پایان نامه موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی


عنوان کامل پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

  ۳-۵- ابزار جمع آوری داده ها

 

ابزار جمع آوری داده­ها در این پژوهش پرسشنامه است. این پرسشنامه برگرفته از پایان نامه سلیمانی(۱۳۸۷) تحت عنوان ” عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی منطقه هشت دانشگاه آزاد ” می باشد. پرسشنامه مذکور در یک مطالعه مقدماتی به افراد صاحب نظر ارائه گردید و براساس نظرات آنان بعضی سوالات که متناسب با این پژوهش بود انتخاب گردید و بعضی سوالات حذف و در بعضی از سوالات تغییراتی متناسب با این پژوهش داده شد. همچنین، سوالات مربوط به تاهل، جنسیت، سابقه فعالیت های اجرایی و مدیریتی حذف شد. در مورد عوامل انگیزشی که در پژوهش قبلی از شاخص پنج گزینه ای لیکرت برای تاثیر عوامل بر تولیدات علمی استفاده شده بود در این تحقیق از اعضای هیات علمی خواسته شد که به اولویت بندی این عوامل بپردازند تا به این طریق مهم ترین عوامل انگیزشی که در حجم تولیدات علمی موثر است، سنجیده شود. در مورد موانع انجام فعالیت های پژوهشی نیز گویه های مربوطه به صورتی که بتواند موانع و تنگناهای تولیدات مقاله را گزارش دهد تغییر یافت و به جای استفاده از شاخص های پنج گزینه ای لیکرت از اعضا خواسته شد که به اولویت بندی این عوامل بپردازند تا به این طریق مهم ترین تنگناها و موانع مشخص شود. در مورد خدمات رفاهی دانشگاهی، تجهیزات و امکانات پژوهشی رضایت اعضای را از این خدمات با تولیدات مقالات سنجیده شده است.

پرسشنامه­ي مورد استفاده در اين تحقيق از چهار بخش تشکیل شده است كه بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی از قبیل سن، گروه آموزشی، مرتبه علمی، و سابقه کار اعضای هیات علمی بود. بخش دوم پرسشنامه شامل سوالاتی در مورد مهارت های اطلاعاتی، خدمات رفاهی دانشگاهی، امکانات و تجهیزات پژوهشی، و ارتباطات علمی است. برای اندازه گیری مهارت های اطلاعاتی از ۴ گویه، برای خدمات رفاهی دانشگاهی از ۴ گویه، برای امکانات و تجهیزات پژوهشی از ۹ گویه و برای ارتباطات علمی نیز از ۹ گویه استفاده شده است. برای سنجش کلیه متغیرهای مذکور از شاخص پنج گزینه ای لیکرت با دامنه ای از نمره ۱( خیلی کم) تا ۵ (خیلی زیاد) استفاده شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین میزان تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد استفاده اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹