پایان نامه نقاط قوت و ضعف، همچنین فرصت و تهدید این سازمان کمی‌گشته تا پیشبینی


تعریف مفهومی‌و عملیاتی متغیرها:

در ذیل به تعریف مفهومی‌و عملیاتی اصطلاحات و واژگان می‌پردازیم

SWOT: یک از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک محسوب می‌شود که برای ارزیابی قوت وضعف درونی یک سازمان، و فرصت تهدیدهای محیطی که یک سازمان با آن مواجه است به کار برده می‌شود (Humphrey 2005)

نقطه قوت: عبارت است از شایستگی ممتازی که بوسیله آن سازمان می‌تواند در زمینه هایی مانند نوع منابع مالی، تصویر مثبت ذهنی میان خریداران، روابط مثبت با تامین کنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد.

نقطه ضعف : نوع محدودیت یا کمبود در منابع، مهارتها و امکانات و توانایی هایی است که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان بشود عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است (پیرس و رابینسون، ۱۳۸۹ ص ۳۰۷)

-فرصت : عبارت است ازیک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت بخشی از بازار که پیش از این فراموش شده بود. تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط یا خریداران فروشندگان (پیرس و رابینسون ۱۳۸۹ و ص ۳۰۹) در این تحقیق فرصت های شرکت ریسندگی خاور در پرسشنامه دوم براساس مولفه های باز شدن بازارهای خارجی، امکان تولید وفروش مشترک محصول با شرکت های بزرگ داخلی و خارجی و مشارکت با ایشان، تکنولوژی جدیدتوسط شرکت، امکان گسترش واحدهای تولیدی توسط شرکت، وجود پتانسیل های بالا در بازار داخل کشور و مشتریان بالقوه، اندازه گیری می‌شود (koo etal 2011)

-تهدید: یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین کنندگان کلیدی، تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این است که می‌توانند تهدید با تامین گنندگان کلیدی، تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این است که می‌توانند تهدید عمده ای در راه موفقیت سازمان باشند. (پیرس و رابینسون ۱۳۸۹، صص ۳۰۹ -۳۰۸)

دراین تحقیق تهدیدهای شرکت ریسندگی خاور براساس مولفه های، ارایه محصولات جدید توسط رقبا، استراتژی های جدید شرکت رقیب، تغییر ذایقه و نیاز مشتریان برای ایجاد تنوع بیشتر در رقبا استراتژی‎های جدید شرکت رقیب، تغییر ذائقه و نیاز مشتریان، برای ایجاد تنوع بیشتر در محصولات با توجه به نیاز بازار، دوره عمر رو به کاهش محصول، روبه کاهش بودن اعتماد مشتری، وجود موانع تجاری خارجی، رکود اقتصادی ، وجود تحریم های اقتصادی، وجود نیروهای متخصص در محیط خارج از شرکت، تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم اندازه گیری می‌شود. (p80 koo etal, 2011 )

*FMEA : یک ابزار نظام یافته بر پایه کار گروهی است که در تعریف، شناسایی، پیشگیری، حذف یا کنترل حالات، علل و اثرات خطاهای بالقوه در یک سیستم خدماتی به کارگرفته می‌شود پیش از آنکه خدمات نهائی، به دست مشتری برسند. که با استفاده از فرمول زیر محاسبه میگردد(Koo etal 2011)

۱- محاسبه RPN: مقدارRPN از رابطه زیر حاصل می‌شود:

احتمال کشف یا شناسایی * احتمال وقوع * شدت = RPN

( از ۱ الی ۱۰ )  ( از ۱ الی ۱۰)  ( از ۱ الی ۱۰۰۰ )

SMEA : یک ابزار مدیریتی دربخش تولیدبرای پیش بینی و مدیریت فرصت های است به منظور تخمین میزان فرصت ها استفاده شده است در واقع این تکنیک فرصت های خارجی را به صورت سیستماتیک کمی‌می‌کند (ملکی و همکاران ۱۳۸۹ ص ۱۱۸( که بااستفاده از فرمول زیر محاسبه می‌گردد (Koo etal 2007)

ظرفیت و شناسایی * احتمال وقوع * میزان جذابیت = OPN

( از ۱ الی ۱۰ )  ( از ۱ الی ۱۰ ) ( از ۱ الی ۱۰۰۰ )

-کارت امتیازی متوازن: کارتی است که در آن استراتژی به یک مجموعه ی یکپارچه از شاخص های مالی و غیر مالی ارتباط داده می‌شود در رویکرد کارت امتیازی متوازن، سازمان به چهار وجه مختلف : وجه مالی، وجه مشتری، وجه فرایند های داخلی کسب وکار، وجه رشد و یادگیری تقسیم می‌شوند. (کاپلان، نوروتون ۱۳۸۳ ص ۱۸ )

-وجه مالی : شاخص های مالی، یکی از اجزا مهم روش ارزیابی متوازن اند این شاخصهای به ما می‌گویند چگونه اجرای استراتژ ی سازمان که جزئیات آن در شاخصهای انتخابی در سایر منظرها آمده است به نتایج مطلوب و مورد نظرمان در ارقام نهایی مالی منجرخواهدشد. ( والمحمدی ۱۳۸۹ ص ۷۵ ) در این تحقیق وجه مالی شرکت ریسندگی خاور براساس مولفه های وجود بودجه بندی صحیح و اصولی در شرکت که موجب تقویب کنترل های داخلی و درنتیجه تخصیص بهینه منبع مالی شرکت شود وجود مدیریت استراتژیک مالی به منظورسیاست گذاری برای سرمایه گذاری ها جدید و نیز ارائه به موقع و سریع گزارش‎های و تحلیل مورد نیاز مدیران، وضعیت منابع مالی شرکت اندازه گیری می‌شود. (koo etal 2011 p 79)

-وجه مشتری : براساس این دیدگان مدیران باید بیانیه عمومی‌رسالت خود در خصوص مشتری را به شاخصهای ویژه ای ترجمه کنندکه واقعاً مربوط به مشتریان است. برای مثال شاخص میزان رضایت مشتریان و یا تعداد شکایات مطرح شده از سوی مشتریان( والمحمدی ۱۳۸۹ ص ۷۶ ) در این تحقیق وجه مشتری شرکت ریسندگی خاور براساس مولفه های ( طرحی مشتری پسند محصولات کیفیت خدمات پس از فروش محصولات، موقعیت جغرافیایی مناسب ودسترسی سریع به بازار، درک نیاز مشتریان، مقبولیت بالای شرکت در میان مشتریان، خوشنامی‌و اعتبار شرکت بواسطه محصولات متنوع و با کیفیت، ماندگاری محصولات، ذهنیت خوب مشریان نسبت به محصولات، ماندگاری محصولات، صداقت نسبت به مشتریان، پاسخگویی به سلایق مختلف مشتریان ) اندازه گیری می‌شود ( koo etal 2011 p7)

-وجه فرایند های داخلی کسب و کار : براساس این دیدگاه سازمانها باید مشخص کنندکه در خصوص چه فرایندها و شایستگی های سرآمد هستند تابه ارزش آفرینی برای مشتریان و پیروی سهامداران خود ادامه دهند و شاخصهای هر یک از آنان برای اندازه گیری به نحوی تعیین شود که براساس آن مدیریت قادر باشد به آسانی قضاوت کند که بین فرایندهای داخلی و شایستگی ها و میزان و اهمیت عملیاتی که کارکنان برای تامین اهداف کل سازمان صورت می‌دهند ارتباط وجود دارد(والمحمدی۱۳۸۹ ص۷۶) در این تحقیق وجه فرایندهای داخلی کسب وکارشرکت ریسندگی خاور براساس مولفه های وضعیت کارایی واحد درون سازمانی شرکت، قیمتگذاری مناسب محصولات، کیفیت محصولات، توانایی توزیع خوب محصولات، خط مشی مشخص و معین شرکت، تعهد شرکت به توسعه محصولاتش، برخورداری شرکت از تکنولوژی، ایمنی محصولات تولیدی، بسته بندی مناسب، تنوع محصولات اندازه گیری می‌شود (kooetal 2011 p79)

-وجه رشد و یادگیری: براساس این دیدگاه و با توجه به رقابت شدید موجود در محیط کسب و کار، سازمانها علاوه بر اعمال بهبود مستمر در خصوص محصولات و فرایندهای حال حاضرخود، باید توانایی معرفی فرآیند های با قابلیت گسترده را داشته باشند این دیدگاه همچنین به اهمیت تغییرت بنیانی در سازمانهای اشاره می‌کند (والمحمدی ۱۳۸۹) در این تحقیق وجه رشد و یادگیری شرکت ریسندگی خاور براساس مولفه ها یا اعتقاد مدیریت ارشد به ایجادتغییر و افزایش بهره وری نیروی انسانی وتعهد شرکت برای بهبود مستمر، رضایت کارکنان از شرکت، وجود نیروی کار کافی در شرکت وجود نظام پیشنهادات در سطح شرکت، این شرکت تجهیز نیروی کار اندازه گیری می‌شود ( koo etal2011)

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید