پایان نامه مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران


فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1. بیان مسأله. 3

2-1. اهمیت وضرورت تحقیق: 5

3-1. ادبیات تحقیق: 6

4-1. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق: 7

5-1. اهداف تحقیق.. 8

6-1 سؤال اصلی.. 8

7-1 فرضیه اصلی.. 9

8-1 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

9-1 شرح کامل روش تحقیق.. 9

10-1 بررسی و اندازه گیری متغیرها 10

11-1 روش و ابزار گردآوری داده ها 10

12-1 روش ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 10

14-1 سازماندهی تحقیق: 10

فصل دوم:  چارچوب های مفهومی و نظری تحقیق

1-2 چارچوب نظری تحقیق.. 12

1-2-2 الگوی جهان گرا یا بین المللی.. 12

2-2-2 الگوی ملی گرا 14

3-2-2 دیدگاههای اقتصادی.. 15

4-2-2 نظریه اورت لی.. 17

5-2-2 نظریه های امنیت ملی.. 19

3-2 نتیجه گیری.. 25

فصل سوم: مهاجرت نخبگان در ایران

1-3 مقدمه. 27

2-3 تعریف مهاجرت نخبگان و فرار مغزها 27

3-3 تاریخچه مهاجرت نخبگان. 31

4-3 ابعاد مختلف مهاجرت نخبگان. 36

5-3 زمینه های شکل گیری فرار مغزها 41

6-3 جهانی شدن و فرار مغزها 43

7-3 مهاجرت نخبگان و امنیت ملی 48

8-3 نقش نخبگان در روند توسعه. 49

9-3 زمینه ها و دلایل مهاجرت نخبگان در ایران. 50

1-9-3 تاریخچه مهاجرت نخبگان در ایران. 51

2-9-3 منشا اجتماعی و طبقاتی نخبگان. 62

3-9-3 هزینه مهاجرت نخبگان از کشور. 63

4-9-3 نقش نخبگان در توسعه ایران. 65

5-9-3 علل مهاجرت نخبگان از ایران. 66

6-9-3 نقش دانشگاه در کاهش مهاجرت نخبگان. 78

10-3 نتیجه گیری.. 80

فصل چهارم:مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

1-4 فرار مغزها و نارسایی در بهره گیری از مزیت عقب ماندگی.. 83

2-4 فرار مغزها و فرآیند تخریب خلاق.. 84

3-8 فرار مغزها و رکود تحقیق و توسعه. 85

4-4 فرار مغزها و نارسایی در انباشت سرمایه انسانی.. 86

5-4 فرار مغزها و سواری مجانی گرفتن از کشورهای کمتر توسعه یافته. 87

6-4 پیامدهای اقتصادی مهاجرت نخبگان. 89

7-4 فرار مغزها و کاهش رفاه مالیات دهندگان 95

8-4 تهدیدهای سیاسی – فرهنگی.. 96

9-4 سایر ابعاد تاثیر مهاجرت نخبگان بر امنیت ملی ایران. 99

10-4 سیاست های جمهوری اسلامی ایران در جهت کاهش اثرات امنیتی مهاجرت نخبگان  102

نتیجه گیری 105

فهرست منابع. 113

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید