پایان نامه میزان بعد فکری ارتباط مثبت و معنا داری با چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری


۴ پیشینه تحقیق

۲-۴-۱ پیشینه داخلی

-قنبری وقلی زاده (۱۳۹۲) درتحقیقی با عنوان تاثیر شیوه های منابع انسانی در عملکرد سازمانی:  نقش میانجی یادگیری سازمانی و رفتار فردی با نمونه  آماری ۱۱۵نفر انجام دادند. درنهایت نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که :۱-شیوه های منابع انسانی برعملکرد سازمانی تاثیردارد. ۲-شیوه های منابع انسانی، ازطریق رفتارفردی تاثیرغیرمستقیمی‌برعملکرد سازمانی دارد۳- شیوه های منابع انسانی، ازطریق رفتار فردی تاثیرغیرمستقیمی‌بر یادگیری سازمانی دارد ۴- شیوه های منابع انسانی، از طریق یادگیری سازمانی تاثیر غیرمستقیمی‌بررفتارفردی دارد.۵- شیوه های منابع انسانی تاثیرمستقیم ومثبتی بریادگیری سازمانی ورفتارفردی دارد .ودرنهایت۶- رفتارفردی تاثیرمستقیم ومثبتی برعملکرد سازمانی دارد.

-بیان لحافی(۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی انجام داد که  مدل تحلیلی این پژوهش بر اساسیک مدل تحلیلی بنا نهاده شده و سازمان در چار بعد: پاسخگویی به مشتری، آمادگی رویارویی با تغییرات، ارزش قائل شدن برای مهارتها و دانش انسانی و تشکیل دادن مشارکت مجازی مورد تحلیل قرار گرفت جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان سنندج به تعداد ۱۱۰۰ نفر تشکل شد و داده های اماری با استفاده از پرشسنامه توزیع و با تکنیکهای آماری spss آزموده شد و در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند و یافته ها نشان داد بین کار تیمی وچابکی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد و کار تیمی بر مولفه های چابکی سازمان موثر می باشد.

-در پایان نامه ای که توسط سلیمی‌تحت عنوان ” بررسی وضعیت عوامل موثر در چابکی در سازمان صداوسیمای کشور ” در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید نتایج به دست آمده نشان داد که : آشنایی بیشتر مدیران و مسئولین با عوامل چابکسازی سازمان و برنامه ریزی مناسب برای ایجاد چابکی در سازمان و  آشنایی مدیران و مسئولین با روشها و رویه های مناسب برای چابکسازی سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

-یک تحقیق تحت عنوان بررسی وضعیت عوامل موثر در چابکی درسازمان صدا و سیمای کشور توسط سلیمی‌(۱۳۸۹) انجام گرفت در این پژوهش وضعیت عوامل موثر بر چابکی در سازمان صدا و سیما مورد بررسی قرار گرفت اهداف این پژوهش: ۱- شناسایی عواملی که بر چابکی سازمان موثرند ۲- تعیین رتبه متغیرهای چابکیدر سازمان صدا و سیما ۳- تعیین اینکه ایا سازمان صدا و سیما سازمان چابکی هست یا خیر  این تحقیق بر اساس مدلی تهیه شده که شامل متغیرهای موثر در  چابکی سازمانهاست این متغیرها شامل: تولید سازمان، فرایند کاری، پاسخگویی به نیازهای بازار، فناوری اطلاعات، کیفیت منابع انسانی و زنجیره ی تامین است و به صورت مطالعه پیمایشی انجام شده فرضهای تحقیق بر اساس نظر مدیران و مسئولین در سطح عالی و میانی آزموده شد و از نرم افزار spss استفاده  و نتایجی که در بر داشت: ۱- آشنایی بیشتر مدیران و مسئولین با عوامل چابک سازی سازمان و برنامه ریزی مناسب برای ایجاد چابکی در سازمان  ۲- آشنایی مدیران و مسئولین با روشها و رویه های مناسب برای چابک سازی سازمان ۳- کسب آگاهی مدیران در سطوح مختلف نسبت به ویژگی ها و موقعیت فعلی سازمان.

-کمالی در سال ۸۹ به  ” بررسی رابطه نوآوری با چابکی سازمان (شرکت های بیمه ایران و پارسیان)” پرداخت  و ۵ عامل تاثیر گذار خلق ایده کارکنان به عنوان عوامل فزاینده چابکی سازمان در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهارت فردی، رسالت مشترک، رهبری تحول گرا، محیط و فراکنشی عمل کردن به ترتیب مهم­ترین عوامل برای تحقق چابکی در شرکت های خصوصی هستند. همچنین چابکی و نوآوری قابلیت سازمان را برای ایجاد تغییرات اثر بخش افزایش می‌دهد .

-نیک پور در سال ۸۹ تحقیقی تحت عنوان ” بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان” انجام داد هدف از مطالعه مذکور تعیین رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان می باشد. یافته های تحقیق نشان می­دهد که بین چابکی سازمانی و زیر متغیرهای آن یعنی پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت در کار و رضایت شغلی رابطه ای معنادار وجود دارد.

-در سال ۱۳۸۹ زنجیرچی و همکارانش تحقیقی تحت عنوان ” نقش فناوری در دستیابی به چابکی در شرکتهای الکترونیک ایران” ارائه نمودندو  در این مقاله، مفهوم فناوری در سه بعد فناوری تولید، فناوری محصول و فناوری اطلاعات دیده شده و تأثیر مؤلفه های هریک از این ابعاد بر چابکی در صنعت الکترونیک ایران بررسی و در مورد ارتباط آنها با چابکی بحث شده است. به علاوه مؤلفه های مختلف بر اساس دو عامل اهمیت و فاصلۀ آنها از وضع مطلوب، رتبه بندی شده اند که نشا ن دهندۀ اولویت پرداختن به آنها در مسیر چابکی است. در این رتبه بندی “فناوری های پیشرفتۀ تولید” در جایگاه اول قرار گرفته است.

-خامدا (۱۳۸۸) درتحقیقی با عنوان بررسی رابطه میان مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی با مدیریت دانش در مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی قزوین انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد در سازمان مورد مطالعه، مدیریت آموزش وتوسعه منابع انسانی و مدیریت دانش در سطح نامطلوبی قرار دارد.  و میان مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی و کلیه مولفه های آن شامل تحلیل نیازهای آموزشی و آموزش توجیهی، توسعه مسیر شغلی کارکنان و ارتباطات، تخصیص منابع، پایش، ارزشیابی و بهبود با مدیریت دانش رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد ونهایتا”نشان می‌دهد که مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی بر روی مدیریت دانش دارای اثر مثبت، مستقیم ومعناداری برابر ۸۵ درصد می‌باشد. همچنین اثرات مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی بر مدیریت دانش صرفا” ازطریق مولفه تحلیل نیازهای آموزشی و آموزش توجیهی اعمال شده است، اما تاثیر سایر مولفه ها بر مدیریت دانش تایید نشده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید