پایان نامه مقطع کارشناسی روانشناسی – شن بازی درمانی و درمان کودکان بیش فعال

دانلود متن کامل پایان نامه روانشناسی درباره کودکان بیش فعال با فرمت ورد  word

 پایان نامه مقطع کارشناسی رشته روانشناسی با موضوع :

شن بازی درمانی و درمان کودکان بیش فعال

دانشگاه پیام نور

مرکز ورامین

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

رشته روانشناسی

 

عنوان پژوهش :

بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال 7-5 سال استان تهران

 

استاد راهنما:

دکتر ابوالفضل شعبانپور

 

پژوهشگر :

مریم عسگری علیزاده

پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال 7-5 سال استان تهران می‌پردازد که توسط دانشجو مریم عسگری علیزاده به شماره دانشجویی 7962307005 درنیمسال اول 85-84 جهت اخذ کارشناسی رشته روانشناسی عمومی صورت گرفته است.

نامبرده موفق به اخذ نمره                   درسطح                     شده است.

 

استاد راهنما

دکتر ابوالفضل شعبانپور

 

به نام خدای یگانه

این پایان نامه راتقدیم میدارم به تمام فرهیختگان….

به تمامی کسانی که در راه اعتلای علم ودانش بشریت رنج می برند.

تقدیم به روح شریف انسان که بی رنج به گنج نمی رسند.

و باز به اسطوره های واقعی زندگی به پدر، مادر، برادر و همسری که مشوق این راه سختند. اگر مهربانی وعطوفت و یاری این یاوران نباشد مسلماً هیچ کلیدی برقفل مجهول جهل و نادانی فایق نخواهد گشت.

اینک دراین زمانه‌ی سر درگمی که بشریت بی محابا بسوی دانش و آگاهی گام برمی دارد من تمام دسترنجم را تقدیم می دارم به تمامی آن عزیزان و استادانی که دراه این موفقیت مهربانانه سوختند و رنج بردند.

قسم به خون قلم تمامی دانشمندان و سوی چشم تمامی علم اندوزان که آگاهی و دانش بدون این سوختنیها و رنجها هرگز نخواهد پائید…

 

چکیده

پژوهش به بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال 7-5 سال استان تهران پرداخته است.

برای تشخیص کودکان بیش فعال از پرسشنامه کانرز استفاده شده و همینطور از سینی شن بعنوان ابزار استفاده شد.

ازآنجائیکه آزمودنیها دردو گروه آزمایش و کنترل قرار داشتند گروه آزمایشی مورد درمان قرارگرفتند اما گروه کنترل که از شیوه‌ی آموزش مهد کودک استفاده کرده بودند با افزایش بیش فعالی روبرو شدیم که در این پژوهش شیوه‌ی آموزشی مهد کودک‌ها مورد انتقاد قرار گرفت.

 

فهرست عناوین

فصل اول …………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………. 5

ضرورت و هدف پژوهش …………………………………………………………………….. 7

فرضیه‌ی پژوهش ……………………………………………………………………………….. 9

سوال پژوهش …………………………………………………………………………………….. 9

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………… 9

فصل دوم ………………………………………………………………………………………….. 11

اختلال مربوط به کمبود توجه (بیش فعالی)……………………………………………… 12

نشانه های کمبود توجه – بیش فعالی درکودکان …………………………………….. 12

عوامل مؤثر در بروز بیماری ……………………………………………………………….. 21

شیوع …………………………………………………………………………………………………. 25

بیش فعالی و رابطه آن با جنسیت ………………………………………………………….. 26

سبب شناسی ………………………………………………………………………………………. 27

خصوصیات بالینی (ADHD)………………………………………………………………….. 28

درمان ……………………………………………………………………………………………….. 30

دارو درمانی ………………………………………………………………………………………. 31

رفتار درمانی ……………………………………………………………………………………… 34

روشهای عامل سنتی …………………………………………………………………………… 34

بازی چیست؟………………………………………………………………………………………. 36

عوامل مؤثر در بازی …………………………………………………………………………… 37

تأثیر جنس …………………………………………………………………………………………. 37

تأثیر هوش …………………………………………………………………………………………. 38

تأثیر سن ……………………………………………………………………………………………. 39

تأثیر محیط ………………………………………………………………………………………… 39

بازی واهمیت آن …………………………………………………………………………………. 40

ارزشهای بازی …………………………………………………………………………………… 41

انواع بازی از دیدگاه پیاژه ……………………………………………………………………. 43

بازی تمرینی ………………………………………………………………………………………. 43

انواع بازیهای تمرینی …………………………………………………………………………… 45

بازی نمادین ……………………………………………………………………………………….. 46

مراحل بازیهای نمادین ………………………………………………………………………… 47

انواع بازیهای نمادین …………………………………………………………………………… 48

بازی با قاعده ……………………………………………………………………………………… 51

نظریه های مربوط به بازی ………………………………………………………………….. 52

نظریه‌ی انرژی اضافی یا مازاد……………………………………………………………… 52

نظریه‌ی پیش تمرین …………………………………………………………………………….. 53

نظریه‌ی استراحت و رفع خستگی ………………………………………………………….. 53

نظریه‌ی تکرار فعالیتهای اجدادی …………………………………………………………… 54

نظریه‌ی تکرار فعالیتهای غریزی …………………………………………………………… 55

نظریه‌ی جبران ……………………………………………………………………………………. 55

نظریه‌ی اصل لذت ………………………………………………………………………………. 56

کاتارسیس …………………………………………………………………………………………. 56

دیدگاه دکرولی درمورد بازی ………………………………………………………………. 57

دیدگاه فروبل ……………………………………………………………………………………… 58

دیدگاه ژان شاتو …………………………………………………………………………………. 58

دیدگاه پرز …………………………………………………………………………………………. 59

دیدگاه اشترن …………………………………………………………………………………….. 60

دیدگاه شارلوت بوهلر …………………………………………………………………………. 60

دیدگاه هارلوک …………………………………………………………………………………… 61

دیدگاه اسپادگ ……………………………………………………………………………………. 62

طبقه بندی پارتن براساس میزان درگیری اجتماعی …………………………………. 64

طبقه بندی لوون فلد …………………………………………………………………………….. 66

بازیها از نظر اجرا ………………………………………………………………………………. 66

اسباب بازی ……………………………………………………………………………………….. 68

ویژگی های اسباب بازی ……………………………………………………………………… 69

انواع اسباب بازی ……………………………………………………………………………….. 70

ارزش درمانی بازی ……………………………………………………………………………. 76

بازی درمانی چیست؟…………………………………………………………………………… 77

بازی درمانی از نظر روش شناختی موضوع ………………………………………….. 78

انشعاب بازی درمانی براساس نظریه روانکاوی …………………………………….. 79

بازی درمانی فعال ………………………………………………………………………………. 79

بازی درمانی غیرفعال …………………………………………………………………………. 80

بازی درمانی گروهی …………………………………………………………………………… 81

مفاهیم و نظریه های بازی در قرن بیستم ………………………………………………. 82

اتاق بازی درمانی ……………………………………………………………………………….. 90

شن بازی درمانی و تاریخچه آن …………………………………………………………… 91

اهمیت شن در تکنیک دنیا …………………………………………………………………….. 99

گستره‌ی نظریه کاف درشن بازی …………………………………………………………. 104

فرآیند بهبودبخشی و درمان شن بازی ………………………………………………….. 106

قدرت درمانی شن بازی از دیدگاه یونگ ………………………………………………… 108

تعبیر وتفسیر با تأخیر …………………………………………………………………………. 110

از رمز درآوردن سینی های شن ………………………………………………………….. 113

کودک از بازی با شن چه چیزهایی یاد می گیرد؟…………………………………….. 115

مراحل رشدی پیاژه در شن بازی کودکان …………………………………………….. 119

مروری بر تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………… 125

فصل سوم …………………………………………………………………………………………. 136

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 137

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………… 137

نمونه وروش نمونه گیری ……………………………………………………………………. 137

ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………. 138

مقیاس درجه بندی معلم کانرز ……………………………………………………………… 139

روش آماری ………………………………………………………………………………………. 140

روش اجرا………………………………………………………………………………………….. 140

مشاهدات بالینی ………………………………………………………………………………….. 141

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………. 143

فرضیه ‌ی پژوهش ………………………………………………………………………………. 144

جداول ……………………………………………………………………………………………….. 144

نمودار ……………………………………………………………………………………………….. 147

فصل پنجم …………………………………………………………………………………………. 148

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 149

لزوم آموزش والدین و آموزگاران ……………………………………………………….. 151

درمان اختلال بیش فعالی-کم توجهی (ADHD) با رویکرد شناختی – رفتاری …….. 152

انتقادات ……………………………………………………………………………………………… 161

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 162

پیوست……………………………………………………………………………………………….. 164

منابع …………………………………………………………………………………………………. 167

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی روانشناسی – شن بازی درمانی و درمان کودکان بیش فعال

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید