پایان نامه مکانیک طراحی جامدات -طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌

 مطالب این پست :  پایان نامه مکانیک طراحی جامدات -طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ 130 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

«واحد تهران‌ جنوب‌»

 

دانشكده‌ فنی‌ ـ گروه‌ مهندسی‌ مكانیك‌

 

پایان‌ نامه‌:

جهت‌ اخذ درجه‌ كارشناسی‌

 

رشته‌:

مهندسی‌ مكانیك‌ – طراحی‌ جامدات‌

 

عنوان‌:

طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌

 

استاد راهنما:

آقای‌ مهندس‌ محسن‌ ذوقی‌

 

تهیه‌ كنندگان‌:

محمد مهدی‌ دیزج‌ خلیلی‌ ـ جمشید عباسی‌

 

فهرست‌

عنوان‌                                     صفحه‌

فصل‌ 1: مقدمه‌ای‌ بر مكانیزمها……….. 1

1 ـ 1 حركت‌: ……………………… 2

1 ـ 2 اهرم‌بندی‌ چهار میله‌: …………. 3

1 ـ 3 علم‌ حركت‌ نسبی‌: ……………… 7

1 ـ 4 نمادهای‌ سینماتیكی‌:………….. 8

1 ـ 5 زنجیره‌های‌ شش‌ میله‌ای‌:……….. 12

1 ـ 6 درجات‌ آزادی‌: ………………. 15

1 ـ 7 تحلیل‌ تغییر مكان‌: شاخص‌های‌ مفید برای‌ تحلیل‌ موقعیت‌ اهرم‌بندی‌ها..21

1 ـ 8 موقعیتهای‌ محدود و نقاط‌ مرگ‌ یك‌ مكانیزم‌ چهار میله‌:  27

1 ـ 9 روابط‌ محاسبه‌ زوایای‌ موقعیت‌های‌ محدود و موقعیت‌های‌ نقطة‌ مركب‌

(روش‌ ریاضی‌ ……………………… 30

1 ـ 10 مفهوم‌ حركت‌ نسبی‌:………….. 31

1 ـ 11 مركز آنی‌: ………………… 34

1 ـ 12 قضیة‌ كندی‌:……………….. 37

فصل‌ 2: مزیت‌ مكانیكی‌ ……………… 44

2 ـ 1 مزیت‌ مكانیكی‌: ……………… 45

2 ـ 2 روش‌ تحلیلی‌ برای‌ تعیین‌ سرعت‌ و مزیت‌ مكانیكی‌:    56

2 ـ 3 كمترین‌ مزیت‌ مكانیكی‌:……….. 59

فصل‌ 3: وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی…… 61

3 ـ سنتز وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌: (Internal Force Exerting Devices Synthesis)………………………. 62

 

فهرست‌

عنوان‌                                                                                     صفحه

3 ـ 1 سنتز قیچیهای‌ مركب‌ (Compond Lever ships Synthesis) 62

3 ـ 2 سنتز پرچ‌كنهای‌ یوك‌ (Yoke Riveters Syntheses) 64

3 ـ 3 سنتز عددی‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌:    66

3 ـ 4 تعداد لینكهای‌ دوگانه……….. 66

3 ـ 5 سنتز ابعادی‌:………………. 70

3 ـ 6 روشهای‌ هندسی‌:……………… 70

3 ـ 7 قطبهای‌ نسبی‌ مكانیزم‌ چهار میله‌ای‌: 71

3 ـ 8 طریقة‌ یافتن‌ قطب‌ نسبی‌: ………. 73

3 ـ 9 مكانیك‌ كلمپهای‌ خود قفل‌كن‌: (Toggle clamps Mechanic)  75

3 ـ 10 طراحی‌ كلمپهای‌ قفل‌كن‌: (Toggle Clamps Design)   78

فصل‌ 4: تحلیل‌ نیرویی……………… 81

4 ـ 1 تحلیل‌ نیرویی‌:……………… 82

4 ـ 2 قاب‌ و ماشین‌: ………………. 83

4 ـ 3 تحلیل‌ نیروی‌ كلمپهای‌ عمودی‌ و افقی‌ 84

فصل‌ 5: تعریف‌ و تقسیم‌بندی‌ فولادهای‌ ابزار 88

5 ـ 1 تعریف‌ و تقسیم‌بندی‌ فولادهای‌ ابزار: 89

5 ـ 1 ـ 1 فولادهای‌ ابزار كارگرم‌ (HOT WORK TOOL STEELS)   90

5 ـ 1 ـ 2 فولادهای‌ ابزار كار سرد (COLD WORK TOOL STEELS  91

5 ـ 1 ـ 3 فولادهای‌ابزارمقاوم‌به‌ضربه‌ (SHOCK RESISTING TOOL STEELS)…………………………………. 94

 

 

فهرست‌

عنوان‌                                                                                            صفحه‌

5 ـ 1 ـ 4 فولادهای‌ ابزار آبدیده‌ (WATER HARDENING TOOL STEELS).. 94

5 ـ 1 ـ 5 فولادهای‌ قالب‌ (MOLD STEELS) .. 95

5 ـ1ـ6فولادهای‌ابزارهای‌مخصوص‌ (SPECCIAL-PURPOSE STEELS)   TOOL 96

5 ـ 1 ـ 7 فولادهای‌ ابزار تندبر (LIGH SPEED TOOL STEELS)    97

5 ـ 2 نقش‌ عناصر آلیاژی‌ در فولادهای‌ تندبر:    100

5 ـ 3 توسعه‌ فولادهای‌ ابزار: ……… 101

فصل‌ 6: موارد استفادة‌ كلمپها …….. 103

6 ـ 1 موارد استفادة‌ كلمپها و تاگلها در صنعت‌    104

6 ـ 1 ـ 1 كلمپ‌ بادامكی‌: ………… 104

6 ـ 1 ـ 2 كلمپ‌ مدل‌ F : ………… 105

6 ـ 1 ـ 3 كلمپ‌ كوچك‌ (یا عكس‌ العمل‌ سریع‌) 105

6 ـ 1 ـ 4 كلمپ‌ پنوماتیكی‌: ………. 106

6 ـ 1 ـ 5 كلمپ‌های‌ قفل‌ كن‌ افقی‌:….. 107

6 ـ 1 ـ 6 كلمپ‌ قفل‌ كن‌ عمودی‌: ……. 108

6 ـ 1 ـ 7 كلمپ‌ كششی‌ عمل‌ كننده‌:….. 108

فصل‌ 7: طراحی‌ و ساخت‌ ……………. 109

7 ـ 1 طراحی‌ كلمپ‌ فشاری‌: ………… 110

7 ـ 2 طراحی‌ و ساخت‌:……………. 113

7 ـ 2 ـ 1 قدم‌اول‌درساخت‌كلمپ‌موردنظرلیست‌تعدادقطعات‌بكاررفته‌دركلمپ ‌است‌……………………………… 113

7 ـ 2 ـ 2 تهیه‌ نقشه‌های‌ ساخت‌ قطعات‌ و انتخاب‌ جنس‌ مواد 115

7 ـ 2 ـ 3 چگونگی‌ ساخت‌………….. 120

منابع‌……………………….. 124

 

«چكیدة‌ پایان‌نامه‌»

******

(این‌ چكیده‌ به‌ منظور چاپ‌ در پژوهش‌ نامه‌ دانشگاه‌ تهیه‌ شده‌ است‌)

عنوان‌ پایان‌نامه‌: طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌

تهیه‌كنندگان‌: محمد مهدی‌ دیزج‌ خلیلی‌ ـ جمشید عباسی‌

رشته‌ تحصیلی‌: مهندسی‌ مكانیك‌ (طراحی‌ جامدات‌)

استاد راهنما: جناب‌ آقای‌ مهندس‌ محسن‌ ذوقی‌

استاد مشاور:

تاریخ‌ نگارش‌: نیمسال‌ دوم‌ 80 ـ 79

 

    وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ نظیر قیچی‌های‌ اهرم‌ مركب‌، پرچ‌كن‌ها، مكانیزمهای‌ قفل‌كن‌ و غیره‌ كاربرد بسیار زیادی‌ در صنعت‌ دارند. هدف‌ از این‌ پروژه‌ طراحی‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ و ساخت‌ نمونه‌ای‌ از این‌ نوع‌ وسایل‌ است‌. در فصل‌ اول‌ تعریفی‌ كلی‌ از مكانیزم‌ بیان‌ می‌شود كه‌ طراحی‌ و ساخت‌ بر اصولی‌ كه‌ در این‌ فصل‌ بیان‌ شده‌ قرار دارد. در فصل‌ دوم‌ در مورد مزیت‌ مكانیكی‌ انواع‌ مكانیزمهای‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ و فرمولهای‌ مربوط‌ به‌ آن‌ بحث‌ می‌شود و در پایان‌ این‌ فصل‌ نیز در مورد كمترین‌ مزیت‌ مكانیكی‌ روابطی‌ را مطرح‌ می‌كنیم‌.

    از مطالب‌ بحث‌ شده‌ در دو فصل‌ قبل‌ برای‌ سنتز عددی‌، ابعادی‌ و آنالیز نیرویی‌ استفاده‌ می‌كنیم‌. آشنایی‌ با فولاد ابزار فصل‌ 5 پروژه‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ و در این‌ فصل‌ ما با انواع‌ فولادهای‌ ابزار و تركیبات‌ بكار رفته‌ شده‌ در آنها آشنا می‌شویم‌.

در انتها در فصل‌ 6 طراحی‌ و ساخت‌ نمونه‌ای‌ از این‌ وسایل‌ بیان‌ می‌گردد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه مکانیک طراحی جامدات -طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ 130 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید