پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون


دانشگاه علّامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی

گرایش عمومی

عنوان:

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر احمد برجعلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

2-1- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

3-1- هدفهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 13

4-1-ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 14

5-1- اهداف و فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 15

6-1- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………… 15

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1 مفهوم شناسی اختلالات مصرف مواد     ………………………………………………………………………………. 20

2-2- طبقه بندی اختلالات مصرف مواد       ……………………………………………………………………………….. 21

2-3- ضوابط تشخیص اختلالات مصرف مواد ……………………………………………………………………………. 22

2- 4- تبیین علت شناختی اختلالات مصرف مواد ……………………………………………………………………….. 24

2-4-1- رویکرد فیزیولوژیک           ………………………………………………………………………………………….. 24

2-4-2- نظریه روان تحلیل گری     ……………………………………………………………………………………………. 25

2-4-3- نظریه رفتار گرایی                 …………………………………………………………………………………….. 27

3-5 4- نظریه یادگیری اجتماعی – شناختی         …………………………………………………………………….. 28

2-4-5- نظریه شناختی – رفتاری               ………………………………………………………………………………. 29

2-4-6- نظریه تعامل خانواده………………………………………………………………………………………………………. 30

2- 5 – متادون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 30

-2-6- انواع درمان با متادون……………………………………………………………………………………………………….. 33

-2-7- فارماکولوژی بالینی و سم شناسی متادون …………………………………………………………………………. 35

2- 8 – راهبردهای مقابله و اعتیاد …………………………………………………………………………………………………. 36

2-9- مفهوم استرس……………………………………………………………………………………………………………………… 83

2-10- کنار آمدن با استرس…………………………………………………………………………………………………………. 39

2-11- تعریف مقابله……………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-12 – دیدگاههای مختلف در مورد مقابله…………………………………………………………………………………… 42

2-13- کارکردهای مقابله…………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-14- تعریف شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………… 56

2-15 – عوامل موثر بر شکل گیری شخصیت……………………………………………………………………………….. 58

2-16 نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت…………………………………………………………………………………………. 77

2-17- اعتیاد و شخصیت……………………………………………………………………………………………………………… 81

2-18- ارتباط بین ویژگیهای شخصیت و سبک های مقابله در اعتیاد …………………………………………….. 87

 

فصل سوم: روش پژوهش

1-3. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 92

2-3. جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………… 92

3-3. نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………… 93

4-3. ابزار جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………. 93

5-3. روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

3-3. روش تجزیه تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 104

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………….. 105

1-4. ویژگی‌های دموگرافیک……………………………………………………………………………………………………….. 107

2-4. توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 110

3-4. آزمون فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 111

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

2-5. بحث در چارچوب فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………… 122

3-5. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………… 127

4-5. محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 128

5-5. پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 130

فهرست منابع و مآخذ:………………………………………………………………………………………………………………….. 132

پیوستها :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

1-1 مقدمه:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید