان و ادبیات عرب

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد(رشته زبان وادبیات عرب)

                

عنوان پایان نامه

نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

استاد راهنما :

دکتر علی سلیمی

 

استاد مشاور :

دکتر جهانگیر امیری

 

بهار 86 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                                                        صفحه 
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………2
کلیات تحقیق 5
الف) تعریف موضوع …………………………………………………………………………………5
ب ) تاریخچه …………………………………………………………………………………………5
ج ) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………6
د  ) اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………6
ه  ) کاربرد نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………6
و) فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………6
فصل اول: ابراهیم طوقان و تحولات سیاسی 
الف ) تحولات سیاسی ، اجتماعی ……………………………………………………………………8
 ب  ) تحولات ادبی ……………………………………………………………………………………13
 ج )  زندگی ابراهیم از تولد تا مرگ …………………………………………………………………15
 د  )  سیرتحول اندیشه ابراهیم ………………………………………………………………………22
 ه  ) طوقان از دیدگاه ناقدان و شاعران ………………………………………………………………24
فصل دوم : محتوا ومضامین شعر طوقان 
 الف) وطن و جهاد ………………………………………………………………………………………29
 ب )  مرگ ………………………………………………………………………………………………59
 ج  )  زن ………………………………………………………………………………………………63
فصل سوم : سبک بیان وصورخیال در شعرطوقان  
 الف ) سبک بیان طوقان ………………………………………………………………………………76
 ب  ) صور خیال شاعر …………………………………………………………………………………86
 1 . بیان ………………………………………………………………………………………………86
الف ) تشبیه ……………………………………………………………………………………………………86
ب  ) مجاز ………………………………………………………………………………………………93
 1- مجاز لغوی93
 1-1- مجاز مرسل ……………………………………………………………………………94
  1-2- استعاره …………………………………………………………………………………95
2-  مجاز عقلی110
ج ) کنایه …………………………………………………………………………………………………………111
 1-  رمز ………………………………………………………………………………………………113
2-  معانی115
الف ) انشاء ………………………………………………………………………………………………………115
 1-  غیر طلبی …………………………………………………………………………………………115
 2-  طلبی ………………………………………………………………………………………………116
  2-1- امر ………………………………………………………………………………………116
  2-2- نهی ……………………………………………………………………………………120
  2-3- استفهام …………………………………………………………………………………122
  2-4- تمنی ……………………………………………………………………………………127
  2-5- ندا ………………………………………………………………………………………129
ب ) قصر …………………………………………………………………………………………………………133
3-  بدیع ………………………………………………………………………………………………137
 الف ) جناس ……………………………………………………………………………………………137
          ب ) طباق …………………………………………….……………………………………………………141
 ج ) ترصیع ………………………………………………………………………………………………147
د ) مراعاه نظیر …………………………………………………………………………………………150
فصل چهارم : اقتباسهای قرآنی در شعر طوقان 
 الف)  اقتباس کامل ……………………………………………………………………………………155
ب)  اقتباس شبه کامل ………………………………………………………………………………160
ج)  اقتباس معنایی ……………………………………………………………………………………168
د)  اقتباس از اسماء قرآنی ……………………………………………………………………………172
ه)  اقتباس از اسلوب بیانی ……………………………………………………………………………174
پیوستها : نمونه هایی از آثار منظوم و منثور ابراهیم  
الف)  از شعر ……………………………………………………………………………………………………177
 1-  القدس ……………………………………………………………………………………………177
  1-1- ترجمه ……………………………………………………………………………………178
 2-  یا حسرتا …………………………………………………………………………………………178
  2-1- ترجمه ……………………………………………………………………………………
جج
178
 3-  أیّها الأقویاء ………………………………………………………………………………………179
  3-1- ترجمه ……………………………………………………………………………………
جج
179
 4- وداع …………………………………………………………………………………………………
جج
180
  4-1- ترجمه ……………………………………………………………………………………181
 5- مناجاه ورده …………………………………………………………………………………………182
  5-1- ترجمه ……………………………………………………………………………………183
ب)  از نثر ………………………………………………………………………………………………………184
 1-  رأی بین الآراء و دلو بین الدلاء …………………………………………………………………184
  1-1- ترجمه ……………………………………………………………………………………185
چکیده عربی ……………………………………………………………………………………………………188
 ب)  فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………189

فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                                                        صفحه 
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………2
کلیات تحقیق 5
الف) تعریف موضوع …………………………………………………………………………………5
ب ) تاریخچه …………………………………………………………………………………………5
ج ) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………6
د  ) اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………6
ه  ) کاربرد نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………6
و) فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………6
فصل اول: ابراهیم طوقان و تحولات سیاسی 
الف ) تحولات سیاسی ، اجتماعی ……………………………………………………………………8
 ب  ) تحولات ادبی ……………………………………………………………………………………13
 ج )  زندگی ابراهیم از تولد تا مرگ …………………………………………………………………15
 د  )  سیرتحول اندیشه ابراهیم ………………………………………………………………………22
 ه  ) طوقان از دیدگاه ناقدان و شاعران ………………………………………………………………24
فصل دوم : محتوا ومضامین شعر طوقان 
 الف) وطن و جهاد ………………………………………………………………………………………29
 ب )  مرگ ………………………………………………………………………………………………59
 ج  )  زن ………………………………………………………………………………………………63
فصل سوم : سبک بیان وصورخیال در شعرطوقان  
 الف ) سبک بیان طوقان ………………………………………………………………………………76
 ب  ) صور خیال شاعر …………………………………………………………………………………86
 1 . بیان ………………………………………………………………………………………………86
الف ) تشبیه ……………………………………………………………………………………………………86
ب  ) مجاز ………………………………………………………………………………………………93
 1- مجاز لغوی93
 1-1- مجاز مرسل ……………………………………………………………………………94
  1-2- استعاره …………………………………………………………………………………95
2-  مجاز عقلی110
ج ) کنایه …………………………………………………………………………………………………………111
 1-  رمز ………………………………………………………………………………………………113
2-  معانی115
الف ) انشاء ………………………………………………………………………………………………………115
 1-  غیر طلبی …………………………………………………………………………………………115
 2-  طلبی ………………………………………………………………………………………………116
  2-1- امر ………………………………………………………………………………………116
  2-2- نهی ……………………………………………………………………………………120
  2-3- استفهام …………………………………………………………………………………122
  2-4- تمنی ……………………………………………………………………………………127
  2-5- ندا ………………………………………………………………………………………129
ب ) قصر …………………………………………………………………………………………………………133
3-  بدیع ………………………………………………………………………………………………137
 الف ) جناس ……………………………………………………………………………………………137
          ب ) طباق …………………………………………….……………………………………………………141
 ج ) ترصیع ………………………………………………………………………………………………147
د ) مراعاه نظیر …………………………………………………………………………………………150
فصل چهارم : اقتباسهای قرآنی در شعر طوقان 
 الف)  اقتباس کامل ……………………………………………………………………………………155
ب)  اقتباس شبه کامل ………………………………………………………………………………160
ج)  اقتباس معنایی ……………………………………………………………………………………168
د)  اقتباس از اسماء قرآنی ……………………………………………………………………………172
ه)  اقتباس از اسلوب بیانی ……………………………………………………………………………174
پیوستها : نمونه هایی از آثار منظوم و منثور ابراهیم  
الف)  از شعر ……………………………………………………………………………………………………177
 1-  القدس ……………………………………………………………………………………………177
  1-1- ترجمه ……………………………………………………………………………………178
 2-  یا حسرتا …………………………………………………………………………………………178
  2-1- ترجمه ……………………………………………………………………………………
جج
178
 3-  أیّها الأقویاء ………………………………………………………………………………………179
  3-1- ترجمه ……………………………………………………………………………………
جج
179
 4- وداع …………………………………………………………………………………………………
جج
180
  4-1- ترجمه ……………………………………………………………………………………181
 5- مناجاه ورده …………………………………………………………………………………………182
  5-1- ترجمه ……………………………………………………………………………………183
ب)  از نثر ………………………………………………………………………………………………………184
 1-  رأی بین الآراء و دلو بین الدلاء …………………………………………………………………184
  1-1- ترجمه ……………………………………………………………………………………185
چکیده عربی ……………………………………………………………………………………………………188
 ب)  فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………189

چکیده فارسی

ابراهیم طوقان شاعر نامدار معاصر عرب در سال 1905م  در نابلس  چشم  به جهان گشـود. اگر چه  بیماری

ازهمان دوران کودکی همزاد او شد وتا پایان عمر کوتاهش، وی را همراهـی کرد . اما حوادث تلخ و پیش بینى

فرجام ناگـوارسرزمین فلسطین کـه سالها  قبـل از وقوع ، دراندیشه  شاعر جـوان  شکـل گرفت ، بیشتـر ازهـر

دردى  وى  را آزرده خاطـر نمود  و رنج داد . او با درایت  و دوراندیشی  که  داشت ، همواره نسبت  بـه آینده

دردناک آن سرزمین بـه هموطنانش هشدارمى داد  و آنان را بـه  مقاومت  در مقابل  توطئـه هـای  استعمـار فرا

می خواند. وهمین احساس تعهد انسانی واجتماعی بود که وى را پرچمدارادبیات مقاومت گردانید و او را ملقـب

بـه شاعـر وطن نمـود تا جایی کـه وطن مهمتریـن مضمون شعــرى وی را تشکیـل می دهد.

ابراهیـم طوقان ، با استفـاده هنرمندانـه ازمیراث گذشتـه عرب ، بـه خوبـى تـوانست  احساس وعواطف را کـه

جان مایـه  شعر رومانتیک  است ، با  نو گرایـى  رئالیسم ، در هــم  بیامیزد . و بین  احساس  درونـى  خویـش

وحوادث دردناک پیرامونش ، پیوندى عمیق وناگسستنى ایجاد نماید. کـه همین ایجاد پیوند بین حال وگذشته است

که  به  شعر وى  لطافت ، قوت  و استحکام  می بخشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید