پایان نامه مناسب ترین استراتژی ها برای این سازمان معرفی شود

۶ روش تحقیق

*دسته بندی تحقیقات براساس هدف:

تحقیقات براساس هدف به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از (بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه) از آنجایی که این تحقیق در جستجوی تدوین یک برنامه استراتژیک با مدل swot می‌باشد و نتایج حاصل از آن برای حل مشکلات خاص مربوط به شرکت ریسندگی خاورقابل اجراست، بنابراین این تحقیق از نوع کاربردی است.

  • دسته بندی تحقیقات براساس نحوه ی گرد آوری اطلاعات:

تحقیقات علمی‌براساس نحوه ی گرد آوری اطلاعات به دودسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از(توصیفی، آزمایشی) که تحقیق توصیفی شامل روشهای پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهی، بررسی موردی و تحقیق علمی– مقایسه ای است و این تحقیق یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است زیرا به بررسی ویژگی های یک جامعه آماری می‌پردازد. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵، ۶۳)

 

۱-۷ جامعه و نمونه ی آماری

این پژوهش در شرکت ریسندگی خاور صورت گرفته است و تعداد افراد جامعه محدود می‌باشد. بنابراین نمونه گیری انجام نشدوهمه افراد جامعه به عنوان نمونه در نظرگرفته شده اند که شامل مدیران و کارشناسان تولیدی و ستادی این شرکت در مجموع ۶۰ نفر می‌باشند.

 

۱-۸ روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها/ اطلاعات

در این تحقیق، از روش های کتابخانه ای ومیدانی، برای جمع آوری داده ها واطلاعات به این صورت استفاده می‌گردد که در ابتدا برای گردآوری اطلاعات، جهت ادبیات تحقیق از روش های کتابخانه ای استفاده شده و سرانجام برای جمع آوری داده های مربوط به تدوین استراتژیswot به منظور شناسایی نقاط قوت وضعف شرکت ریسندگی خاوردر زمینه تولید انواع نخ وتعیین اهمیت هریک ازعوامل، علاوه بر الگوبرداری از پرسشنامه مقالات koo و همکاران در سال ۲۰۱۱ و ؛ koo و همکاران در سال ۲۰۰۹ که سوالات برمبنای ۴ منظر کارت امتیاز متوازن تنظیم شده بودند، با تعدادی از کارشناسان و مدیران سطح عالی شرکت ریسندگی خاور مصاحبه صورت خواهد گرفت و پس از تایید نهایی استاد محترم راهنما پرسشنامه‎ی اول تنظیم خواهد شد همچنین به منظور شناسایی فرصت و تهدیدهای پیش روی شرکت ریسندگی خاور در زمینه تولید نخ وتعیین اهمیت هریک از عوامل نیز علاوه برالگوبرداری از پرسشنامه مقالات koo و همکاران در سال ۲۰۱۱ و koo و همکاران در سال ۲۰۰۹ از طریق جلسات طوفان مغزی، فاکتورهای خارجی مرتبط با جامعه، تکنولوژی، اقتصاد، محیط و چشم انداز سیاسی شرکت شناسایی گشته و پس از تایید نهایی استاد محترم راهنما پرسشنامه ی دوم نیز تنظیم خواهدشد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه از تکنیک های آمار توصیفی، میانگین و فراوانی و جهت تعیین و اولویت بندی نقاط قوت وضعف هر یک از سازه های پرسشنامه اول از امتیاز محاسبه میزان شکاف ستون اهمیت درک شده وستون عملکرد شرکت استفاده خواهد شد.

همچنین با استفاده از روش رگرسیون گام به گام تاثیر هر یک از سازه های منظر رشد و یادگیری مشتری و فرایندهای داخلی بر سازه های منظر مالی تعیین می‌گردد و جهت تعیین و اولویت بندی نقاط فرصت و تهدید هریک از سازه های پرسشنامه دوم، از روش SMEA و FMEA استفاده خواهدشد، قابل ذکر است تمام مراحل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و EXEL انجام می‌شود.

 

۱-۹ قلمروی تحقق

قلمرو تحقیق در سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی مشخص می‌گردد:

قلمرو موضوعی : این تحقیق در زمینه ی تدوین استراتژی و شناسایی نقاط قوت وضعف، فرصت و تهدید با استفاده از تکنیک SWOT برای شرکت ریسندگی خاور می‌باشد.

قلمروی مکانی : پژوهش حاضر به منظور تدوین استراتژی با استفاده از تکنیک SWOT برای شرکت ریسندگی خاور در استان گیلان، شهرستان رشت می‌باشد.

  • قلمروی زمانی : تحقیق حاضر از شهریور ۱۳۹۳ به منظور شناسایی مساله ی اصلی تحقیق و با مطالعه ی مقالات مرتبط با موضوع آغاز شد و اطلاعات به کارگرفته شده جهت تدوین استراتژی از طریق پرسشنامه درآذر ۱۳۹۳جمع آوری گردید.

۱-۱۰ محدودیت های تحقیق

محدودیت های برای انجام هرپژوهش، می‌تواند محقق را از رسیدن به نتیجه ی بهتر و دقیقتر باز دارد.

در تحقیق حاضرهم محدودیت های وجود داشته که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم وجودتحقیق کافی داخلی درخصوص تدوین استراتژی SWOT با مدلهای کمی‌FMEA و SMEA

  • عدم همکاری برخی مدیران در زمینه جلسات طوفات مغزی برای تدوین و تعیین سازه های پرسشنامه دوم.
  • عدم آشنایی و اطلاع برخی از مدیران با تکنیک SWOT.
  • محدودیت در دسترسی به سایت های معتبرعلمی‌جهت دستیابی به اطلاعات کتابخانه ای.

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید