پایان نامه مقدمه و تصحیح نسخه خطّی دیوان نجیب­الدین اصفهانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشکده علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.»

 عنوان:

مقدمه و تصحیح نسخه خطّی دیوان نجیب­الدین اصفهانی

استاد راهنما:

دکتر  عطامحمد رادمنش

استاد مشاور:

دکتر شهرزاد نیازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

1- نجیب‌الدّین رضا اصفهانی………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- آثارِ نجیب…………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-1-1- نورالهدایه…………………………………………………………………………………………………………. 4

1-1-2- سبع‌المثانی ………………………………………………………………………………………………………. 4

1-1-3- خلاصه الحقایق ………………………………………………………………………………………………. 5

1-1-4- دستور سلیمان ………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1-5- دیوان غزلیات ………………………………………………………………………………………………….. 5

1-2- ارزیابی شعرِ نجیب اصفهانی………………………………………………………………………………………… 5

1-2-1- ابیاتِ برجسته بر سیاقِ سبکِ هندی…………………………………………………………………… 6

1-2-2- آرایه‌های ادبی…………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-2-1- تشبیه…………………………………………………………………………………………………….. 6

1-2-2-2- استعاره…………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-2-3- مجاز………………………………………………………………………………………………………. 6

1-2-2-4- تناسب……………………………………………………………………………………………………. 7

1-2-2-5- تمثیل…………………………………………………………………………………………………….. 7

1-2-2-6- ایهام………………………………………………………………………………………………………. 7

1-2-2-7- واج‌آرایی و تضاد……………………………………………………………………………………. 7

1-2-2-8- اسلوب معادله………………………………………………………………………………………… 7

1-2-2-9- متناقض‌نما (پارادوکس)………………………………………………………………………….. 7

1-2-2-10- تلمیح………………………………………………………………………………………………….. 8

1-2-3- موسیقی شعر…………………………………………………………………………………………………….. 8

1-3- اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………. 9

1-3-1- اصطلاحاتِ موسیقی……………………………………………………………………………………. 9

1-3-2- اصطلاحاتِ نرد و قمار………………………………………………………………………………… 9

1-4- ردّ پای شعرِ پیشینیان در شعرِ نجیب……………………………………………………………………………… 9

عنوان                                                                                                           صفحه

1-4-1- مولانا……………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-2- سعدی………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-4-3- حافظ……………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-4- بیدل دهلوی……………………………………………………………………………………………………… 11

1-4-5- صائب………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-5- نقش مذهب در شعرِ نجیب………………………………………………………………………………………….. 12

1-6- ممدوحانِ نجیب در شعرِ او………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-1- عظیم‌خان………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-2- شاه میرزا هاشم…………………………………………………………………………………………………. 13

1-6-3- مسعود میرزا…………………………………………………………………………………………………….. 13

1-7- معرفی نسخۀ خطی و توضیحاتی پیرامونِ روشِ تصحیح………………………………………………. 13

1-8- رسم الخط…………………………………………………………………………………………………………………… 14

1-9- تصویرِ صفحاتِ آغاز، میانی و انجامِ نسخه…………………………………………………………………… 15

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- پرسش‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 18

1-2- فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-3- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-4- پیشینۀ تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 18

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-6- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 18

فصل دوم: متن تصحیح شده نسخۀ خطی دیوان نجیب­الدین اصفهانی…………………………………………… 19

فصل سوم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

1-3- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 194

2-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………….. 194

فهرست لغات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 195

فهرست نام کسان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 201

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 206

چکیده

نجیب الدین رضا اصفهانی، شاعر و صوفی قرن یازدهم است که به نام‌های زرگر اصفهانی، نجیب تبریزی و نجیب تبریزی اصفهانی نیز اشتهار دارد. وی که از مشایخ صوفیۀ ذهبیه است در سال 1047 در اصفهان به دنیا آمده، در جوانی به شیخ محمّدعلی مؤذن خراسانی،عارفِ برجستۀ ذهبیه، دست ارادت داده و بعدها خلیفه و داماد وی گشته است. او در دورۀ سبک هندی (یا اصفهانی) زیسته، امّا در سخن‌سرایی بیشتر به شعرای عارفِ متقدّم نظر دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید