پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم از منظر اخلاق‌گرایی میانه‌رو

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده ادیان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر

نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم

 از منظر اخلاق‌گرایی میانه‌رو

استاد راهنما:

دکتر عبدالحسن پیروز

 

استاد مشاور:

دکتر مهدی اخوان

تیر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ‌أ

فصل اول: کلیات… 1

1ـ مقدمه. 2

1ـ1ـ طرح مسأله. 2

1ـ2ـ پرسش پژوهش… 4

1ـ3ـ فرضیات.. 5

1ـ4ـ اهداف و روش پژوهش… 5

1ـ5ـ پیشینه‌ی پژوهش… 6

1ـ5ـ1ـ پیشینه‌ی داخلی.. 6

1ـ5ـ2ـ پیشینه‌ی خارجی.. 8

1ـ6ـ ساختار پژوهش… 10

2ـ ارزش و ارزش‌شناسی.. 11

2ـ1ـ چیستی ارزش… 11

2ـ2ـ ارزش‌شناسی.. 12

2ـ3ـ قبح اخلاقی فیلم. 18

2ـ3ـ1ـ تعریف‌گرایی.. 19

2ـ3ـ1ـ1ـ طبیعت‌گرایی اخلاقی.. 20

2ـ3ـ1ـ2ـ نظریه‌های مابعدالطبیعی.. 21

2ـ3ـ2ـ ناتعریف‌گرایی، شهودگرایی.. 22

2ـ3ـ3ـ ناشناخت‌گرایی، توصیف‌ناگرایی.. 23

2ـ3ـ4ـ تعریف قبح اخلاقی فیلم. 24

2ـ4ـ ارزش زیباشناختی فیلم. 31

فصل دوم: نسبت هنر با اخلاق.. 34

1ـ ملاک تقسیم‌بندی دیدگاه‌ها 35

1ـ1ـ ارتباط زیباشناختی.. 35

1ـ2ـ نسبت ارزشی.. 38

1ـ3ـ تحلیل و بررسی.. 40

1ـ4ـ قرارداد اصطلاحات.. 42

2ـ خودآیینی‌گرایی.. 43

2ـ1ـ زیباگرایی.. 43

2ـ2ـ خودآیینی‌گرایی میانه‌رو. 45

2ـ3ـ تحلیل و بررسی.. 46

3ـ نااخلاق‌گرایی.. 49

3ـ1ـ نااخلاق‌گرایی افراطی.. 49

3ـ2ـ نااخلاق‌گرایی میانه‌رو. 50

3ـ3ـ تحلیل و بررسی.. 51

4ـ اخلاق‌گرایی.. 51

4ـ1ـ اخلاق‌گرایی افراطی.. 51

4ـ1ـ1ـ افلاطون‌گرایی.. 52

4ـ1ـ2ـ آرمان‌شهرباوری.. 53

4ـ1ـ3ـ اخلاق‌گرایی متغیر جامع. 55

4ـ1ـ4ـ تحلیل و بررسی.. 58

4ـ2ـ دیدگاه‌های میانه‌رو. 60

4ـ2ـ1ـ وجه تمایز دیدگاه‌های افراطی و میانه‌رو. 61

4ـ2ـ2ـ اخلاق‌گرایی میانه‌رو. 63

4ـ2ـ3ـ اصالت اخلاق.. 75

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد