پایان نامه ميزان انطباق بين دانش آموزان مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و دانش آموزان علوم تجربي پايه سوم راهنمايي


عنوان کامل پایان نامه :ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه۲ شیراز

۲-۵-۱-  دانسته هاي ضروري برنامه قصد شده

يادگيري در باره هر مفهوم و موضوع جديد دانش بشري، مستلزم داشتن اطلاعاتي در باره اصول و قوانين چهار زمينه ي اصلي علوم تجربي است.

علوم فيزيكي: كه شامل فيزيك و شيمي است، بيشتر به بحث در باره ي ماده و انرژي، تغييرات مواد و اثرات مواد بریکدیگرمي پردازد.

علوم زيستي: محيط زنده را مورد بحث قرار ميدهد.

علوم زمين: محيط غيرزنده را بررسي مي كند.

علم بهداشت: به بدن آدمي و بهداشت آن مي پردازد.

 

دانش آموزان بايد در دوره آموزش عمومي مجموعه كافي از اصول و قوانين فيزيك، شيمي،  زيست شناسي، زمين شناسي و بهداشت را بياموزند تا بتوانند بر پايه ي اين اصول  و قوانين دانستني هاي مورد نياز خود را ياد بگيرند. آنچه در تدوين كتاب مورد نظر بوده، از اين قرار است.

۱-كاهش موضوعات انتزاعي، تاحد امكان و تنظيم مطالب متناسب با سن دانش آموزان.

۲-الزاماًنبايدبه ساختاردانش مقيدبود ودرصورت ضرورت، مي توان تقدم وتاخر مطالب را بر هم زد.

۳-بيان مطالب بايد تا سر حد امكان به صورت تلفيقي.

۴-عكس ها و تصاوير تا حد امكان ايراني باشد.

۵-در پايان هر فصل زمينه هاي شغلي مربوط به آن فصل آورده شود.

كسب دانش پايه شرط لازم، اما نه كافي، براي يادگيري بعدي است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-۴-۲- اهداف ویژه  پژوهش

۱-۱- بين اهداف ارائه شده برنامه قصد شده و اهداف برنامه اجرا شده پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز انطباق وجود دارد.

۱-۲- تعيين ميزان انطباق بين  شرايط معلم  مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و معلم علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۳- تعيين ميزان انطباق  بين دانش آموزان مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و دانش آموزان علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۴- تعيين ميزان انطباق بين محتوای ارائه شده برنامه قصد شده و محتوای ارائه شده اجرا شده پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز

۱-۵- تعيين ميزان انطباق بينجروش تدریس پيشنهادی  برنامه قصد شده و روش تدریس برنامه اجرا شده علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  ناحيه ۲ شيراز.

۱-۶- تعيين ميزان انطباق  بين زمان پيشنهادی برنامه قصد شده و زمان اختصاص داده شده، به علوم تجربي پايه سوم راهنمايي مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۷- تعيين ميزان انطباق بين مکان(آزمایشگاه وکلاس و…) پيشنهادی سازمان برنامه ريزي كتب درسی و مکانی (آزمایشگاه وکلاس و…) اختصاص داده شده، به علوم تجربي پايه سوم راهنمايي مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۸- تعيين ميزان انطباق  بين روش ارزشيابي برنامه قصد شده و روش ارزشيابي معلم علوم تجربي پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۲-۱- تعيين ميزان انطباق بين اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۲-۲- تعيين ميزان انطباق بين محتوای برنامه قصد شده و محتوی دریافت شده دانش آموز  پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۳-۱- تعيين ميزان انطباق بين اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۳-۲- تعيين ميزان انطباق بين محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه۲ شیراز