پایان نامه نسبت سنت با مدرنیته ایرانی بررسی تطبیقی آرا دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی


گروه جامعه شناسی

نسبت سنت با مدرنیته ایرانی بررسی تطبیقی آرا دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی

استاد راهنما:جناب آقای دکتر وحید شالچی

استاد مشاور:جناب آقای دکتر محمد تقی کرمی

استاد داور:جناب آقای دکترابوالقاسم فاتحی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد جامعه شناسی

سال تحصیلی93-94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه. 1

1-1- بیان مسئله. 4

-21 اهمیت و ضرورت پژوهش… 6

3-1- اهداف تحقیق. 7

1-3-1- اهداف کلی.. 7

2-3-1- اهداف جزئی.. 7

4-1- پرسش های اساسی.. 8

1-4-1-پرسش اصلی.. 8

2-4-1-پرسش های فرعی.. 8

5-1- تعاریف مفاهیم. 8

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. 12

1-2- بررسی نظریات میشل فوکو. 12

2-2- بررسی نظریات ریچارد رورتی.. 14

3-2- مبانی نظری: 19

1-3-2- مبانی نظری دکتر حسین کچویان. 19

1-3-1-2- معرفت شناسی.. 19

2-3-1-2-هستی شناسی.. 21

3-3-1-2- انسان شناسی.. 22

2-3-2- مبانی نظری دکتر علی میرسپاسی.. 24

1-3-2-2- معرفت شناسی.. 24

2-3-2-2- هستی شناسی.. 25

3-3-2-2- انسان شناسی.. 26

4-2 مقایسه آرای معرفت شناسی و هستی شناسی و انسان شناسی دکتر حسین کچویان و علی میرسپاسی   27

1-4-2- مقایسه معرفت شناسی دکتر کچویان و دکتر میرسپاسی 27

2-4-2- مقایسه هستی شناسی دکتر کچویان و دکتر  میرسپاسی 27

3-4-2- مقایسه انسان شناسی دکتر کچویان و دکتر میرسپاسی.. 28

5-2- پیشینه تحقیق 29

1-5-2- پیشینه تحقیقات داخلی.. 29

2-5-2- پیشینه تحقیقات خارجی 33

3-5-2- جمع بندی از پیشینه تحقیق 35

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه. 37

1-3 روش تحقیق. 37

1-1-3جامعه آماری.. 39

2-1-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 39

3-1-3- نحوه جمع آوری داده 40

4-1-3- اعتبار یابی و ارزیابی کیفیت 40

5-1-3- ملاحظات اخلاقی پژوهش 41

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه 43

1-4- نظریات میشل فوکو درباره مدرنیته و سنت 43

1-1-4- مدرنیته در نگاه میشل فوکو 43

2-1-4- سنت در نگاه میشل فوکو 46

2-4- نظریات دکتر حسین کچویان در مورد مدرنیته و سنت 50

1-2-4- مدرنیته در نگاه دکتر حسین کچویان……………………………………………………………………….50 2-2-4- سنت در نگاه دکتر حسین کچویان 58

3-4-ریشه های تئوریک اندیشه  دکتر حسین کچویان 61

4-4- تحلیل از تحولات جامعه ایران در نگاه دکتر حسین کچویان 70

5-4- راه حل برون رفت از چالش سنت و مدرنیته در نگاه دکتر حسین کچویان 81

6-4- نظریات ریچارد رورتی در مورد مدرنیته و سنت 85

1-6- 4- مدرنیته در نگاه ریچارد رورتی 85

2-6- 4- سنت در نگاه ریچارد رورتی 87

7-4- نظریات دکتر علی میرسپاسی در مورد مدرنیته و سنت 89

1- 7- 4- مدرنیته در نگاه دکترعلی میرسپاسی 90

2-7- 4- سنت در نگاه دکتر علی میرسپاسی 97

8-4-ریشه های تئوریک اندیشه دکتر علی میرسپاسی 100

9-4- تحلیل از تحولات جامعه ایران در نگاه دکتر علی میرسپاسی 107

10-4- راه حل برون رفت از چالش سنت و مدرنیته در نگاه دکتر علی میرسپاسی 113

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

مقدمه 125

1-5- نقاط افتراق و اشتراک اندیشه های دکتر حسین کچویان  و دکتر علی میرسپاسی 125

2-5- انتقاد به اندیشه های دکتر حسین کچویان  و دکتر علی میرسپاسی 129

1-2-5- انتقاد به اندیشه های دکتر حسین کچویان 129

2-2-5- انتقاد به اندیشه های دکتر علی میرسپاسی 133

3-5-نتیجه گیری 137

4-5- پیشنهادات پژوهشی 148

1-4-5- پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده 148

5-5- محدودیتهای پژوهش 148

منابع و مآخذ 149

منابع فارسی 149

منابع انگلیسی 161

چکیده انگلیسی 162

صفحه عنوان انگلیسی 163

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

1-5- مقایسه ریشه های تئوریک اندیشه دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی         123

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید