پایان نامه نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی

نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی

رشته: سنجش و اندازه گیری

 مقطع: کارشناسی ارشد

استاد راهنما : آقای دکترعلی دلاور

استاد مشاور : اقای دکتر احمد برجعلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

پژوهش حاضر به منظور  ترکیب کمی مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی انجام شد . بدین منظور 158 مطالعه از طریق جستجوی اینترنتی در بانک های اطلاعاتی داخلی و جستجوی دستی در دانشگاه های شهر تهران وکرج که بین سالهای 1373- 1392 انجام شده بودند ، جمع آوری  وتحلیل شدند. میانگین اندازه اثر r برای سه طبقه عوامل درون سازمانی ، شخصیتی وفردی طبق معبار کوهن  کم  بودواندازه اثر عوامل برون سازمانی متوسط  بود.اما در بررسی اندازه اثر تفکیکی عوامل ، متغیر های تعارض با سرپرست وتعارض با همکار، تعارض خانواده- کار،آسیب سازمانی ، اضطراب ،کمال گرایی ، عاطفه منفی وفرسودگی شغلی اندازه اثر زیاد  ورابطه منفی با استرس شغلی داشتند ومتغیر های جرات ورزی ،تاب آوری ومدیریت زمان ، عاطفه مثبت اندازه اثر زیاد ورابطه مثبت با استرس شغلی  داشتند. نتایج روش های بررسی تورش انتشار ، حاکی از عدم تورش انتشار در نمونه فراتحلیل بود . با توجه به ناهمگنی  در مطالعات، تحلیل   تعدیل کننده  ها صورت گرفت  که بیانگر تاثیر  تعدیل کنده های ، نوع شغل، ابزار اندازه گیری ،روش نمونه گیری برای هر چهار طبقه از عوامل بود. نتایج کلی ،حاکی از ان است که ویژگی های شغلی که   منجر به کاهش احساس کنترل ، خود کارامدی و حمایت اجتماعی  درشغل وزندگی فرد شوندو متغیر های شخصیتی که بر خود فرد وشناخت افراد از خود تاکید دارند نقش تاثیر گذار بیشتری در کاهش استرس شغلی دارند  . با توجه به بالا بودن میانگین اندازه اثر در متغیر های ذکر شده پژوهشگران ودر مانگران  وسازمان ها باید به  اهمیت این عوامل در بررسی ، پیشگیری و درمان  استرس شغلی توجه داشته باشند . همچنین توجه به  متغیر های تعدیل کننده ذکر شده ،  انجام تحقیقات بیشتر  حوزه متغیر های برون سازمانی ، روش های مداخله وهمچنین میزان  شیوع استرس شغلی در پژوهش های آینده توصیه میشود .

کلید واژه ها : فراتحلیل ، استرس شغلی ، فشار کار ، استرس ، فشار روانی حرفه ای

فهرست

«کلیات  پژوهش».. 1

مقدمه: 2

بیان مسئله: 3

اهمیت وضرورت: 7

اهداف پژوهش.. 8

سوالات پژوهش: 9

«ادبیات  وپیشینه پژوهش».. 12

فراتحلیل : 13

تعریف فرا تحلیل: 14

تاریخچه فرا تحلیل: 17

ضرورت فرا تحلیل : 18

فراتحلیل و مرورنظاممند: 19

فراتحلیل. 21

مرور نظاممند. 21

امتیازات فراتحلیل : 22

مراحل اجرای روش  فراتحلیل : 23

مدل های فراتحلیل: 27

روش های تلفیق احتمالات(ترکیب نتایج). 28

تشخیص متغیر های میانجی. 30

ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا: 31

استنباط آماری در فراتحلیل. 34

مسائل و مشکلات فراتحلیل : 36

کارکردهای فراتحلیل  : 37

استرس شغلی: 39

مدل های استرس شغلی : 41

عوامل  استرس زای  سازمانی: 49

نقش تفاوتهای فردی در فرایند استرس: 52

پیامد های استرس شغلی.. 54

پیشینه پژوهش های خارجی: 58

پیشینه پژوهش های داخلی: 62

«روش شناسی پژوهش».. 65

روش پژوهش : 66

جامعه اماری،نمونه، روش نمونه گیری.. 66

روش گرداوری اطلاعات : 67

ابزار گرداوری اطلاعات: 68

روش تجزیه وتحلیل داده ها: 69

«تجزیه تحلیل داده ها».. 71

اطلاعات توصیفی پژوهش ها : 72

تجزیه وتحلیل استنباطی پژوهش های گردا وری شده: 81

 اندازه اثر متغیرهای سازمانی.. 82

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات.. 86

 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل درون سازمانی.. 87

اندازه اثر متغیر های محیطی برون سازمانی.. 88

بررسی سوگیری انتشارمطالعات: 89

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات.. 91

تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل برون سازمانی.. 92

 اندازه اثر متغیرهای شخصیتی.. 93

بررسی سوگیری انتشارمطالعات: 95

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات.. 97

 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل شخصیتی: 98

اندازه اثر متغیرهای فردی.. 99

بررسی سوگیری انتشارمطالعات: 100

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات.. 102

 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل فردی: 103

« نتیجه گیری».. 105

یافته های توصیفی پژوهش: 106

سوالات پژوهش: 107

محدودیت های پژوهش.. 124

پیشنهاد های پژوهشی: 124

منابع : 126

ضمائم وپیوست ها 135

لیست پایان نامه هاومقالات: 137

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید