پایان نامه مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر درباره شبکه های پر سرعت

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 Executive Summary

خلاصه وضعيت (سابقه)     

شبكه اینترنت در طول عمر بيست و پنج ساه خود همواره به نحوي پيشرفت نموده است. كه بتواند نيازهاي روزافزون شبكه‏هاي Jpocket switched شبكه هايي كه در آنها ابتدا پيام اوليه به قسمتهاي كوچكتري تقسيم شده آنگاه اين قطعات كوچك در به مقصد به يكديگر پيوسته و پيام نهايي را تشكيل مي دهند.م.[ اين شبكه به دليل دارا بودن هزينه هاي اندك و معدود و قابليت اطمينان بالا و سهولت تعمير و نگهداري و همچنين نصب به نحوي چشمگير گسترده شده و بخش بزرگي از شبكه جهاني اترنت و ترافيك وابسته به شبكه‏هاي اترنت ختم مي گردد. از سوي ديگر به دليل رشد روز افزون ميزان سرعت شبكه‏هاي كامپيوتري، شبكه اترنت نيز همگام با افزايش سرعت رشد يافته و درجهت همسويي با اين رشد سرعت پيشرفت نموده است.

شبكه هاي استاندارد يك گيگابيتي اترنت هم اكنون به بوته فراموشي سپرده شده اند و اصولاً شبكه هاي كوچك فعلي اترنت در سطح وسيعتر و در محدوده ميان ابر شهرها گسترش يافته و مورد استفاده قرار مي گيرند و در نهايت اينكه شبكه‏هاي سريع 10 گيگابيتي در حال تكامل مي‏باشند. اين رشد روز افزون نه تنها به دليل افزايش ترافيك ارتباطات بلكه به دليل افزايش وسايل و تشكيلاتي با پهنه باند وسيع دربازار مصرف بوجود آمده است.

اصولاً سيستم اترنت 10 گيگابايتي با سيستم هاي استاندارد قديم تفاوت دارد چرا كه اين شبكه تنها به استفاده از فيبرهاي نوري و تنها در مد Full-duplex فعاليت نموده و اين بدان مفهوم است كه نياز به اجراي پروتوكولهاي برخورد اطلاعات ديگر ضرورتي ندارد. مي توان شبكه اترنت را تا سطح 10 گيگابيت در ثانيه گسترش داد اما بايد بدانيد كه در نهايت اين شبكه باز هم شبكه اترنت باقي خواهد ماند و همچنان از فرمت Packet پيروي خواهد نمود و كليه امكانات فعلي به سيستم هاي جديد منتقل خواهند گرديد.

علاوه بر اين شبكه ارتباطي 10 گيگابيتي هرگز مانع از سرمايه گذاري در سيستم هاي اساسي و زير بنايي فعلي نخواهد گرديد. كليه سياستگداري ها با اين اطمينان انجام شده كه سيستم جديد ما با سيستم هاي فعلي همانند SONET سازگاري داشته باشد اين استاندارد امكان ارتباط Ethanet Packets را با شبكه‏هاي SONET با عدم كارآيي بسيار محدود درفراهم مي سازد.

گسترش شبكه اترنت در حال حاضر مجدداً در گسترش شبكه‏هاي وسيعتر ادغام ميگردد. يعني شبكه SONET و يا شبكه اترنت از نوع End-to-End . با توجه به تعادل ترافيك فعلي درشبكه اترنت و با توجه به تمايل شديد مشتركين جهت دسترس به اطلاعات شنيداري از طريق Paket data چنين به نظر مي رسد كه استاندارد اترنت 10 گيگابيتي به هماهنگي و همسويي شبكه هايي كه اصولاً جهت انتقال صدا طراحي شده اند با شبكه‏هاي جهت گيري شده در جهت انتقال اطلاعات data كمك نمايد.

Introduction

مقدمه

اين مقاله با همكاري گروهي از فروشندگان و عرضه كنندگان فعال در زمينه توزيع و اشاعه سيستم هاي جديد 10 مگابيتي تهيه گرديده است. در ابتدا اين مقاله به شرح اطلاعاتي در ارتباط با اين اتحاديه پرداخته آنگاه نگاهي به پروژه IEEE 802.3ac پرداخته و نگاهي اجمالي نيز به تكنولوژي10gbe خواهيم داشت. در ادامه نيز به شرح سيستم و امكان اجراي عمليات در سطح داخلي پرداخته و سپس وضعيت 10gbe رادر بازار مصرف مورد بررسي قرار خواهيم داد. در انتها اطلاعات جزئي تري را در ارتباط با تكنولوژي 10gbe مانند اجزاء و تجهيزات الكتريكي ونوري ارائه خواهيم نمود.

The 10 GiGabit Ethernet Alliance

اتحاديه شبكه اترنت 10 گيگابيتي

اين اتحاديه جهت توسعه و اشاعه تكنولوژي شبكه اترنت 10 گيگابيتي تشكيل گرديد تا از اين طريق امكان نصب تجهيزات و استفاده از اين شبكه فراهم آمده و به عنوان يك عنصر كليدي در ارتباط سيستم هاي اطلاعاتي، ارتباطاتي و محاسباتي بكارگرفته شود.

منشور اتحاديه شبكه اترنت 10 گيگابيتي شامل موارد زير است.

-پشتيباني از استانداردهاي شبكه اترنت 10 گيگابيتي كه در استاندارد گروه عملياتي IEE802.3 گنجانيده شده است.

-توزيع و توسعه منابع مربوطه جهت همگرايي و هم سويي درزمينه مسايل فني

-تحريك و توسعه شبكه اترنت استاندارد 10 گيگابيتي در نزد صنايع و توسعه كاربرد آن

-تسريع پروسه هاي پذيرش و استفاده از محصولات و خدمات مربوط به شبكه اترنت 10 گيگابيتي

ايجاد ارتباط مابين تامين كنندگان و مصرف كنندگان صنايع مخابراتي و ارتباطاتي مربوط به شبكه اترنت 10 گيگابيتي

The 10 Gigabit Ethernet Project

پروژه اترنت 10 گيگابيتي

هدف از ايجاد شبكه اترنت 10 گيگابيتي ارائه استانداردي در زمينه توسعه پروتوكول‏هاي 802.3 تا سطح سرعت 10 گيگا بيت در ثانيه و افزايش استفاده از شبكه اترنت و ضميمه آن به شبكه WAN مي باشد. جهت اجراي اين پروژه لازم است تا پهناي باند ضمن در نظر گرفتن مسئله سازگاري با اترنتي هاي ساخته شده از نوع 3/802 به نحو چشمگيري گسترش يابد همچنين لازم است تا اين سيستم هاي جديد با كليه موارد اصولي و عملياتي و مديريتي قديمي تر و همچنين سرمايه گذاري هاي انجام شده مطابقت داشته باشد.

جهت ارائه يك استاندارد، استاندارد IEEE’S 802.3ac در پنج قسمت در ارتباط با شبكه اترنت 10 گيگابيتي از نوع P ارائه گرديد كه اين پنج مقوله عبارتند از:

-اين سيستم بايد داراي پتانسيل بالايي در بازار مصرف بوده و طيف وسيعي از كاربردها را شامل باشد و گروه بزرگي از توليد كنندگان و فروشندگان از آن پشتيباني نموده و گروه بزرگي از خريداران نيز از آن استفاده نمايند.

-اين سيستم بايد با ساير سيستم هاي موجود سري 3/802 و استانداردهاي مربوط به آن پروتوكول همخواني داشته و همچنين با سيستم هاي باز ارتباطات داخلي
(Open sys. Inter Vonnect:on)OSI و همچنين پروتوكول مديريت ساره شبكه Simple Netwerk Management Protocol نيز سازگار باشد.

  • اين سيستم بايد اساسا با استانداردهاي قديمي 3/802 تفاوت داشته و در واقع به عنوان راه حلي جديد در حل مسايل و نه به عنوان جايگزين سيستم هاي قديمي‏تر طراحي گردد.
  • -بايد امكان تاييد عملي بودن طرح از لحاظ تكنيكي پيش از تصويب نهايي فراهم گردد.
  • بايد اين طرح از لحاظ پولي توجيه اقتصادي داشته باشد و كليه هزينه ها و سرمايه گذاري ها چه در مرحله ساخت و نصب و چه در مرحله مديريت كاملاً واضح و مشخص گردد و كارآيي مورد نظر را از لحاظ بهينه سازي امور تامين نمايد.

Standard time table

جدول زمان استانداردها:

شكل1: نكات كليدي جهت طراحي و توسعه شبكه 10 گيگابيتي

The 10 Gigbit Ethernet Standard

استاندارد شبكه اترنت 10 گيگابيتي

مدل ارائه شده از سوي اداره استاندارد جهاني تحت عنوان سيستم هاي ارتباطاتي باز (O8I)Open Sys. Interconnection، اترنت در واقع از نوع پروتوكول لايه 2 محسوب مي گردد. شبكه ارتباطي اترنت 10 گيگابيتي از كنترل جستجو اترنت IEEE802/3 استفاده كرده و از فرمت IEEE802/3 و حداكثر و حداقل فريم IEEE802/3 پيروي مي نمايد.

از آنجائيكه مدل اترنت 1000 ABSE-X و 1000 ABSE-t در شبكه جديد دست نخورده باقي مي ماند، شبكه 10 گيگابيتي از مدل توسعه اي طبيعي اترنت جه از لحاظ سرعت و چه مسافت پيروي خواهد نمود. از آنجائيكه اين پروتوكول تنها از فيبر نوري و Full – duplex استفاده مي‏كند ديگر نيازي به پيروي از پروتوكول تشخيص برخورد و سيستم شناسايي چند گانه كاربر CSMA/CD كه سبب كند شدن سيستم در سيستم هاي اتر نت half –duplex مي گردند، مشاهده نمي گردد. در ساير موارد اترنت 10 گيگا بيتي همانند مدل اتر نت اصلي باقي خواهد ماند.

PHY (وسيله فيزيكي اترنت) كه به مدل OSI و لايه يكم تعلق دارد سيستم هاي ارتباطي را خواه از نوع سيم هاي مسي، خواه فيبر نوري به لايه MAC كه متعلق به لايه 2، OSF مي باشد مرتبط مي سازد. بعدها معماري اترنت به نحوي تغير مي يابد كه PHY لايه يكم را به دو قسمت وابسته به لايه فيزيكي PMD و زير لايه فيزيكي رمز گذار PCS تقسيم نمايد، به عنوان مثال مي توان گفت كه فرستنده ها و گيرنده هاي نوري از نوع PMD مي‏باشند.

PCS ها خود به بخشهايي مانند رمز گذارها (مثلاً 64/66b) و مالتي پلكسرها تقسيم مي شوند.

سري 802.3ac دو نوع PHY را معرفي مي نمايد.

LANPHY و WANPHY (در ادامه شرح داده مي‏شود.)

WANPHY در واقع نوع پيشرفته LANPHY محسوب مي گردد. اين PHY‏ها فقط توسط PCS ها شناسايي شده و شامل انواعي از PMD خواهند بود.

10 Gigabit Ethernet in the Market Place

وضعيت اترنت 10 گيگابيتي در بازار فروشي:

افزايش ميزان ترافيك در شبكه هاي جهاني سبب گرديده تا مديران و طراحان شبكه و همچنين توليد كنندگان تجهيزات وابسته به دنبال تكنولوژي‏هاي با سرعت بالاتر جهت حل مشكل پهناي باند باشند. امروزه اين مديران از شبكه اترنت به عنوان اسكلت و استخوان بندي شبكه خود استلفاده مي كنند. اگر چه اين شبكه ها با مسايل و مشكلات بسياري روبرو مي‏باشند اما در مجموع شبكه اترنت 10 گيگابيتي داراي مزيت هاي كليدي بسياري در شبكه هاي پر سرعت مي‏باشند.

-پيشرفت آهسته اما مستقيم به سوي كارآيي بالاتر بدون ايجاد هر گونه وقفه

-پايين بودن هزينه ها در مقابل تكنولوژي فعلي شامل هزينه هاي اجرايي و پشتيباني

-ابزار مديريتي ساده و مرسوم و همچنين ساختار زير بنايي و مهارتي رايج

-توانايي پشتيباني از تجهيزات جديد و انواع مختلف ديتا

-انعطاف در طراحي شبكه

-تامين تجهيزات و منابع از سوي توليد كنندكان مختلف و تضمين اجرايي پروژه مديران طرح و همچين توليد كنندكان تجهيزات شبكه به هنگام طراحي به مشكلات بسياري در زمينه انتخاب مواجه مي‏باشند. اين متخصصين جهت طراحي شبكه‏هاي ارتباطي داخلي و ميان شهري با انواع مختلفي از روشها، سيستم ها و تكنولوژي‏ها روبرو مي‏باشند.

اترنت (000/100 و 000/10 مگا بيت در ثانيه) ، oc12(622 مگابيت درثانيه)
oc-48(488/2 گيگا بيت در ثانيه). Sonet يا شبك معادل
SPH ، SPH(POSS , Packet over Sonet) و سيستم جديد IEEE802 (17/802) طراحي توپولوژي شبكه و سيستم هاي اجرايي وابسته با توجه به شبكه اترنت چند لايه‏اي از نوع گيگابيت صورت مي‏گيرد. در شبكه هاي LAN، مي توان هسته مركزي شبكه و به سهولت به انواع 10 گيگابيت جهت ايجاد ارتباطات ميان شهري و فواصل طولاني ارتقاء داد.

دومين گام در اين پروژه تركيب پهنه باند مالتي گيگا بيت با سرويسهاي هوشمند و ايجاد و شبكه هاي مالتي گيگا بيت جهت طراحي استخوان بندي طرح و ايجاد پيرو هاي 10 گيگابيتي در انتها مي باشد.

در پاسخ به گرايشي بازار شبكه اترنت گيگابيت به شبكه هاي خصوصي در دهها كيلومتر دورتر كشيده شده است با استفاده از شبكه اترنت 10 گيگابيتي ضمن دسترسي به سرعتهاي بسيار بالا امكان افزايش مسافت ميان شبكه ها نيز فراهم گرديده است. در آينده مديران شبكه خواهند توانست با استفاده از شبكه اترنت 10 گيگا بيتي، معماري شبكه هاي WAN, MAN, LAN را درلايه دوم ارسال اطلاعات به عهده بگيرند.

پهنا يا نه شبكه اترنت را مي توان در فاصله10Mbps تا 10Gbps – نسبت 1 به 1000 بدون در نظر گرفتن مسايل مربوط به سرويسهاي هوشمند شبكه مانند لايه 3 نوع و 7 و كيفيت سرويس دهي شبكه CSOS كلاس سرويس دهي COS Caching به تعادل بار اعمال شده به سرور، امنيت و سياستگذاري بر اساس قابليت هاي شبكه، تنظيم نمود. به سبب پيوستگي و يكنواختي شبكه اترنت در كليه محيط ها، با گسترش IEEE802.3ac مي توان خدمات دهي در كليه سطوح شبكه، شامل ساختارهاي زير بنايي WAN, MAN, LAN را نيز به انجام رسانيد. در چنين وضعيتي همسويي شبكه هاي طراحي شده بر اساس صدا و اطلاعات از طريق اترنت به امري بديهي مبدل خواهد گرديد.

از سوي ديگر با بهينه شدن سرويس دهي Tcpiip امكان انتقال اطلاعات بسته بندي شده صدا و تصوير ويدئويي بدون انجام اصلاحات و تغييرات در شبكه اترنت فراهم خواهدگرديد

با بررسي وضعيت نسخه هاي قديمي‏تر اترنت به اين نتيجه خواهيم رسيد كه هزينه انتقال 10 گيگا بيت اطلاعات در ثانيه با ايجاد تكنولوژي جديد به شدت تنزل پيدا خواهد نمود. بر خلاف سيستم هاي ارتباطي ليزري 10 گيگابيت در ثانيه، شبكه اترنت 10 گيگابيتي در فواصل كمتر از 40 كيلومتر و با استفاده از فيبرهاي نوري تك مد (SM) امكان كاهش هزينه ها را با استفاده از تشكيلات اپتيكي Uncooled (گرم) و ليزرهايي از نوع Vesel, Vertical Cavity emitking lasesr كه جهت كهاش PMD سبب كاهش هزينه ها مي گردند، فراهم خواهد آورد. علاوه بر اين تكنولوژي توليد تراشه هاي سيليكوني امكان توليد تراشه هاي سيليكوني امكان توليد تراشه هاي بسيار فشرده و ارزانقيمت را فراهم خواهد آورد. دست آخر اينكه بازار مصرف با هر گونه حركت در زمينه تكنولوژي هاي جديد شتاب بيشتري را در ميان سازندگان ايجاد مي نمايد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته کامپیوتر درباره شبکه های پر سرعت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید