پایان نامه ملاحظات فردی رهبر و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،شرکن نفت


تعریف عملیاتی:

رهبری تحول گرا: برای سنجش رهبری تحول گرا  از ۳۹ سوال ۵ گزینه ای استفاده می شودسطح اندازه گیری پرسشنامه ترتیبی و براساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت می باشد سوالات این پرسشنامه درجهت مثبت تنظیم شده است.

ملاحظات فردی: برای سنجش ملاحظات فردی از ۹ سوال ۵ گزینه ای استفاده می شودسطح اندازه گیری پرسشنامه ترتیبی و براساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت می باشد سوالات این پرسشنامه درجهت مثبت تنظیم شده است.

انگیزش الهامی: برای سنجش انگیزش الهامی  از ۱۰ سوال ۵ گزینه ای استفاده می شودسطح اندازه گیری پرسشنامه ترتیبی و براساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت می باشد سوالات این پرسشنامه درجهت مثبت تنظیم شده است.

انگیزش فکری: برای سنجش انگیزش فکری از ۱۰ سوال ۵ گزینه ای استفاده می شودسطح اندازه گیری پرسشنامه ترتیبی و براساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت می باشد سوالات این پرسشنامه درجهت مثبت تنظیم شده است.

نفوذ(کاریزما): برای سنجش نفوذ(کاریزما)رهبر  از ۱۰ سوال ۵ گزینه ای استفاده می شودسطح اندازه گیری پرسشنامه ترتیبی و براساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت می باشد سوالات این پرسشنامه درجهت مثبت تنظیم شده است.

مدیریت دانش: برای سنجش مدیریت دانش پرسشنامه ای ۱۹ سوالی به صورت ۵گزینه ای در قالب طیف لیکرت طراحی شده است.

۱-۷قلمرو تحقیق :

قلمرو تحقیق از نظر مکانی،زمانی و موضوعی به صورت زیر می باشد:

۱-۷-۱قلمرو مکانی:

از نظر مکانی این تحقیق در سازمان صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در کشور ایران و در تمامی دفاتر نمایندگی های آن انجام می پذیرد.

۱-۷-۲قلمرو زمانی:

این پژوهش در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۲ شمسی انجام می گیرد.

۱-۷-۳قلمرو موضوعی:

این پژوهش در حوزه مبانی سازمان مدیریت و مبحث مربوط به رهبری در سازمان و همچنین در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات یعنی مدیریت دانش انجام می پذیرد.

۱-۸ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

موضوع رهبری تحول گرا و رابطه آن با ایجاد دانش سازمانی از مقوله های مهمی است که سازمان ها با آن درگیر هستند.باید گفت تا کنون تحقیقی به بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و ایجاد دانش سازمانی نپرداخته است.از طرفی این تحقیق در یک سازمان خدماتی انجام می شود در حالیکه اکثر تحقیقات مرتبط با مدیریت دانش در سازمانهای صنعتی انجام پذیرفته است.

 

 

 

۱-۹ محدودیت تحقیق:

هر تحقیقی در حین انجام دارای محدودیت هایی می باشد که محقق با آنها در هنگام اجرا روبرو می شود.این محدودیت ها به ویژه در حوزه علوم انسانی بیشتر به چشم می آیند.از جمله محدودیت هایی که در این تحقیق وجود داشت عدم آگاهی کارکنان از حوزه رهبری تحول گرا در سازمان و همچنین عدم باور اینکه رهبری تحول گرا منشاء تغییرات در سازمان می تواند باشد،بود.علاوه بر این در حوزه مدیریت دانش نیز کارکنان دارای اطلاع و آگاهی کافی از این حوزه مهم نبودند و در پاسخ به سوالات این حوزه دقت زیادی را صرف نمی نمودند.

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید