پایان نامه مقایسه ی کارکردهای اجرایی استدلال، سازماندهی -برنامه ریزی و حافظه ی کاری با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع سوم متوسطه در سال تحصیلی 91-92


دانشگاه علامه طباطبایی

       دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی

گرایش تربیتی

موضوع :

مقایسه ی کارکردهای اجرایی استدلال، سازماندهی -برنامه ریزی و حافظه ی کاری با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع سوم متوسطه در سال تحصیلی 91-92

استاد راهنما:

دکتر صغری ابراهیمی قوام

فهرست مطالب:

-1 : مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 2

2- 1: بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………….4

3-1 : اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………..10

4-1: اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 11

5-1: فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 12

6-1: تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم………………………………………………………………………………….. 13

                                               فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2. کارکردهای اجرایی…………………………………………………………………………………………………….14

3-2.مؤلفه های کارکردهای اجرایی………………………………………………………………………………………15

1-3-2.استدلال………………………………………………………………………………………………………………….16

2-3-2.سازماندهی-برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………17

3-3-2.حافظه ی فعال ………………………………………………………………………………………………………..18

4-2.مؤلفه های تکمیلی کارکردهای اجرایی …………………………………………………………………………..20

5-2. مدل های کارکردهای اجرایی ………………………………………………………………………………………21

1-5-2. مدل براون……………………………………………………………………………………………………………..21

2-5-2.مدل نورمن و شالیس ……………………………………………………………………………………………….22

3-5-2.سه لایه سارا وارد…………………………………………………………………………………………………….22

4-5-2.مدل CEO مغزی یا رهبر ارکستر( مک کلوسکی) ……………………………………………………..23

5-5-2..مدل سلسله مراتبی ………………………………………………………………………………………………….24

1-5-5-2.خودانگیختگی…………………………………………………………………………………………………….25

2-5-5-2.خودتشخیصی……………………………………………………………………………………………………..27

3-5-5-2.خودمختاری……………………………………………………………………………………………………….27

4-5-5-2.خودزادی…………………………………………………………………………………………………………..28

5-5-5-2.ماورای خود یکپارچگی………………………………………………………………………………………..28

6-2. کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجانات ……………………………………………………………………………28

7-2.کارکردهای اجرایی و یادگیری……………………………………………………………………………………..33

8-2. تاریخچه و پیشینه نظری مفهوم خود تنظیمی ……………………………………………………………………34

9-2. تعریف یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………………………………………35

10-2. ابعاد یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………………………………………..37

11-2. ویژگی های یادگیرنده گان خود نظم یافته ……………………………………………………………………38

12-2.زیر مراحل خود تنظیمی ……………………………………………………………………………………………..40

13-2.راهبردهای یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………………………………..41

1-13-2. راهبردهای شناختی …………………………………………………………………………………………41

  • راهبردهای فرا شناختی …………………………………………………………………………………….42
  • راهبرهای مدیریت منابع ……………………………………………………………………………………44

4-13-2.راهبردهای انگیزشی ………………………………………………………………………………………..44

14-2. الگوهای یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………………………………….45

1-14-2.­­مدل بیگز(یادگیری سطح بالا)………………………………………………………………………………….45

  • مدل کارور و شی یر(1990)………………………………………………………………………………46
  • واین و هدوین(1998)………………………………………………………………………………………47

4-14-2. مدل بوکائرتز(1999)……………………………………………………………………………………….47

5-14-2.مدل زیمرمن(1989-2000)……………………………………………………………………………….47

6-14-2. مدل پنتریچ(2000)………………………………………………………………………………………….48

15-2. نظریه های یادگیری خود تنظیمی…………………………………………………………………………………49

1-15-2. نظریه کنشگر ………………………………………………………………………………………………….50

2-15-2. نظریه شناختی اجتماعی …………………………………………………………………………………….50

3-15-2. نظریه ویگوتسکی …………………………………………………………………………………………………51

4-15-2.نظریه پردازش ………………………………………………………………………………………………………52

5-15-2.نظریه کارکرد زیستی …………………………………………………………………………………………….53

16-2. خود تنظیمی از بعد زیست شناختی ………………………………………………………………………………57

17-2. آموزش خود تنظیمی ………………………………………………………………………………………………..59

18-2. پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………60

1-18-2.تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………….60

2-18-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………… ………..62

                                                     فصل سوم: روش پژوهش

1-3 : مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..67

2-3 :جامه آماری ………………………………………………………………………………………………………………67

3-3 :گروه نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………67

4-3 :ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………..67

1-4-3 : خرده آزمون های حافظه عددی و تشابهات از مقیاس هوش وکسلر ………………………………..67

2-4-3 : آزمون آندره ری (تصاویر هندسی پیچیده )………………………………………………………………..68

3-4-3 : پرسشنامه زمینه کلی یادگیری…………………………………………………………………………………..68

5-3 : روایی و پایایی ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………..70

6-3 : روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..70

7-3 : روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………70

8-3 :روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………..71

                                               فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 : مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..73

2-4 : توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………………………..73

3-4 : تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………..79

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 : مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..88

2-5 : بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………88

3-5 :نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….94

4-5 :محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………..95

5-5 : پیشنهادهای کاربردی………… ………………………………………………………………………………………95

6-5 :پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………96

فهرست جدول ها

1-2 : ابعاد خود تنظیمی……………………………………………………………………………………………………….37

2-2 : راهبردهای مدیریت منابع…………………………………………………………………………………………….44

3-2 : ویژگی های اصلی یادگیرنده گان خودتنظیم از دیدگاه چهار نظریه ……………………………………49

1-4 : شاخص های توصیفی مربوط به خرده آزمون تشابهات وکسلر…………………………………………..73

2-4 : شاخص های توصیفی مربوط به خرده آزمون حافظه عددی وکسلر…………………………….74

3-4 : شاخص های توصیفی آزمون آندره ری مرحله اول…………………………………………………………76

4-4 : شاخص های توصیفی آزمون آندره ری مرحله ی دو………………………………………………………..78

5-4 :آزمون تحلیل واریانس چند متغیره به منظور تعین تفاوت بین سه گروه متغیر های استدلال،سازماندهی-برنامه ریزی و حافظه کاری……………………………………………………………………..80

6-4آزمون تساوی خطای واریانس لوین…………………………………………………………………………………81

7-4 : نتایج اثرات بین گروهی متغیر های وابسته در گروه های با خودتنظیمی بالا و پایین در متغیر های استدلال،سازماندهی-برنامه ریزی و حافظه کاری……………………………………………………………………..82

8-4 : همبستگی بین آزمون ها………………………………………………………………………………………………83

9-4: : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کارکرد اجرایی استدلال با یادگیری خود تنظیمی……………85

10-4 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کارکرد اجرایی سازماندهی برنامه ریزی(آندره ری اول ) با یادگیری خود تنظیمی…………………………………………………………………………………………………………85

11-4: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کارکرد اجرایی سازماندهی برنامه ریزی(آندره ری دو)با یادگیری خود تنظیمی…………………………………………………………………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید