پایان نامه میزان تفاوت مابین بازده روز قبل از تعطیلی با بازده سایر روزها در شاخص کل بورس


تخمین و برآورد مدل

پس از بررسی ایستایی متغیرها و اطمینان از ایستا بودن تمام متغیرهای مورد استفاده در مدل، به تخمین مدل‌های تحقیق و آزمون فرضیه‌های ارائه شده پرداخته می‌شود. نتایج حاصل از تخمین مدل به روش حداقل مربعات معمولی در جداول زیر ارائه شده است. لازم به ذکر است که این نتایج ارائه شده بعد از انجام آزمون‌های خودهمبستگی، واریانس ناهمسانی، تصریح مدل و هم‌انباشتگی ارائه شده است که آزمون‌های ذکر شده در ادامه توضیح داده خواهند شد.

جدول۴-۱: بررسی تأثیر تعطیلات بر بازده روزانه  سهام بورس تهران

سطح احتمالآماره tانحراف خطای استانداردضریبمتغیر
۰٫۰۳۷۳۲٫۱۰۳۸۵۷۰٫۰۳۴۰۶۵۰٫۰۷۱۶۶۹ضریب ثابت
۰٫۰۱۳۰۲٫۵۱۷۴۷۳۰٫۰۳۳۸۰۸۰٫۰۸۵۱۱۲بعد از تعطیلات
۰٫۰۰۰۸۳٫۴۳۷۷۱۸۰٫۰۳۱۶۰۲۰٫۱۰۸۶۳۹قبل از تعطیلات
۰٫۰۰۲۵۳٫۰۷۸۳۴۴۰٫۰۸۴۰۵۰۰٫۲۵۸۷۳۵AR(1)
۰٫۲۵۹۳۲۱R2
۰٫۲۴۲۶۱۴تعدیل شده R2
۱٫۹۷۶۳۰۷Durbin-Watson آماره
۱۵٫۵۲۱۶۵ (۰٫۰۰۰۰۰)آماره F

منبع: محاسبات تحقیق

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌شود تمام متغیرهای مورد استفاده در مدل از علائم سازگار با تئوری های اقتصادی و مالی موجود برخوردار می‌باشند. مقدار R2 مدل برابر ۲۵/۰ است و بیانگر اینست که ۲۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته مدل مربوط به متغیر های توضیحی است.  R2تعدیل شده این مدل نیز برابر با ۲۴/۰ است که برای مقایسه دو مدل معمولاً از R2 تعدیل شده استفاده می‌شود و معیار مناسب‌تری نسبت به R2 است. همان گونه که تایل[۱] اشاره می‌کند :” استفاده از R2 تعدیل شده بهتر از R2 است زیرا R2 تعدیل شده تصویر خوش‌بینانه‌تری از برازش رگرسیون را نشان می‌دهد، به‌ ویژه هنگامی که تعداد متغیرهای توضیحی در مقایسه با تعداد مشاهدات اندک باشد.” در مورد ضریب ثابت نمی‌توان اظهار نظر اقتصادی و دقیقی کرد چون آثار کلیه عواملی که معمولاً ما در مدل در نظر نگرفته‌ایم در ضریب ثابت نمایان می‌شود آماره دوربین واتسون بدست آمده نشان‌دهنده عدم وجود خودهمبستگی سریالی بین اجزاء اخلال مدل می‌باشد. آماره آزمون F که معنی‌دار بودن کلیه ضرایب متغیرهای مدل را نشان می‌دهد در سطح اطمینان ۱۰۰/۰ معنی‌دار است و نشان دهنده کارآیی متغیرهای مستقل مدل در توضیح متغیر وابسته است. در نتیجه می‌توان بدون ترس از کاذب بودن تخمین به تفسیر اقتصادی ضرایب بپردازیم. متغیر AR(1)  به منظور رفع مشکل خودهمبستگی به مدل اضافه شده است.

همانطور که در جدول (۴-۱) مشاهده می‌شود تأثیر روزهای قبل و بعد از تعطیلات بر بازده روزانه سهام تهران طی دوره مورد بررسی مثبت و معنی‌دار می‌باشد. با توجه به ضرایب بدست آمده تأثیر روزهای قبل از تعطیلات بر بازده سهام بیشتر از روزهای بعد از تعطیلات می‌باشد. با توجه به این نتایج بدست آمده فرضیه اول و دوم تحقیق مورد تأیید قرار می‌گیرند و روزهای قبل و بعد از تعطیلات تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بازدهی سهام روزانه بورس تهران دارند.

[۱]. Theil

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید