پایان نامه : مقایسه میزان سلامت روانی فرزندان دارای والدین شاغل و غیر شاغل


دانشگاه آزاد اسلامی

گروه : روانشناسی

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی  (M.A)

عنوان:

مقایسه میزان سلامت روانی فرزندان دارای والدین شاغل و غیر شاغل

استاد راهنما:

دکتر کریم افشاری نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………… 1

فصل یکم : مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….. 3

1-2-  بیان مسئله…………………………………………………………………………………….. 4

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………7

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………. 8

1-4-1- اهداف اصلی…………………………………………………………………………….. 8

1-4-2- اهداف فرعی…………………………………………………………………………….. 8

1-5- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………. 9

1-6-  تعریف متغیر ها……………………………………………………………………………….. 9

1-6-1- تعاریف مفهومی………………………………………………………………………….. 9

1-6-2- تعریف عملیاتی………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش

2-1- تاریخچه بهداشت روانی……………………………………………………………………….. 12

2-3- کلید سلامت روان…………………………………………………………………………….. 13

2-4- علایم  سلامت روان…………………………………………………………………………… 14

2- 5- تعریف «سلامت روان………………………………………………………………………… 15

2 -6- ملاک های سلامت روان……………………………………………………………………… 16

2-7- سلامت روان از دیدگاههای مختلف……………………………………………………………. 18

2-7-1- از نظر آمار دانان……………………………………………………………………….. 18

2-7-2- از نظر پزشکان…………………………………………………………………………. 18

2-7-3- روانپزشکان…………………………………………………………………………….. 18

2-7-4- نظرروانکاوان……………………………………………………………………………. 18

2-8- سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف…………………………………………………………… 19

2-8 -1- مکتب زیست گرایی…………………………………………………………………… 19

۲-8-2- مکتب رفتار گرایی……………………………………………………………………… 20

2-8-3-  مکتب روانکاوی……………………………………………………………………….. 20

2-8-4ـ مکتب انسانگرایی……………………………………………………………………….. 21

2-8-5-مکتب بوم شناسی………………………………………………………………………. 21

2-9- اصول بهداشت روانی………………………………………………………………………….. 21

2-10- هدف ایجاد سلامت روان…………………………………………………………………….. 23

2-11- مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان……………………………………………………. 25

2-11-1- مکانیسم سرکوبی…………………………………………………………………….. 26

2-11-2-   مکانیسم برون فکنی………………………………………………………………… 26

2-11-3- مکانیسم جا به جایی………………………………………………………………….. 26

2-11- 4- مکانیسم بازگشت…………………………………………………………………….. 26

2-11-5- مکانیسم واکنش سازی……………………………………………………………….. 27

2-11-6-  مکانیسم تصعید……………………………………………………………………… 27

2-11-7- مکانیسم عذر تراشی (دلیل تراشی)…………………………………………………… 27

2-11-8-  مکانیسم همانند سازی………………………………………………………………. 27

2- 11-9- مکانیسم جبران……………………………………………………………………… 28

2-11-10 مکانیسم انکار………………………………………………………………………… 28

2-12 – عوامل موثر بربهداشت روانی………………………………………………………………… 28

2-13- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی………………………………………….. 28

2-14- دین باوری و سلامت روان…………………………………………………………………… 29

2-15- ابعاد امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا…………………………………………… 29

2-16- توکل و سلامت روان…………………………………………………………………………. 30

2-17- اشتغال زنان…………………………………………………………………………………. 31

2-18- پژوهشهای پیشین  (داخلی – خارجی )…………………………………………………….. 32

2-18-1- تحقیقات انجام شده در داخل ایران…………………………………………………… 35

2-18-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………… 44

فصل  سوم : روش پژوهش

3-1- روش پژوهش…………………………………………………………………………………. 55

3-2- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………… 55

3-3-  جامعه آماری…………………………………………………………………………………. 55

3-4- نمونه آماری…………………………………………………………………………………… 55

3-5- روش نمونه گیری وحجم نمونه……………………………………………………………….. 55

3-6- ابزار مورد استفاده در این پژوهش……………………………………………………………… 56

3-7-روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………… 59

3-8- روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………. 5

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1- شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………… 61

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

5-1- بحث در مورد فرضیه ها و تبیین آن………………………………………………………….. 70

5-3-محدودیتها……………………………………………………………………………………… 77

5-4-پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………77.

5-5-پیشنهاد کاربردی………………………………………………………………………………. 78

منابع……………………………………………………………………………………………….. 79

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………….. 79

ب) منابع لاتین ……………………………………………………………………………………… 84

چکیده:

 سلامت روان یکی از ملاک های اصلی ارزیابی یک جامعه است  و بی شک نقش چشمگیری در کارآمدی وپیشرفت آن بازی می کند هدف: از پژوهش حاضر مقایسه میزان سلامت روان دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل وغیر شاغل می باشد روش : روش انجام پژوهش ازنوع علی مقایسه ای.جامعه آماری شامل داش آموزان دختر مقطع متوسطه  ناحیه یک شهرکرمانشاه که 240 نفر ( به تفکیک 120دانش آموز دختر مادران شاغل و120نفر دختران مادران غیر شاغل‌) می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش عبارتند از پرسشنامه دموگرافیک وپرسشنامه سلامت روانی scl90 یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که – اختلاف معناداری بین میانگین نمره در فاکتور های شکایت جسمانی – حساسیت بین  فرد ی– افسردگی – اضطراب – پرخاشگری – فوبیا – پارانویا – وروانپریشی – بین دختران مادران شاغل و دختران مادران غیر شاغل وجود دارد روش آماری  بکار رفته شده آزمون t‌ گروه های مستقل وتحلیل واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شده است و با توجه به نتایج معلوم می شود که مقدار این میانگین برای دختران مادران شاغل بیشتر است. و دختران مادران غیر شاغل از سلامت روانی بهتری برخوردار هستند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید