پایان نامه مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران


دانشگاه شیراز

دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی

پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد رشته‌ روانشناسی

گرایش فلسفه‌ی تعلیم­ وتربیت

عنوان:

مقایسه­ی مولفه­های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه­های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد مزیدی

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-‌1- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………….. 5

‌1-‌2- ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………. 7

1-‌3- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 9

1-3-1- اهداف جزیی………………………………………………………………………………………………………. 9

1-‌4- تعاریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات …………………………………………………………………… 9

1-‌4-1- نظام آموزش و پرورش ……………………………………………………………………………………. 10

1-‌4-2- عدالت ………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-‌4-‌3- برابری ……………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-‌4-‌4‌- نابرابری …………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-‌4-‌5- برابری و نابرابری آموزشی ………………………………………………………………………………. 11

1-‌4-‌6- نظریه انتقادی …………………………………………………………………………………………………… 12

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-‌1‌- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………….. 16

2- 1- 1- پیش سقراطیان …………………………………………………………………………………………….. 16

2‌- 1‌- 1- 1- هرقلیطوس ……………………………………………………………………………………………… 16

2‌- 1‌- 1- 2- سوفسطاییان ……………………………………………………………………………………………. 16

2- 1- 2- سقراط …………………………………………………………………………………………………………… 17

2- 1- 3- افلاطون …………………………………………………………………………………………………………. 18

2- 1- 4- ارسطو……………………………………………………………………………………………………………… 18

2- 1- 5- رواقیون ………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-6- اپیکوریان……………………………………………………………………………………………………………. 20

2- 1- 7- قرون وسطی …………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-8- آگوستین…………………………………………………………………………………………………………… 20

2- 1- 9- توماس هابز …………………………………………………………………………………………………… 21

2- 1- 10- اسپینوزا ……………………………………………………………………………………………………… 22

2- 1- 11- هیوم …………………………………………………………………………………………………………… 22

2- 1- 12- روسو …………………………………………………………………………………………………………… 23

2- 1- 13- کانت ……………………………………………………………………………………………………………. 24

2- 1- 14- هگل ……………………………………………………………………………………………………………. 25

2- 1- 15- فایده گران یا اصحاب اصالت فایده …………………………………………………………… 25

2‌- 1‌- 15- 1- جرمی بنتهام ………………………………………………………………………………………… 26

2‌- 1‌- 15- 2- جان استوارت میل ………………………………………………………………………………. 26

2‌- 1‌- 15- 3- هنری سیجویک …………………………………………………………………………………… 26

2- 1- 16- کارل ماکس ………………………………………………………………………………………………… 27

2- 1- 17- نظریه های کلاسیک جامعه شناسی آموزش و پرورش درارتباط با نابرابری ……….. 27

2‌- 1‌- 17- 1- نظریه کارکردگرایی ……………………………………………………………………………… 27

2‌-1-‌17-‌1-‌1- امیل دورکیم ……………………………………………………………………………………….. 28

2‌-1-‌17-‌1-‌2- تالکوت پارسونز ……………………………………………………………………………………. 28

2‌- 1‌- 17- 2- نظریه حساب سیاسی …………………………………………………………………………. 29

2‌-1-‌17-‌2-‌1- بلاو و دانکن …………………………………………………………………………………………. 29

2‌-1-‌17-‌2-‌2- کلمن ……………………………………………………………………………………………………. 30

2‌-1-‌17-‌2-‌3- کریستوز جنکز …………………………………………………………………………………….. 30

2‌- 1‌- 17- 3- نظریه سرمایه انسانی …………………………………………………………………………… 31

2‌- 1‌- 17- 4- نظریه مارکسیستی ………………………………………………………………………………. 31

2‌-1-‌17-‌4-‌1- مارکسیست های ساختارگرا و اختیارگرا …………………………………………… 32

2‌-‌ ‌1‌‌- 17-‌4- 1- 1- لویی آلتوسر……………………………………………………………………………….. 32

2‌-‌ ‌1‌‌- 17-‌4- 1- 2- آنتونیوگراشی ……………………………………………………………………………. 32

2‌-‌ ‌1‌‌- 17-‌4- 1- 3- ماکس وبر ………………………………………………………………………………….. 33

2- 1- 18- نظرهای معاصر در جامعه شناسی آموزش و پرورش در ارتباط با نابرابری…………..34

2‌- 1‌- 18- 1- نظریه انتقادی ………………………………………………………………………………………. 34

2‌- 1‌- 18- 2- نظریه های بازتولید ……………………………………………………………………………… 34

2‌-1-‌18-‌2-‌1- نظریه باز تولید اجتماعی ……………………………………………………………………. 35

2‌-1-‌18-‌2-‌2- نظریه تطابق ………………………………………………………………………………………… 35

2‌-1-‌18-‌2-‌3- نظریه باز تولید فرهنگی ……………………………………………………………………… 36

2‌-‌ ‌1‌‌- 18-‌2- 3- 1- باسیل برنشتاین……………………………………………………………………….. ……36

2‌-‌ ‌1‌‌- 18-‌2- 3- 2- پی یر بوردیو…………………………………………………………………………….. …..37

2‌- 1‌- 18- 3- نظریه­ی مقاومت ………………………………………………………………………………… ……37

2-1-19- دیدگاه اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان درباره عدالت و برابری………………….. 38

2-1-19-1- فارابی …………………………………………………………………………………………………………… 38

2-1-19-2- خواجه نصیرالدین طوسی……………………………………………………………………………. 38

2-1-19-3- غزالی…………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-1-19-4- راغب اصفهانی………………………………………………………………………………………………. 39

2-1-19-5- علامه طباطبایی…………………………………………………………………………………………… 39

2-1-19-6- امام خمینی (ره)………………………………………………………………………………………….. 40

2-1-19-7- شهید صدر……………………………………………………………………………………………………. 41

2-1-19-8- شهید مطهری………………………………………………………………………………………………. 42

2‌-‌2- پیشینه‌ی پژوهش ……………………………………………………………………………………………… ……43

2- 2- 1- پیشینه‌ی پژوهش های کیفی…………………………………………………………………….. …..43

2- 2- 2- پیشینه‌ی پژوهش های کمّی……………………………………………………………………… …..45

2- 3- پرسش‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………. ….46

2-4-باهم نگری ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………… ….49

2-5- پرسش های پژوهش……………………………………………………………………………………………. …49

 

فصل سوم: روش پژوهش

3- 1‌‌- طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 51

3- 2 – روش داده‌یابی ……………………………………………………………………………………………………. 52

3- 3 – روش داده‌کاوی ………………………………………………………………………………………………….. 53

3- 4 – اعتبار‌سنجی پژوهش ………………………………………………………………………………………… 56

 

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4ـ 1ـ تحلیل و بررسی مصاحبه های پژوهش ……………………………………………………………… 60

4‌- 1‌- 1- 1- تعریف نابرابری آموزشی …………………………………………………………………………. 61

4‌- ‌‌‌1-1-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری ………………………………………………………………………. 62

4‌- ‌‌‌1-1-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره یک ……………………….. 64

4- 1- 2- نکات کلیدی مصاحبه شماره دو ………………………………………………………………….. 65

4‌- 1‌- 2- 1- تعریف نابرابری آموزشی …………………………………………………………………………. 65

4‌- ‌‌‌1-2-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی ……………………………………………………….. 65

4- 1- 3- نکات کلیدی مصاحبه شماره سه ………………………………………………………………… 66

4‌- 1‌- 3- 1- تعریف نابرابری آموزشی …………………………………………………………………………. 67

4‌- ‌‌‌1-3-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی ……………………………………………………….. 67

4‌- ‌‌‌1-3-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی ………………………………………………………………….. 68

4- 1- 4- نکات کلیدی مصاحبه شماره چهار ……………………………………………………………… 69

4‌- 1‌- 4- 1- تعریف نابرابری آموزشی …………………………………………………………………………. 69

4‌- ‌‌‌1-4-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی ………………………………………………………. 70

4‌- ‌‌‌1-4-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره چهار …………………….. 72

4- 1- 5- نکات کلیدی مصاحبه شماره پنج ……………………………………………………………….. 72

4‌- 1‌- 5-1- تعریف نابرابری آموزشی ………………………………………………………………………….. 73

4‌- ‌‌‌1-5-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی ………………………………………………………. 73

4‌- ‌‌‌1-5-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره پنج ……………………….. 75

4- 1- 6- نکات کلیدی مصاحبه شماره شش ……………………………………………………………… 75

4‌- 1‌- 6-1- تعریف نابرابری آموزشی …………………………………………………………………………… 76

4‌- ‌‌‌1-6-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی ……………………………………………………….. 77

4‌- ‌‌‌1-6-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره شش …………………….. 80

4- 1- 7- نکات استخراجی از مصاحبه شماره هفت ………………………………………………….. 81

4‌- 1‌- 7-1- عوامل ایجاد کننده نابرابری……………………………………………………………………… 81

4‌- ‌‌‌1-7-‌‌2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره هفت …………………….. 82

4- 1- 8- نکات کلیدی مصاحبه شماره هشت ……………………………………………………………. 83

4‌- 1‌- 8-1- تعریف نابرابری آموزشی ………………………………………………………………………….. 84

4‌- ‌‌‌1-8-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی ………………………………………………………. 84

4‌- ‌‌‌1-8-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره هشت …………………… 87

4- 1- 9- نکات کلیدی از مصاحبه شماره نه ……………………………………………………………… 88

4‌- 1‌- 9-1- تعریف نابرابری آموزشی ………………………………………………………………………….. 88

4‌- ‌‌‌1-9-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی ………………………………………………………. 88

4- 1- 10- نکات کلیدی مصاحبه شماره ده ………………………………………………………………. 89

4‌- 1‌- 10-1- تعریف نابرابری آموزشی ……………………………………………………………………….. 89

4‌- ‌‌‌1-10-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی ……………………………………………………. 90

4‌- ‌‌‌1-10-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره ده ………………………. 92

4- 1- 11- نکات کلیدی از مصاحبه شماره یازده ………………………………………………………. 92

4‌- 1‌- 11-1- تعریف نابرابری آموزشی ……………………………………………………………………….. 92

4‌- ‌‌‌1-11-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی ……………………………………………………. 92

4- 1- 12- نکات کلیدی از مصاحبه شماره دوازده ……………………………………………………. 93

4‌- ‌‌‌1-12-‌‌1- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی ……………………………………………………. 93

4‌- ‌‌‌1-12-‌‌2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره دوازده ……………….. 94

4- 1- 13- نکات کلیدی از مصاحبه شماره سیزده ……………………………………………………. 94

4‌- 1‌- 13-1- تعریف نابرابری آموزشی ……………………………………………………………………….. 95

4‌- ‌‌‌1-13-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی ……………………………………………………. 95

4‌- ‌‌‌1-13-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره سیزده ……………….. 96

4- 1- 14- نکات کلیدی از مصاحبه شماره چهارده …………………………………………………… 97

4‌- ‌‌‌1-14-‌‌1- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی ……………………………………………………. 97

4‌- ‌‌‌1-14-‌‌2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره چهارده ……………… 98

4- 1- 15- نکات کلیدی از مصاحبه شماره پانزده ……………………………………………………… 98

4‌- 1‌- 15-1- تعریف نابرابری آموزشی ……………………………………………………………………….. 98

4‌- ‌‌‌1-15-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی ……………………………………………………. 99

4‌- ‌‌‌1-15-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره پانزده ……………….. 100

4- 1- 16- نکات کلیدی از مصاحبه شماره شانزده …………………………………………………… 101

4‌- 1‌- 16-1- تعریف نابرابری آموزشی ………………………………………………………………………. 102

4‌- ‌‌‌1-16-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی …………………………………………………… 102

4‌- ‌‌‌1-16-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره شانزده ……………… 103

4- 1- 17- نکات کلیدی از مصاحبه شماره هفده …………………………………………………….. 104

4‌- 1‌- 17-1- تعریف نابرابری آموزشی ………………………………………………………………………. 105

4‌- ‌‌‌1-17-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی …………………………………………………… 105

4‌- ‌‌‌1-17-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره هفده ………………… 105

4- 1- 18- نکات کلیدی از مصاحبه شماره هجده ……………………………………………………. 107

4‌- 1‌- 18-1- تعریف نابرابری آموزشی ………………………………………………………………………. 107

4‌- ‌‌‌1-18-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی …………………………………………………… 107

4- 1- 19- نکات کلیدی از مصاحبه شماره نوزده …………………………………………………….. 107

4‌- ‌‌‌1-19-‌‌1- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی …………………………………………………… 108

4‌- ‌‌‌1-19-2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره نوزده ………………… 108

4- 1- 20- نکات کلیدی از مصاحبه شماره بیست …………………………………………………… 109

4‌- 1‌- 20-1- تعریف نابرابری آموزشی ………………………………………………………………………. 109

4‌- ‌‌‌1-20-‌‌2- عوامل ایجاد کننده نابرابری آموزشی …………………………………………………… 109

4‌- ‌‌‌1-20-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره بیست ……………….. 109

4ـ 2ـ شکل گیری مفاهیم …………………………………………………………………………………………… 110

4ـ 3ـ شکل گیری مقوله های مرکزی ………………………………………………………………………… 119

4-4- شکل­گیری مقوله­ی اصلی ………………………………………………………………………………122

4ـ 5 ـ مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی …………………………………… 127

4ـ 6 ـ نقاط اشتراک و افتراق مولفه های نابرابری آموزشی ……………………………………… 146

 برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید