پایان نامه مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای


دانشگاه علامه طباطبایی

 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

گروه روانشناسی  (نیمه حضوری)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

 مقایسه ویژگیهای شخصیتی  والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای ، اختلال سلوک و عادی در شهر اصفهان

استاد راهنما :

دکتراحمد برجعلی

 استاد مشاور :

دکترفرامرز سهرابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

        پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای، سلوک و عادی شهر اصفهان، طراحی و اجرا شد.

        روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علّی- مقایسه ای بود. جامعه آماری آن را کلیه والدین دانش آموزان پسر دارای اختلال نافرمانی مقابله ای، سلوک و عادی در حال تحصیل در مدارس ابتدایی شهراصفهان، تشکیل می دهند. نمونه گیری بدین صورت انجام شدکه تعداد 24 نفر از والدین دانش آموزان عادی و 25 نفر از والدین دانش آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای به شیوه تصادفی خوشه ای واستناد به مصاحبه تشخیصی برمبنای  ملاک هایDSM-IV-TR   و پرسشنامه علاِیم مرضی کودکان CSI-4)) (فرم والد و معلم)، انتخاب شدند. تعداد24 نفر نیز از والدین کودکان دارای اختلال سلوک ارجاع شده به مرکز مشاوره آموزش وپرورش، به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بود از:1-  پرسشنامه علاِیم مرضی کودکان CSI-4)) 2- پرسشنامه شخصیتی چند عاملی نئو ( NEO-FFI) که توسط سه گروه والدین تکمیل شد. در نهایت داده های بدست آمده با استفاده از، شاخصهای توصیفی وآزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا )، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

        نتایج تحقیق نشان دادکه میانگین نمرات والدین در خرده مقیاسهای روان رنجوری (۴۵/۶۴)و
برون گرای( 20/۴۱ )در گروه های دارای اختلال نافرمانی مقابله ای وسلوک از گروه عادی بیشتر بود در حالی که میانگین نمرات والدین درخرده مقیاسهای توافقی بودن ( 66/38 )و وظیفه شناسی
( 91/42 )درگروه عادی از گروه های دارای  اختلال نافرمانی مقابله ای وسلوک بیشتر بود.

      یافته ها نشان می دهدکه والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای واختلال سلوک، روان رنجورترو برونگرا تراز والدین کودکان عادی هستند و والدین کودکان عادی توافقی تر و وظیفه شناس تر از والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای می باشند.

 واژه های کلیدی: ویژگیهای شخصیتی، اختلال نافرمانی مقابله ای، اختلال سلوک، والدین.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش……………………………………………………………………………….. 1

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 2

2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………… 3

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………….. 6

4-1 هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………. 8

5-1 فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………….. 8

6-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات  ………………………………………………………………….. 9

1-6-1 تعاریف نظری …………………………………………………………………………….. 9

2-6-1 تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق ………………………………………………….. 11

1- 2مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 12

2-2 بخش اول: شخصیت ……………………………………………………………………………… 13

1-2-2 رویکردهای روانشناسی رشد شخصیت ………………………………………………… 14

1-1-2-2  دیدگاه آلپورت ……………………………………………………………………. 14

2-1-2-2 دیدگاه فروید ……………………………………………………………………….. 16

3-1-2-2دیدگاه اریک فروم  …………………………………………………………………. 17

4-1-2-2 دیدگاه اریک اریکسون ……………………………………………………………. 18

5-1-2-2  دیدگاه بندورا ………………………………………………………………………. 20

6-1-2-2 دیدگاه کاستا ومک کرا ……………………………………………………………. 21

2-2-2 ابعاد پنج عاملی شخصیتی نئو …………………………………………………………….. 22

3-2-2 شخصیت و رفتار  ………………………………………………………………………….. 24

1-3-2- 1 تأثیر شخصیت بر رفتار …………………………………………………………. 24

2-3-2-2 رابطه ویژگی های شخصیتی  والدین با اختلالات رفتاری درکودکان  ….. 27

3-2 بخش دوم : اختلالات رفتاری  …………………………………………………………………. 32

1-1-3-2 تعریف وتوصیف ……………………………………………………………………

321-3-2 اختلال نافرمانی مقابله ای ………………………………………………………………. 32

2-1-3-2 همه گیر شناسی …………………………………………………………………….. 33

3-1-3-2 تشخیص افتراقی  ………………………………………………………………….. 33

4-1-3-2  اختلالات همراه  …………………………………………………………………… 34

5-1-3-2 پیش آگهی …………………………………………………………………………… 34

6-1-2-2  علل و عوامل زیستی  ……………………………………………………………. 35

2-3-2 اختلال سلوک  …………………………………………………………………………………. 35

1-2-3-2  تعریف و توصیف ………………………………………………………………… 36

2-2-3-2 همه گیر شناسی …………………………………………………………………….. 36

3-2-3-2 تشخیص افتراقی …………………………………………………………………… 36

4-2-3-2 مسیر های تکاملی اختلال سلوک  ………………………………………………. 37

1-4-2-3-2 مسیر اختلال سلوک با شروع در کودکی  …………………………………. 37

2-4-2-3-2 مسیر اختلال سلوک با شروع در نوجوانی   …………………………. 38

3-4-2-3-2 مسیراختلال سلوک با شروع تأخیری  ………………………………… 38

5-2-3-2 ضوابط تشخیص اختلال سلوک بر اساس DSM-IV-TR …………………. 39

6-2-3-2 پیش آگهی  ………………………………………………………………………….. 40

7-2-3-2  علل و عوامل زیستی  ……………………………………………………………. 40

3-3-2 سبب شناسی اختلالات نافرمانی مقابله ای ( ODD) و سلوک ( CD)  …………… 40

1-3-3-2 نقش مادر  …………………………………………………………………………… 42

2-3-3-2 نقش پدر  ……………………………………………………………………………. 43

3-3-3-2 تأثیرویژگیهای شخصیتی وروانی والدین براختلالات نافرمانی مقابله ای وسلوک فرزندان     45

4-3-3-2 تعامل والد – کودک  ……………………………………………………………… 47

5-3-3-2 تأثیر شیوه های فرزند پروری  …………………………………………………… 49

1-5-3-3-2 سبک فرزند پروری مستبدانه  …………………………………………… 50

2-5-3-3-2 سبک فرزند پروری سهل گیر  …………………………………………. 51

3-5-3-3-2 سبک فرزند پروری مقتدرانه ……………………………………………. 51

1-4-2 تحقیقات خارجی  ……………………………………………………………………..

534-2 بخش سوم: پیشینه تحقیق  ………………………………………………………………………. 53

2-4-2 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………….. 56

فصل سوم:روش تحقیق………………………………………………………………………………… 58

1-3 مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 59

2-3 روش پژوهش  …………………………………………………………………………………….. 59

3-3 جامعه پژوهشی  …………………………………………………………………………………… 59

4-3نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………… 59

5-3 روش نمونه گیری و تعداد نمونه  ……………………………………………………………… 59

6-3 ابزار پژوهش  ………………………………………………………………………………………. 60

1-6-3 پرسشنامه علائم مرضی کودکانCSI-4)) ………………………………………….. 60

2-6-3 پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو ( NEO-FFI)  …………………………….. 62

7-3 فرایند اجرای تحقیق  …………………………………………………………………………….. 64

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………….. 66

1-4 یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………… 67

2-4 یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………….. 69

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………… 74

1-5 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………….. 75

2-5 بحث و نتیجه گیری    …………………………………………………………………………… 75

3-5 محدودیت های تحقیق  ………………………………………………………………………….. 79

4-5 پیشنهادها   …………………………………………………………………………………………. 79

1-4-5 پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………. 79

2-4-5  پیشنهادهای کاربردی   …………………………………………………………………. 80

منابع داخلی ………………………………………………………………………………………………. 82

منابع خارجی ……………………………………………………………………………………………… 85

پیوستها…………………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید