پایان نامه میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه و افزایش سرمایه


دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت

عنوان :

میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه و افزایش سرمایه

inAccuracy of management earning forecast in IPO prospectuses

 

مقدمه:
در یک جامعه نرمال می توان فـرض کـرد تمـامی افـراد در پـی بـالا بـردن رفـاه خـویش و کـسب منفعـت هـستند بـازده یـک سـرمایه گـذاری بیـانگر منـافع حاصـل از آن سـرمایه گـذاری مـی باشـد بنـابراین طبیعـی است که در یـک جامعـه نرمـال سـرمایه گـذاران در پـی فرصـتهای سـرمایه گـذاری باشـند کـه بـازده سـرمایه آنهــا را حــداکثر کنــد. در نتیجــه ســرمایه گــذاران نیــاز بــه ابــزاری دارنــد کــه بتوانــد ســود و بــازده یــک سرمایه گذاری را پیش بینی کنند. امــروزه بــه دلیــل گــسترش فعالیــت هــای اقتــصادی، توســعه بازارهــای مــالی و رونــق ســرمایه گــذاری در بازارهای سرمایه بـه خـصوص بـورس اوراق بهـادار توسـط اشـخاص حقیقـی و حقـوقی، مهمتـرین ابـزار جهـت اتخــاذ تــصمیمات درســت و کــسب منفعــت مــورد انتظــار و اســتفاده بهینــه و مطلــوب از امکانــات مــالی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد. بورس اوراق بهـادار در بیـشتر کـشورهای در حـال توسـعه یـا توسـعه یافتـه، جـزء ارکـان اقتـصاد کـشور و از جمله شـاخص هـای توسـعه اقتـصادی کـشورها محـسوب مـی شـود . چراکـه، بـورس اوراق بهـادار امکانـات مـالی جامعـه را بـرای تحقـق اهـداف توسـعه اقتـصادی سـوق مـی دهـد. در ایـران، بـه دنبـال اهـداف توسـعه اقتــصادی در چــارچوب برنامــه هــای دوم و ســوم توســعه و در راســتای اجــرای تبــصره 35 بودجــه کــشور، سیاست های خصوصی سازی شرکت هـا و واگـذاری سـهام آنهـا بـه عمـوم مـردم در حـال تحقـق اسـت . لـذا، تـشویق عمـوم بـه خریـد سـهام شـرکتها و انجـام سـرمایه گـذاری مناسـب، مـستلزم ارائـه اطلاعـات شـفاف و
درست راجع به شرکتها جهـت ارزیـابی وضـعیت مـالی آنهـا بـه خـصوص وضـعیت نقـدینگی، ارزیـابی جریانـات نقدی آتی و کیفیت سـود مـی باشـد . چـرا کـه، بقـاء هـر شـرکتی در گـرو وجـود سـود و جریانـات نقـدی آتـی مناسب است.
میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها هــدف اصــلی تأســیس شــرکتها و مؤســسات انتفــاعی تحــصیل ســود اســت و بــا توجــه بــه پیــشرفت
تکنولــوژی و گــسترش شــرکتهای عظــیم تولیــدی و بازرگــانی در ســطح بــین المللــی و رونــق روزافــزون بازارهــای بــورس ســهام، یکــی از معیارهــای مهــم ارزیــابی عملکــرد مــدیریت واحــدهای مختلــف تجــاری، پتانــسیل ســودآوری و ارزش ســهام شــرکتها مــی باشــد. بــدیهی اســت، ســرمایه گــذاران (خریــداران ســهام) جهـت خریـد سـهام، قـدرت سـودآوری آتـی شـرکتهای مختلـف را پـیش بینـی میکننـد.پـیش بینـی مزبـور بـا اسـتناد بـه تحلیـل وضـعیت شـرکت و عملکـرد مـدیریت از کیفیـت و اعتبـار بیـشتری برخـوردار خواهـد بـود. پس، سرمایه گذاران و سـهامداران بایـد سـعی نماینـد کـه در تـصمیم گیـری هـا بـه نحـوی عمـل نماینـ د کـه چشم اندازی درست از روند سـود شـرکت داشـته باشـند تـا بتواننـد بـا اخـذ تـصمیمات درسـت و عینـی تـر بـه
انتظارات و توقعات خویش از سرمایه گذاری دست یابند.
طرح مسئله
ســرمایهگــذاری یکــی ازعوامــل مهــم توســعه در قــرن حاضــر اســت. در ایــن راســتا بــورس اوراق بهــادار مهمتــرین ابزاری اسـت کـه مـیتوانـد سـرمایه هـا را بـسیج نمـوده و بـه سـوی صـنایع مختلـف هـدای ت نمایـد. اهمیـت بـورس اوراق بهادار درکـشورهای صـنعتی بـه حـدی اسـت کـهامـروزه فعالیـتآن بـهعنـوان یکـی از مهمتـرین شـاخص هـای رشـد اقتـصادی ایـن کـشورها بـه شـمار مـیآیـد.سـاختار اقتـصادی کـشور مـا و ویژگـی هـای مترتـب بـر آن، وضـعیتی را فراهم آورده اسـت کـه ضـرورت توسـعه و رشـد بـورس اوراق بهـادار را از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار نمـوده اسـت .در اتخاذ تصمیمات سـرمایه گـذاری در بـورس اوراق بهـادار اولـین و مهمتـرین عـاملی کـه فـراروی سـرمایه گـذار اسـت عامل قیمت است و بررسی روند تغییـرات قیمـت سـهام متـداول تـرین نقطـه شـروع در زمـان خریـد سـهام مـیباشـد. از این رو آگاهی از عوامل مؤثر بر قیمت سـهام بـسیار حـائز اهمیـت مـی باشـد. از آنجـا کـه قیمـت سـهام تحـت تـأثیر عوامل مختلف تغییر میکند و هر کـدام از ایـن عوامـل بـه نـوعی باعـث کـاهش یـا افـزایش قیمـت سـهام مـی شـوند بررسی و تحلیل هر یک از عوامل ضروری مـیباشـد. در یـک جمـع بنـدی کلـی مـیتـوان گفـت قیمـت سـهام تحـت  میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها تأثیر دو گروه از عوامل به نام عوامـل بیرونـی و عوامـل درونـی تغییـر مـی نمایـد . منظـور از عوامـل بیرونـی آن دسـته از وقایع، حوادث و تـصمیماتی اسـت کـه در خـارج از شـرکت رخ مـی دهـد و خـارج از کنتـرل مـدیریت شـرکت اسـت است ولی بر قیمت سهام مـؤثر اسـت عوامـل بیرونـی بـه 3 دسـته عوامـل اقتـصادی،عوامـل سیاسـی و نظـامی وعوامـل فرهنگــی و رفتــاری تقــسیم مــیشــوند.عوامــل درونــی شــامل مــدیریت ،ویژگــی هــای شــرکت وصــنعت ،وضــعیت ســودآوری ،ســاختار نیــروی انــسانی و تکنولــوژی اســت. بهرحــال تعامــل مجموعــه عوامــل در بــازدهی وریــسک شرکت انعکـاس مـی یابـد. سـرمایه گـذاران بـه اطلاعـات مربـوط بـه ریـسک و بـازدهی جهـت تـصمیم گیـری نیـاز دارند. یکی از اطلاعات مهم برای این دو پارامتر تصمیم گیری، پیش بینی سود شرکت میباشد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید