پایان نامه نفش اعتماد در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی


فرضیات تحقیق

این پژوهش که بین کارکنان شهرداری رشت صورت می گیرد با فرضیه های ذیل انجام خواهد گرفت. متشکل از دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی :

فرضبه یک اصلی: اعتماد به سرپرست رابطه میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی را میانجی می‎کند.

  • اعتماد به سرپرست رابطه میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی فرد محور را میانجی می کند.

۲-۲اعتماد به سرپرست رابطه میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمان محور را میانجی می کند.

فرضیه دو اصلی: عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر دارد.

۲-۱عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی فردمحور تاثیر دارد.

  • عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمان محور تاثیر دارد.

 

۱-۶) اهداف تحقیق

در این تحقیق به بررسی این که آیا اعتماد نقشی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری رشت دارد پرداخته شده است. این اهداف به صورت نمونه در ذیل مشاهده می گردد:

  • بررسی ارتباط درک عدالت سازمانی و بروز رفتار شهروندی
  • بررسی تاثیر متغیر اعتماد بر رابطه بین عدالت و رفتار شهروندی سازمانی
  • ارائه پیشنهاد و راهکار برای بهبود کیفیت تبادلات جهت افزایش رفتارهای شهروندی در سازمان

 

 

۱-۷) تعاریف متغیرها

۱-۷-۱) رفتار شهروندی سازمانی سازمان محور

عملیاتی:

آریه و همکارانش در سال۲۰۰۷رفتارهای سازمانی سازمان محور را رفتارهایی تعریف می کند که به سمت افراد خاصی هدایت نشده اند، اما ارتباط بسیاری با تقویت استانداردهایی برای توجه، وقت شناسی و نگهداری منابع سازمانی و زمان دارند.(Decoster، Stouten، Camps، ۲۰۱۴)

اورگان در سال ۱۹۸۸ به مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی در مورد کارایی و اثربخشی سازمانی، نوآوری و سازگاری در سازمان های گوناگون اشاره کرده است. ویلسون  نیز رفتار شهروندی سازمانی را نوع خاصی از رفتارهای کمکی می داند که می تواند به عنوان فعالیت هایی که دربردارنده یک تعهد بزرگتر از مساعدت خوانگیخته که شخص آزادانه به سود شخص دیگر، گروه، سازمان و اهداف دیگری با آن ها همکاری می‎کند، تعریف می شود (Liang، ۲۰۱۲).

مفهومی:

رفتارهای شهروندی سازمانی معمولاً با پاسخگویی اجتماعی یا کارهای اجتماعی در ارتباط هستند. رفتارهای شهروندی سازمانی عملکرد موثر سازمانی و گروه را ارتقا می دهد. پودساکوف  و همکارانش در سال ۲۰۰۰ نشان دادند که حدوداً سی بعد مختلف بالقوه از رفتارهای شهروندی در ادبیات موضوع در نظر گرفته شده است.

 

۱-۷-۲) رفتار شهروندی  سازمانی فرد محور

عملیاتی:

آریه و همکارانش در سال ۲۰۰۷ رفتار شهروندی سازمانی فردمحور را مستقیماً مزایای افراد خاص در سازمان دانسته که تاکید بر درون فردی بودن آن دارد. (Decoster، Stouten،Camps،۲۰۱۴)

فعالیت های مرتبط با نقش که فراتر از انتظارات وظیفه توسط فرد انجام می شود به عنوان رفتارهای فراتر از نقش تعریف می شود. این دسته از رفتار ها در مواردی و توسط برخی از نویسندگان به عنوان رفتار شهروندی فردی در نظر گرفته می شود. (رفیعیان, ۱۳۸۸)

مفهومی:

رفتارشهر‌وندی اگرچه امروز به همراه مفاهیم مدرن و در قالبی نو به مخاطبان عرضه می‌شود اما اخلا‌ق و رفتار همیشه یک قلمروی مهم در زندگی اجتماعی و معرفتی هر فرد شناخته می‌شود و چه بسا حتی پیش از هرچیز یک وسیله تنظیم‌کننده در روابط اجتماعی انسان‌ها نیز تلقی شود، اخلا‌ق در شکل اجتماعی‌اش یک ضرورت است. باید گفت رفتار هر کس در جامعه عرضه‌کننده گونه‌ای از روابط آشکار و پنهان موجود در همان جامعه است، چون به هر حال انسان معلول اجتماع است و اجتماع در قبال او دارای مسوولیت. هرچند این واقعیت هرگز نمی‌تواند توجیهی بر رفتار‌های قانون‌شکنانه و نادرست او به بهانه تاثیرگرفتن از جامعه و یا گرفتن انتقام از آن شود. به هر حال این امری انکارناشدنی است که هرگاه عملی غیراخلا‌قی از کسی سر بزند، آنکه نخست متهم اصلی به شمار خواهد رفت خود او خواهد بود که باید پاسخگوی کردار نادرست خویش باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید