پایان نامه مقایسه ی کارکردهای اجرایی استدلال، سازماندهی -برنامه ریزی و حافظه ی کاری با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع سوم متوسطه در سال تحصیلی 91-92

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه علامه طباطبایی

       دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی

گرایش تربیتی

موضوع :

مقایسه ی کارکردهای اجرایی استدلال، سازماندهی -برنامه ریزی و حافظه ی کاری با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع سوم متوسطه در سال تحصیلی 91-92

استاد راهنما:

دکتر صغری ابراهیمی قوام

فهرست مطالب:

-1 : مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 2

2- 1: بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………….4

3-1 : اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………..10

4-1: اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 11

5-1: فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 12

6-1: تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم………………………………………………………………………………….. 13

                                               فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2. کارکردهای اجرایی…………………………………………………………………………………………………….14

3-2.مؤلفه های کارکردهای اجرایی………………………………………………………………………………………15

1-3-2.استدلال………………………………………………………………………………………………………………….16

2-3-2.سازماندهی-برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………17

3-3-2.حافظه ی فعال ………………………………………………………………………………………………………..18

4-2.مؤلفه های تکمیلی کارکردهای اجرایی …………………………………………………………………………..20

5-2. مدل های کارکردهای اجرایی ………………………………………………………………………………………21

1-5-2. مدل براون……………………………………………………………………………………………………………..21

2-5-2.مدل نورمن و شالیس ……………………………………………………………………………………………….22

3-5-2.سه لایه سارا وارد…………………………………………………………………………………………………….22

4-5-2.مدل CEO مغزی یا رهبر ارکستر( مک کلوسکی) ……………………………………………………..23

5-5-2..مدل سلسله مراتبی ………………………………………………………………………………………………….24

1-5-5-2.خودانگیختگی…………………………………………………………………………………………………….25

2-5-5-2.خودتشخیصی……………………………………………………………………………………………………..27

3-5-5-2.خودمختاری……………………………………………………………………………………………………….27

4-5-5-2.خودزادی…………………………………………………………………………………………………………..28

5-5-5-2.ماورای خود یکپارچگی………………………………………………………………………………………..28

6-2. کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجانات ……………………………………………………………………………28

7-2.کارکردهای اجرایی و یادگیری……………………………………………………………………………………..33

8-2. تاریخچه و پیشینه نظری مفهوم خود تنظیمی ……………………………………………………………………34

9-2. تعریف یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………………………………………35

10-2. ابعاد یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………………………………………..37

11-2. ویژگی های یادگیرنده گان خود نظم یافته ……………………………………………………………………38

12-2.زیر مراحل خود تنظیمی ……………………………………………………………………………………………..40

13-2.راهبردهای یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………………………………..41

1-13-2. راهبردهای شناختی …………………………………………………………………………………………41

  • راهبردهای فرا شناختی …………………………………………………………………………………….42
  • راهبرهای مدیریت منابع ……………………………………………………………………………………44

4-13-2.راهبردهای انگیزشی ………………………………………………………………………………………..44

14-2. الگوهای یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………………………………….45

1-14-2.­­مدل بیگز(یادگیری سطح بالا)………………………………………………………………………………….45

  • مدل کارور و شی یر(1990)………………………………………………………………………………46
  • واین و هدوین(1998)………………………………………………………………………………………47

4-14-2. مدل بوکائرتز(1999)……………………………………………………………………………………….47

5-14-2.مدل زیمرمن(1989-2000)……………………………………………………………………………….47

6-14-2. مدل پنتریچ(2000)………………………………………………………………………………………….48

15-2. نظریه های یادگیری خود تنظیمی…………………………………………………………………………………49

1-15-2. نظریه کنشگر ………………………………………………………………………………………………….50

2-15-2. نظریه شناختی اجتماعی …………………………………………………………………………………….50

3-15-2. نظریه ویگوتسکی …………………………………………………………………………………………………51

4-15-2.نظریه پردازش ………………………………………………………………………………………………………52

5-15-2.نظریه کارکرد زیستی …………………………………………………………………………………………….53

16-2. خود تنظیمی از بعد زیست شناختی ………………………………………………………………………………57

17-2. آموزش خود تنظیمی ………………………………………………………………………………………………..59

18-2. پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………60

1-18-2.تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………….60

2-18-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………… ………..62

                                                     فصل سوم: روش پژوهش

1-3 : مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..67

2-3 :جامه آماری ………………………………………………………………………………………………………………67

3-3 :گروه نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………67

4-3 :ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………..67

1-4-3 : خرده آزمون های حافظه عددی و تشابهات از مقیاس هوش وکسلر ………………………………..67

2-4-3 : آزمون آندره ری (تصاویر هندسی پیچیده )………………………………………………………………..68

3-4-3 : پرسشنامه زمینه کلی یادگیری…………………………………………………………………………………..68

5-3 : روایی و پایایی ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………..70

6-3 : روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..70

7-3 : روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………70

8-3 :روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………..71

                                               فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 : مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..73

2-4 : توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………………………..73

3-4 : تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………..79

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 : مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..88

2-5 : بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………88

3-5 :نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….94

4-5 :محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………..95

5-5 : پیشنهادهای کاربردی………… ………………………………………………………………………………………95

6-5 :پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………96

فهرست جدول ها

1-2 : ابعاد خود تنظیمی……………………………………………………………………………………………………….37

2-2 : راهبردهای مدیریت منابع…………………………………………………………………………………………….44

3-2 : ویژگی های اصلی یادگیرنده گان خودتنظیم از دیدگاه چهار نظریه ……………………………………49

1-4 : شاخص های توصیفی مربوط به خرده آزمون تشابهات وکسلر…………………………………………..73

2-4 : شاخص های توصیفی مربوط به خرده آزمون حافظه عددی وکسلر…………………………….74

3-4 : شاخص های توصیفی آزمون آندره ری مرحله اول…………………………………………………………76

4-4 : شاخص های توصیفی آزمون آندره ری مرحله ی دو………………………………………………………..78

5-4 :آزمون تحلیل واریانس چند متغیره به منظور تعین تفاوت بین سه گروه متغیر های استدلال،سازماندهی-برنامه ریزی و حافظه کاری……………………………………………………………………..80

6-4آزمون تساوی خطای واریانس لوین…………………………………………………………………………………81

7-4 : نتایج اثرات بین گروهی متغیر های وابسته در گروه های با خودتنظیمی بالا و پایین در متغیر های استدلال،سازماندهی-برنامه ریزی و حافظه کاری……………………………………………………………………..82

8-4 : همبستگی بین آزمون ها………………………………………………………………………………………………83

9-4: : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کارکرد اجرایی استدلال با یادگیری خود تنظیمی……………85

10-4 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کارکرد اجرایی سازماندهی برنامه ریزی(آندره ری اول ) با یادگیری خود تنظیمی…………………………………………………………………………………………………………85

11-4: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کارکرد اجرایی سازماندهی برنامه ریزی(آندره ری دو)با یادگیری خود تنظیمی…………………………………………………………………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل
پایان نامه بررسی تاثیر سازمان شانگهای بر بازدارندگی از یکجانبه گرایی ایالات متحده
پایان نامه اثر مستقیم ابعاد هوش عاطفی بر ابعاد کیفیت زندگی
پایان نامه تعیین رابطه بین سبک‌های دلبستگی و سبک‌های هویت و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان
پایان نامه رابطه ی بعد اعتقادی ، خود پنداره ، حمایت اجتماعی با رضایت شغلی